جهش تولید مسکن به منظور خانه دار شدن مردم

جهش تولید مسکن به منظور خانه دار شدن مردم

در پیش نویس برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده شده زمینه سازی وتسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای فاقدین مسکن در راستای ارتقای کمی وکیفی سکونت،وزارت راه وشهرسازی در اجرای جهش تولید گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ماده 110 پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه آمده است: به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای فاقدین مسکن در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در اجرای قانون جهش تولید مسکن در طول سال‌های برنامه اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- در قلمروهای فاقد اولویت استقرار جمعیت براساس اسناد آمایش سرزمین از بارگذاری جمعیتی با تراکم بیش از 50 نفر در هکتار اجتناب نماید.

ب- برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تایید در شورای مسکن استان‌ها و سپس تصویب در شورای عالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری بخش غیردولتی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی در چارچوب تفاهم‌نامه فی مابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب عملیاتی نماید.

تبصره 1_ افزایش محدوده شهر تهران صرفا به منظور باز تنظیم کاربری‌های خدماتی و بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد و رساندن تراکم جمعیتی این بافت‌ها به کمتر از 150 نفر در هر هکتار برای تامین خدمات دولتی غیر انتظامی و انتقال حق توسعه بافت‌های تاریخی و باغات درون شهر از طریق تهاتر زمین یا واحد مسکونی و با رعایت ثبات جمعیت شهری تهران و حومه مجاز خواهد بود.

براساس ماده 111 پیش نویس برنامه هفتم توسعه: به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در اجاری قانون جهش تولید مسکن و به منظور اجرای طرح (پروژه) های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی، مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مورد تایید (شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدها مسکونی، سرانه‌های شهری مورد نیاز)، بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را از طریق مزایده و رعایت تشویقات قانونی به سرمایه گذاران، توسعه گران، انبوه سازان و نهادهای عمومی و غیر دولتی مشروط به ساخت به صورت فروش یا اجاره یا نتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین واگذار نماید و منابع حاصل را به حساب صندوق ملی مسکن واریز نماید و یا ثمن آن را به صورت واحدهای مسکونی آماده و در همان اراضی دریافت نماید. فروش زمین مشروط به ساخت وس از در زمان بندی معین بوده و مطابق مدل مالی زیر ساخت‌ها و سرانه‌های شهری شهرک تامین و بخشی از مسکن‌های ساخته شده به گروه‌های حمایتی اختصاص می‌یابد.

تبصره- وزارت راه و شهرسازی موظف است در قراردادهای منعقده شرایط فسخ قرارداد در صورت تاخیر در ساخت و ساز بیش از حدود تعیین شده را پیش بینی نموده و در صورت وقوع نسبت به بازپس گیری زمین، تسویه هزینه‌های انجام شده و واگذاری مجدد اقدام نماید.

براساس ماده 112، 113، 114 و 115 پیش نویس برنامه هفتم توسعه: ماده 112- وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق توافق با مالکین اراضی غیر دولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (8) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تامین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن و یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تامین خدمات زیربنایی و رو بنایی مورد نیاز اقدام نماید.

ماده 113- از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت راه و شهرسازی به اعضای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها، اضافه می‌شود.

ماده 114- از تاریخ تصویب این قانون دبیرخانه کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهر تهران از شهرداری تهران منفک و به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌گردد.

ماده 115- طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور براساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، توسط بنیاد مسکن تهیه و با تایید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیار و ريیس شورای اسلامی روستا، به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان می‌رسد.

براساس ماده 116، 117، 118 و 119 پیش نویس برنامه هفتم توسعه: ماده 116- وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های اماده سازی، تامین خدمات زیربنایی و روبنایی طرح‌های حمایتی تامین مسکن، نسبت به تهاتر اراضی در اختیار خود با پیمانکاران براساس قیمت کارشناسی روز اقدام نماید.

ماده 117- وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه خود مجاز به انتقال مالکیت اراضی و املاک اختیار، به بانک مسکن در سقف مبالغ پیش بینی شده در بودجه سنواتی می‌باشد. معادل ارزش روز کارشناسی دارایی‌های مزبور به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌گردد.بانک مسکن مکلف به مولدسازی دارایی‌های فوق حداکثر ظرف سه سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارايه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است.

ماده 118- وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تامین هزینه‌های مسکن محرومین و اعتبارات بخش مسکن از طریق صندوق ملی مسکن نسبت به فروش متمرکز حداکثر سی درصد از زمین‌های پهنه مسکونی از طریق مزایده با تعیین قیمت مبنا براساس قیمت کارشناسی روز اقدام نماید.

ماده 119- به شرکت عمران شهرهای جدید اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تامین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و خطوط ریلی شهری – حومه‌ای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید کشور (بدون ایجاد شرکت جدید صرفا برای اتصال خود به شهرهای مادر) اقدام نماید.

براساس ماده 120 پیش نویس برنامه هفتم توسعه: شهرداری‌های مراکز استان‌ها مکلفند با استفاده از حداقل 50 درصد از منابع عوارض موضوع ماده 39 قاون مالیات برارزش افزوده مصوب 1400 اقدامات زیر را به عمل آورند:

الف - با تلفیق منابع فوق با سایر منابع حسب مورد اعم از منابع مالی، تسهیلات قابل تامین زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی با عقد تفاهم‌‎نامه با شرکت بازآفرینی شهری نسبت به بازآفرینی محلات هدف با اولویت بافت میانی و حاشیه‌ای در جهت حصول به حداقل سرانه‌های طرح تفصیلی شهر اقدام نماید.

ب - نسبت به توسعه زیرساختها و تامین ناوگان حمل ونقل عمومی به نحوی اقدام نماید تا در پایان برنامه سهم حمل و نقل عمومی درون شهری نسبت به ابتداری برنامه به میزان حداقل 5 واحد درصد افزایش یابد.

براساس ماده 121 و 122 پیش نویس برنامه هفتم توسعه: ماده 121- جهت تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت ای فرسود وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرآیند معاوضه کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوسازی یا اراضی تحت مالکیت خود، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور، تا سقف چهل درصد تخفیف اعمال نماید و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع رد بافت فرسوده را تا سقف 40 درصد بیش از قیمت کارشناسی قیمت گذاری نماید. آيین نامه اجراییاین بند شامل معیار انتخاب شیوه مناسب، سقف ریالی تخفیفات قابل اعمال، ظرف شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیت وزیران می‌رسد.

ماده 122- وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی 0 ملکی ساختمان و ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید به طوری که امکان درجه بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره وری انرژی در چهار رده فراهم گردد. تکمیل مرحله‌ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای انجام کار تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلف اند که از صدور پایان کار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایندو پرونده متخلفین را جهت تعیین تکلیف به کمیسیون ماده 100 شهرداری ارجاع نماید.

تبصره - از تاریخ تصویب این قانون کارکنان دستگاه‌های اجراییموضوع ماده (5) قانون خدمات کشوری و موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی، امکان فعالیت به عنوان مجری یا ناظر حقیقیریال یا نماینده مجری یا ناظر حقوقی در فرآیند ساخت و ساز ساختمان را ندارند. آيین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت پنج ماه پس از ابلاغ این قانون شامل تکالیف دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرایی و نظارت ساختمان، فرآیندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختما، ضوابط و معیارهای صنعتی سازی و بهره وری انرژ با پیشنهاد وزارتخانه راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور بع تصویب هیيت وزیران می‌رسد.

براساس ماده 123 و 124 پیش نویس برنامه هفتم توسعه: ماده 123 - تفاهم‌نامه و قراردادهای پروژه‌های حمایتی طرح نهضت ملی مسکن از مصادیق قراردادهای ماده 38 و ماده 41 قانون تامین اجتماعی محسوب نمی‌شوند.

ماده 124- در اجرای پروژه‌های حمایتی مسکن مشتمل برطرح اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن دریافت عوارض ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری زمین یا الحاق به محدوده توسط شهرداری مجاز نمی‌باشد.پ

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد