فوری؛ اطلاعیه‌ جدید دولت برای پرداخت یارانه نقدی بهمن | افزایش یارانه نقدی دهک یک تا هفت | واریز یارانه این خانوارها با مبلغ افزایش 1/240/000 تومان شد

فوری؛ اطلاعیه‌ جدید دولت برای پرداخت یارانه نقدی بهمن | افزایش یارانه نقدی دهک یک تا هفت | واریز یارانه این خانوارها با مبلغ افزایش 1/240/000 تومان شد

تاریخ واریز یارانه ها از این ماه تغییر کرد و سازمان هدفمندسازی یارانه ها علت این تغییر زمان را انضباط بخشی به زمان...
تاریخ واریز یارانه ها از این ماه تغییر کرد و سازمان هدفمندسازی یارانه ها علت این تغییر زمان را انضباط بخشی به زمان...

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد