در هفته جاری کدام نماد‌ها مجمع برگزار می‌کنند؟ | برگزاری مجمع توسط 36 نماد

در هفته جاری کدام نماد‌ها مجمع برگزار می‌کنند؟ | برگزاری مجمع توسط 36 نماد

در این گزارش می‌خواهیم به جزییات مجامع عمومی عادی سالیانه، فوق العاده و عادی به طور فوق العاده چندین شرکت بورسی و فرابورسی درهفته جاری بپردازیم. کدام شرکت‌ها مجمع فوق العاده، عادی به طور فوق العاده و سالیانه برگزار می‌کنند؟

به گزارش نبض بورس، در هفته پیش رو از شنبه 6 خردادماه تا 5 شنبه 11 خرداد ماه تعدادی از مجامع شرکت‌های بورسی و فرابورسی برگزار خواهد شد. این نماد‌ها جهت چه موضوعی مجمع برگزار خواهند کرد؟

شنبه 6 خردادماه

مجامع عادی سالیانه:

غگلپا، غشصفا

جهت: استماع گزارش هیيت مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار، انتخاب اعضای هیيت‌مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیيت مدیره، تعیین پاداش هیيت مدیره

مجمع فوق العاده:

غگلپا: تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ولقمان: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

وپخش: تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس، تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

غاذر: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

غشصفا: تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

یکشنبه 7 خردادماه

مجمع عمومی عادی سالیانه

کسعدی، دالبر، دسبحان، هجرت

مجمع فوق العاده

کسعدی: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

تدبیر: انتخاب اعضای هیيت‌مدیره

وآتوس: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، تغییر موضوع فعالیت

دوشنبه 8 خردادماه

مجمع عادی سالیانه:

غفارس، دتولید، ممسنی، شخارک، دارو، لطیف، تکیمیا

مجمع فوق العاده:

غفارس: تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

دتولید: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

شخارک: تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

بسویچ: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ثباغ: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

لطیف: تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سه شنبه 9 خرداد

چکاوه: علاوه بربرگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه جهت استماع گزارش هیيت مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیيت مدیره مجمع عمومی فوق العاده جهت تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس نیز برگزار می‌کند.

چهارشنبه 10 خرداد

مجمع عمومی عادی سالیانه

فلوله، سیدکو، میدکو، پارسیان، کپشیر، فافزا، کاریز، غگلستا، خراسان، دلر، سپرده، ولبهمن

مجمع عمومی فوق العاده

فلوله: اصلاح مواد 18 و 19 و 28 اساسنامه

سیدکو: تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

میدکو:

کپشیر: تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

غگلستا: تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

خراسان: تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

چکارن: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ولبهمن: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

پنچشنبه 11 خرداد

مجمع عمومی عادی سالیانه

فالوم

آخرین اخبار بورس و اقتصاد