بورسی شدن در راستای قانون رفع موانع تولید

بورسی شدن در راستای قانون رفع موانع تولید

شرکت گروه مالی شهر به عنوان بازوی نیرومند بانک در عرصه ارايه سایر خدمات حوزه مالی، در جهت تکمیل زنجیره خدمات مالی بانک در تاریخ 08/30/ 1391 (با نام گروه توسعه اقتصادی رستا) به صورت شرکت سهامی خاص و با مالکیت 100 درصدی بانک شهر و به منظور بهره برداری از شرایط و زمینه‌های اقتصادی و مدیریت بهینه شرکت‌های زیر مجموعه بانک شهر در چارچوب قوانین و مقررات کشور تاسیس گردیده است.
شرکت گروه مالی شهر به عنوان بازوی نیرومند بانک در عرصه ارايه سایر خدمات حوزه مالی، در جهت تکمیل زنجیره خدمات مالی بانک در تاریخ 08/30/ 1391 (با نام گروه توسعه اقتصادی رستا) به صورت شرکت سهامی خاص و با مالکیت 100 درصدی بانک شهر و به منظور بهره برداری از شرایط و زمینه‌های اقتصادی و مدیریت بهینه شرکت‌های زیر مجموعه بانک شهر در چارچوب قوانین و مقررات کشور تاسیس گردیده است.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد