نهاده‌های ساختمانی 6 درصد ارزان شد

نهاده‌های ساختمانی 6 درصد ارزان شد

طبق اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران در فصل پاییز 1402 نسبت به تابستان 1402 معادل 6.1 درصد کاهش داشته است.

به گزارش ایسنا،در فصل پاییز 1402 درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران (بر مبنای سال پایه 1390) نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 41,2 درصد بود که در مقایسه با فصل قبل (47.3 درصد) معادل 6.1 واحد درصد کاهش داشته است.

شاخص کل

در فصل پاییز1402 شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران 2203,9 است که نسبت به فصل قبل 0.3 درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل 41.2 درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره‌ مشابه سال قبل 45.3 درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل پاییز1402 درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 0,3 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (1.9درصد) 1.6 واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل، در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی با 3,9 درصد مربوط به گروه اجرایی «موزاییک، کاشی، سرامیک» است، این در حالیست که گروه اجرایی «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» با 4.8 درصد کاهش نسبت به دوره قبل مواجه شده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز 1402 درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 41,2 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (47.3 درصد) 6.1 واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با 72,6 درصد مربوط به گروه اجرایی «یراق آلات درب و پنجره» و کمترین تورم نقطه به نقطه با 29.6 درصد مربوط به گروه اجرایی «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» است.

 افزایش تورم سالانه

در فصل پاییز 1402 درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) 45,3 درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (43.5 درصد) 1.8 واحد درصد افزایش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی بیشترین تورم سالانه با 70,7 درصد مربوط به گروه اجرایی «یراق آلات درب و پنجره» و کمترین تورم با 34.8 درصد مربوط به گروه «سنگ» بوده است.

شاخص قیمت و تورم نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران، به تفکیک گروه‌های اجرایی (پاییز 1402)

گروه سیمان، بتن، شن و ماسه: در این فصل عدد شاخص قیمت به 2578,4 رسیده است که نسبت به فصل قبل 2.6 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 57.1 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 42.2 درصد افزایش داشته است.

گروه گچ و گچ کاری: در این فصل عدد شاخص قیمت به 2165,3 رسیده است که نسبت به فصل قبل 2.0 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 50.7 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) 40.3 درصد افزایش داشته است.

گروه انواع بلوک، سفال و آجر: در این فصل عدد شاخص قیمت به 1947,3 رسیده است که نسبت به فصل قبل 3.0 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 40.0 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 37.4 درصد افزایش داشته است.

گروه موزاییک، کاشی و سرامیک: در این فصل عدد شاخص قیمت به 2084,4 رسیده است که نسبت به فصل قبل 3.9 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 40.8 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 38.0 درصد افزایش داشته است.

گروه سنگ: در این فصل عدد شاخص قیمت به 2140,1 رسیده است که نسبت به فصل قبل 0.6 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 30.1 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) 34.8 درصد افزایش داشته است.

گروه آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده: در این فصل عدد شاخص قیمت به 2111,1 رسیده است که نسبت به فصل قبل 4.8 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 29.6 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) 51.6 درصد افزایش داشته است.

گروه چوب: در این فصل عدد شاخص قیمت به 2749,8 رسیده است که نسبت به فصل قبل هیچ تغییری نداشته است. و نسبت به فصل مشابه سال قبل 39.2 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) 42.1 درصد افزایش داشته است.

گروه ایزو گام، قیرگونی و آسفالت: در این فصل عدد شاخص قیمت به 2885,5 رسیده است که نسبت به فصل قبل 2.4 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 46.6 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 51.3 درصد افزایش داشته است.

گروه شیر آلات بهداشتی: در این فصل عدد شاخص قیمت به 2891,3 رسیده است که نسبت به فصل قبل 1.1 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل58.0 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) 55.4 درصد افزایش داشته است.

گروه تاسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی: در این فصل عدد شاخص قیمت به 3291,0 رسیده است که نسبت به فصل قبل 0.9 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 46.5 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) 51.8 درصد افزایش داشته است.

گروه یراق آلات درب و پنجره: در این فصل عدد شاخص قیمت به 3226,0 رسیده است که نسبت به فصل قبل 1.8 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 72.6 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 70.7 درصد افزایش داشته است.

گروه نقاشی ساختمان: در این فصل عدد شاخص قیمت به 3008,9 رسیده است که نسبت به فصل قبل 3.2 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 32.6 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) 36.3 درصد افزایش داشته است.

گروه تاسیسات برقی: در این فصل عدد شاخص به 3598,0 رسیده است که نسبت به فصل قبل 0.1 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل46.7 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) 60.1 درصد افزایش داشته است.

گروه شیشه: در این فصل عدد شاخص به 2809,7 رسیده است که نسبت به فصل قبل 1.9 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل48.1 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) 58.6 درصد افزایش داشته است.

گروه خدمات: در این فصل عدد شاخص به 1391,7 رسیده است که نسبت به فصل 0.7 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 35.5 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 41 درصد افزایش داشته است.

خلاصه نتایج متوسط قیمت آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی پاییز 1402

طرح آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی از سال 1365 به‌صورت شش‌ماهه در سطح شهر تهران توسط مرکز آمار ایران اجرا می‌شود. از تابستان 1400 این طرح بصورت فصلی اجرا می ­شود. دراین آمارگیری، اطلاعات مربوط به قیمت مصالح ساختمانی با مراجعه به تولیدکنندگان یا عمده‌فروشان مصالح ساختمانی و با استفاده از تبلت، جمع‌آوری می‌شود.

انتهای پیام 

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد