اصناف برای اتصال به درگاه ملی مجوزها زمان می‌خواهد

اصناف برای اتصال به درگاه ملی مجوزها زمان می‌خواهد

ريیس اتاق اصناف ایران گفت: در جلسه چهارشنبه هیيت مقررات زدایی با هیيت عالی نظارت اتاق اصناف ایران قرار بر این شد تا به این نهاد (اتاق اصناف) زمان داده شود تا موانع موجود برداشته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، قاسم نوده فراهانی، ريیس اتاق اصناف ایران در ارتباط با خبر سراسری جزيیات جلسه هیيت عالی نظارت با هیيت مقررات زدایی برای اتصال اصناف به درگاه ملی مجوزها را تشریح کرد.

او گفت: در اتاق اصناف یک هیيتی با نام هیيت عالی نظارت وجود دارد که تمام دستور العمل‌ها را مورد بررسی قرار داده و سپس به صورت یک مصوبه مورد تایید قرار می‌دهد. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور به عنوان یک قانون کامل و همگانی است، اما در برابر آن، قانون نظام صنفی را داریم. معتقدیم هیيت مقررات زدایی این قانون را در تعیین مقررات در نظر نگرفته است. هم اکنون در کشور 3 میلیون واحد صنفی، 8 هزار اتحادیه و 400 اتاق اصناف وجود دارند که به کنترل و نظارت عملکرد صنوف می‌پردازند.

نوده فراهانی می‌گوید: این زیر مجموعه‌ها باید در مصوبه‌های هیيت مقررات زدایی در نظر گرفته شوند. تا کنون 87 مورد از مجوزهای اصناف به صورت کاربرگ در هیيت مقررات زدایی به تصویب رسیده است.

به گفته ريیس اتاق اصناف ایران، در جلسه چهارشنبه هیيت مقررات زدایی با هیيت عالی نظارت اتاق اصناف ایران قرار بر این شد تا به این نهاد (اتاق اصناف) زمان داده شود تا موانع موجود در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای اصناف بردارد. چرا که معتقدیم با شرایط فعلی نمی‌توانیم این قانون را در اصناف به صورت کامل و شفاف اجرایی کنیم.