یازده نمادی که افزایش سرمایه خواهند داشت | افزایش سرمایه 203 درصدی ونفت

یازده نمادی که افزایش سرمایه خواهند داشت | افزایش سرمایه 203 درصدی ونفت

در سایت اطلاع رسانی کدال خبر افزایش سرمایه چند شرکت بورسی و فرابورسی منتشر شد و شرکت میدکو مجمع فوق العاده جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه در روز سه شنبه مورخ 1400/04/29 برگزار خواهد کرد.

به گزارش نبض بورس، در سایت اطلاع رسانی کدال خبر افزایش سرمایه چند شرکت بورسی و فرابورسی منتشر شد . افزایش سرمایه 150 درصدی فرابورس، افزایش سرمایه 84 درصدی ثپردیس از جمله این گزارش هاست و شرکت میدکو مجمع فوق العاده جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه در روز سه شنبه مورخ 1400/04/29 برگزار خواهد کرد.

 افزایش سرمایه 150 درصدی فرابورس

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت فرابورس ایران (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: 2,800,000,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 4,200,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 4,200,000,000,000 ریال
منبع تامین افزایش سرمایه: 3,100,000,000,000 ریال از محل سود انباشته، 1,100,000,000,000 ریال از محل سایر اندوخته‌ها.
موضوع افزایش سرمایه: رعایت مصوبه چهارصد و نهمین صورت‌جلسه هیيت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1395/01/24 در خصوص "تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس‌ها"

 

زمان تشکیل جلسه در خصوص افزایش سرمایه میدکو 

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-054 مورخ 1400/04/07 و باستناد مصوبە مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1399/03/12، جلسە هیيت مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه از مبلغ 45,200,000 میلیون ریال به مبلغ 60,000,000 میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 14,800,000 میلیون ریال)، در روز سه شنبه مورخ 1400/04/29 برگزار خواهد گردید.

اظهارنظر حسابرس نسبت به گزارش هیيت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شتوکا

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1399/11/29 هیيت مدیرة شرکت شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 150,000,000,000 ریال به مبلغ 375,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته به منظور ایجاد ظرفیت تولید 1400 تن انواع رنگ‌های صنعتی ضد خوردگی اعلام شد.

افزایش سرمایه 203 درصدی ونفت 

شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت با نماد معاملاتی ونفت اعلام داشت افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 1,650,000,000,000 ریال به مبلغ 5,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور مشارکت در پروژه‌های شرکت‌های تابع، به تصویب هیيت مدیره رسیده است.

مجوز افزایش سرمایه 84 درصدی پردیس

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: 1,250,000,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 1,050,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 1,050,000,000,000 ریال
منبع تامین افزایش سرمایه:1,050,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی

 

افزایش سرمایه 100 درصدی فولای

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: 134,000,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 134,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 134,000,000,000 ریال
منبع تامین افزایش سرمایه: 134,000,000,000 ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش

 

افزایش سرمایه 100 درصدی بنو

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بیمه تجارت نو (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: 3,000,000,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 3,000,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 3,000,000,000,000 ریال
منبع تامین افزایش سرمایه:2,700,000,000,000 ریال از محل سود انباشته، 300,000,000,000 ریال از محل سایر اندوخته‌ها.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی

افزایش سرمایه 191 درصدی بکاب

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت صنایع جوشکاب یزد (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: 24,100,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 460,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 100 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 46,000,000,000 ریال
منبع تامین افزایش سرمایه: 46,000,000,000 ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی

 

اظهارنظر حسابرس نسبت به گزارش توجیهی هیيت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ومدار

 اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی موسسه حسابرسی هشیار بهمند) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1400/03/12 هیيت مدیرة شرکت شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 2,300,000,000,000 ریال به مبلغ 4,600,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار‌های مالی اعلام شد.

 

اظهارنظر حسابرس نسبت به گزارش توجیهی هیيت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ولشرق

 اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی موسسه حسابرسی مفید راهبر) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1400/02/01 هیيت مدیرة شرکت شرکت لیزینگ ایران و شرق  مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 600,000,000,000 ریال به مبلغ 2,000,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور حفظ جایگاه شرکت و توسعه فعالیت و اصلاح ساختار مالی اعلام شد.

اظهارنظر حسابرس نسبت به گزارش توجیهی هیيت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 200 درصدی پکویر 

 اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1400/04/13 هیيت مدیرة شرکت کویر تایر مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 2,180,000,000,000 ریال به مبلغ 6,540,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور اجرای طرح توسعه افزایش ظرفیت تولید به میزان 15.000 تن تایر در سال ارايه می‌گردد.

بیشتر بخوانید:

  • گزارش بورس امروز یکشنبه 20 تیر 1400
  • در مجمع فرابورس چه گذشت؟
  • تحلیل یک نماد پالایشی | عملکرد شتران زیر ذره بین
  • دلیل زیان ده بودن ایران خودرو چیست؟

 

رکورد افزایش سرمایه تاریخ بورس می‌شکند / افزایش سرمایه 1200 درصدی شستا

رکورد افزایش سرمایه تاریخ بورس می‌شکند / افزایش سرمایه 1200 درصدی ...

مدیر عامل «شستا» از افزایش سرمایه 1200 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها خبر داد.

TejaratNews.com/
جزيیات افزایش سرمایه سه نماد/ افزایش سرمایه 516 درصدی یک نماد معدنی

جزيیات افزایش سرمایه سه نماد/ افزایش سرمایه 516 درصدی یک نماد معدن...

امروز 27 اردیبهشت 1400 اطلاعیه‌های افزایش سرمایه سه شرکت بر روی سایت کدال قرار گرفت. یکی از نماد‌های معدنی از افزایش سرمایه 516 درصدی خود خبر داد.

NabzeBourse.ir/

جزيیات افزایش سرمایه پنج شرکت/ بانکی که افزایش سرمایه 400 درصدی پیشنهاد داد

اظهارنظر حسابرس «شپنا» در خصوص افزایش سرمایه 83 درصدی

اظهارنظر حسابرس «شپنا» در خصوص افزایش سرمایه 83 درصدی

اظهارنظر حسابرس «شپنا» در خصوص افزایش سرمایه 83 درصدی

BourseNews.ir/
خبر خوب برای سهامداران شستا | افزایش سرمایه در راه است؟

خبر خوب برای سهامداران شستا | افزایش سرمایه در راه است؟

محمد رضوانی فر مدیرعامل شستا در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت که در تاریخ 26 اسفندماه برگزار شده بود در خصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها گفته بود که تا دو ماه دیگر گزارشات آن نهایی خواهد...

NabzeBourse.ir/
کدام نمادها در انتظار افزایش سرمایه هستند؟

کدام نمادها در انتظار افزایش سرمایه هستند؟

بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده نمادهای دفارا، بکاب، خفولا و بانک قرض‌الحسنه رسالت تایید شد.

TejaratNews.com/

افزایش سرمایه کدام نمادها تایید شد؟ / آخرین خبر از افزایش سرمایه ذوب آهن

کدام نمادهای بورسی افزایش سرمایه دادند؟ / سرمایه حکشتی 31 درصد بیشتر شد

جزيیات افزایش سرمایه چند شرکت بورسی / سرمایه خحمور 1400 درصد بیشتر می‌شود

جزيیات افزایش سرمایه چند شرکت بورسی / سرمایه خحمور 1400 درصد بیشتر...

افزایش چند شرکت بورسی از جمله نیرو ترانس، شرکت تولیدی و صنعتی ثابت خراسان، صنایع غذایی مینو شرق و چند شرکت دیگر تایید شد.

TejaratNews.com/
توقف چند نماد برای افزایش سرمایه

توقف چند نماد برای افزایش سرمایه

در پایان معاملات امروز (15 فروردین) تعدادی از نمادهای بازار سهام برای تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه متوقف می‌شوند.

TejaratNews.com/
شرکت کشتیرانی «والفجر» در فرابورس ایران ثبت شد

شرکت کشتیرانی «والفجر» در فرابورس ایران ثبت شد

شرکت کشتیرانی والفجر در شرکت فرابورس ایران ثبت شد.

EghtesadOnline.com/
تامین مالی 222 هزار میلیارد تومانی فرابورس برای متقاضیان متنوع در سال 99

تامین مالی 222 هزار میلیارد تومانی فرابورس برای متقاضیان متنوع در ...

هامونی به تامین مالی 222 هزار میلیارد تومانی برای متقاضیان متنوع اعم از مردم، بنگاه‌های اقتصادی و دولت از سوی فرابورس ‏اشاره کرد که از طریق افزایش سرمایه شرکت‌ها، عرضه‌های اولیه، پذیرش اسناد خزانه اسل...

Sena.ir/
پاداش 500میلیونی جزو کمترین پاداش‌‎ها است! تورم نقطه‌ای 62 درصدی هتل و رستوران‌ها قیمت لحظه‌ای دلار و یورو در بازار + قیمت انواع سکه | دلار در انتظار پایان دولت تدبیر و امید برق دوباره قطع می‌شود؟ نگاهی به اخبار رمزارز‌ها 1400/05/03 جزییات تقسیم سود 7 نماد بورسی | سهامداران کدام نماد بیشترین سود را دریافت میکنند؟ 147 هزار تن موز در 15 ماه گذشته غیرمجاز وارد شد کاهش تولید و عرضه در بورس کالا باعث افزایش قیمت سیمان شد کاهش بی‌سابقه تعهدات سایپا به 170هزار خودرو آغاز فروش سهام عدالت چه زمانی است؟| زمان پرداخت 10 درصد باقیمانده سود سهام عدالت توضیح بانک در مورد رقم پاداش نیم میلیاردی اختلاف 11 درصدی قیمت ارز نیمایی و آزاد، رانت‌آفرین است چرا قیمت بیت‌کوین در سه روز اخیر رشد کرد؟ بازار سیمان در دست 15 نفر!/ سلاطین سیمان چه کسانی هستند؟ تداوم تولید «شاهین» در ایام تعطیلات تابستانی ویديوی عجیب از تصویب پاداش 500میلیون تومانی قیمت گوجه‌فرنگی به بیش از 10هزار تومان رسید پیش‌بینی بورس 4 مرداد / اولین روز معاملاتی بورس مثبت خواهد بود؟ تکلیف گرانفروشی ایرلاین‌ها مشخص می‌شود؟ سیگنال‌های مهم برای بورس فردا دوشنبه 4 مرداد | افزایش سرمایه آپ لغو شد! اخلالگر 135میلیاردی بازار مرغ دستگیر شد آزاد سازی سهام عدالت بدون تاثیر در بازار سهام سقوط قیمت مسکن جدی است؟ آیا قیمت مرغ دوباره پرواز می‌کند؟ اجاره خانه دوباره افزایش یافت/ تعطیلات کرونایی به ضرر بازار مسکن تحلیلی بر دلایل رشد امروز قیمت بیت کوین بیت‌کوین 900 دلار بالا رفت/ روز نسبتا سبز بازار بقیه ارزهای مجازی توقف تولید نیسان آبی بعد از نیم قرن / آخرین قیمت نیسان چند است؟ سایپا چقدر خودرو به مردم بدهکار است؟ استارتاپ‌های سلامت؛ میان‌بری از داروخانه تا خانه دستان خالی سهامداران "لازما" از مجمع/مجمع لازما سود نداد تورم 2 رکورد جدید زد هیات مدیره جدید "فتوسا" تعیین شد رشد چراغ خاموش دلار در تعطیلات چرا ایرانی‌ها هر سال فقیرتر می‌شوند؟ سیگنال مهم به صنعت روغن‌سازی / ساوه در بهار به ازای هر سهم چقدر سود محقق کرد؟ 20 نماد با بیشترین بازدهی در تیرماه | عرضه اولیه‌ای با 100 درصد سود آغاز فروش سهام عدالت چه زمانی است؟ صادرات نفت ایران به چین قطع می‌شود؟ چین از ایران نفت وارد نمی‌کند افزایش 41 درصدی قیمت روغن موتور هیات مدیره "شرنگی" با مصوبه مجمع تغییر کرد چرا مجوزهای زايد کسب و کار حذف نمی‌شود؟ استخدام در یک شرکت خودروسازی جزيیاتی از افزایش سرمایه چند شرکت بورسی / لغو افزایش سرمایه آپ روغن خودرو 41درصد گران شد فروش سهام عدالت از چه زمانی آغاز می‌شود؟ "سکارون" املاک تهرانی را می‌فروشد "حفارس" اعضای هیات مدیره را تغییر داد اگر جنگ اقتصادی نبود دلار امروز 5 تومان بود

در حال بارگیری...