کدام نماد‌ها افزایش سرمایه دارند؟ | افزایش سرمایه 2 نماد بانکی

کدام نماد‌ها افزایش سرمایه دارند؟ | افزایش سرمایه 2 نماد بانکی

افزایش سرمایه چند نماد معاملاتی بر روی سایت کدال منتشر گردید، در این میان افزایش سرمایه 2 نماد بانکی نیز به چشم میخورد. میزان این افزایش سرمایه‌ها و جزییات آن را در مطلب زیر بخوانید.

به گزارش نبض بورس، امروزشرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزيیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام کچاد

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/12/01 و صورتجلسه هیيت مدیره مورخ 1402/02/09 با توجه به افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از مبلغ 192,500,000 میلیون ریال به‌مبلغ 271,500,000 میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 79,000,000 میلیون ریال) مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1402/03/04 لغایت تاریخ 1402/05/01 تعیین شده ست.

صدور مجوز افزایش سرمایه وپاسار

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بانک پاسارگاد (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: 272,969,000,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 50,000,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 50,000,000,000,000 ریال
منبع تامین افزایش سرمایه: 50,000,000,000,000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران.
موضوع افزایش سرمایه: افزایش سقف اعطای تسهیلات، بهبود نسبت‌های بانکی و توسعه خدمات

صدور مجوز افزایش سرمایه فافق

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت صنایع مس افق کرمان (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: 3,500,000,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 1,200,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 1,200,000,000,000 ریال
منبع تامین افزایش سرمایه: 1,200,000,000,000 ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: جبران مخارج مشارکت انجام شده در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و توسعه پرتفوی سرمایه‌گذاری

صدور مجوز افزایش سرمایه قاروم

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت قند ارومیه (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: 171,600,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 171,600,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 171,600,000,000 ریال
منبع تامین افزایش سرمایه: 171,600,000,000 ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی

صدور مجوز افزایش سرمایه پارتا

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: 4,710,646,900,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 1,489,353,100 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 1,489,353,100,000 ریال
منبع تامین افزایش سرمایه: 1,489,353,100,000 ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی

صدور مجوز افزایش سرمایه وکادو

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت تکادو (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: 797,280,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 3,189,120,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 3,189,120,000,000 ریال
منبع تامین افزایش سرمایه: 797,280,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، 2,391,840,000,000 ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی، مشارکت در افزایش سرمایە شرکت‌های سرمایه‌پذیر و جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر

صدور مجوز افزایش سرمایه وتوکا

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: 4,030,000,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 8,080,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 8,080,000,000,000 ریال
منبع تامین افزایش سرمایه: 4,080,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، 4,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: جلوگیری از خروج نقدینگی، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‎های سرمایه پذیر و جبران مخارج انجام شده بابت سرمایه گذاری‌های صورت گرفته

صدور مجوز افزایش سرمایه شگامرن

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: 60,000,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 220,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 220,000,000,000 ریال
منبع تامین افزایش سرمایه: 220,000,000,000 ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی

صدور مجوز افزایش سرمایه ورفاه

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بانک رفاه کارگران (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: 192,689,000,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 427,793,583,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 427,793,583,000,000 ریال
منبع تامین افزایش سرمایه: 427,793,583,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت‌های مالی

صدور مجوز افزایش سرمایه وحافظ

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بیمه حافظ (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: 1,858,678,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 1,141,322,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 1,141,322,000,000 ریال
منبع تامین افزایش سرمایه: 1,141,322,000,000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران.
موضوع افزایش سرمایه: رعایت الزامات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح ساختار مالی

صدور مجوز افزایش سرمایه خدیزل

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بهمن دیزل (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: 16,900,000,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 5,017,619,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 5,017,619,000,000 ریال
منبع تامین افزایش سرمایه: 5,017,619,000,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد مادە 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب 98/02/15 مجلس شورای اسلامی)

نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده امین

پیرو افزایش سرمایه شرکت تامین سرمایه امین از مبلغ 11,000,000,000,000 ریال به مبلغ 18,000,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارايه می‌گردد.

پیشنهاد هیيت مدیره در خصوص افزایش سرمایه غکورش

گزارش توجیهی هیيت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت صنعت غذایی کورش از مبلغ 12,000,000,000,000 ریال به مبلغ 24,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقدبه منظور تامین سرمایه در گردش که در تاریخ 1402/03/02 به تصویب هیيت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه وکغدیر

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1402/02/31 هیيت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر از مبلغ 18,500,000,000,000 ریال به مبلغ 40,000,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته به منظور جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش شرکت‌های سرمایه پذیر- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر- تامین مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت اجرای طرح فولادسازی شرکت فولاد غدیر نی ریز ارايه گردید.

نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده جم

پیرو افزایش سرمایه شرکت پترو شیمی جم از مبلغ 13,800,000,000,000 ریال به مبلغ 18,000,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارايه می‌گردد.

تصمیمات هیيت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه صبا

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-024 مورخ 1402/02/23 و باستناد مصوبة مجمع عمومی فوق‌العاده 1401/11/19 و اطلاعیه زمان تشکیل جلسه هیيت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت گروه مالی صبا تامین، مورخ 1402/03/02 موضوع افزایش سرمایه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

اعلامیه پذیره نویسی عمومی دابور

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1401/07/17 با توجه به افزایش سرمایه شرکت داروسازی ابوریحان از مبلغ 900,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,800,000 میلیون ریال، تعداد 892,500,899 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 7,499,101 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1402/03/02 لغایت تاریخ 1402/03/21 تعیین شده ست.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه شبندر

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1401/12/25 هیيت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت پالایش نفت بندرعباس از مبلغ 134,341,922,000,000 ریال به مبلغ 190,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته، اندوخته طرح و توسعه به منظور استفاده از مفاد ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوبه 15 اردیبهشت ماه سال 1398 مجلس شورای اسلامی و نیز آیین نامه اجرایی مصوبه 10/ 02/ 1398 هیيت محترم وزیران و اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی ارايه گردید.