واریز یارانه معیشتی 800 هزار تومانی برای این افراد | یارانه معیشتی جدید شامل کدام دهک ها می شود؟

واریز یارانه معیشتی 800 هزار تومانی برای این افراد | یارانه معیشتی جدید شامل کدام دهک ها می شود؟

پس از واریز دو مرحله یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار، برخی از اعضای اقتصادی دولت احتمال...
پس از واریز دو مرحله یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار، برخی از اعضای اقتصادی دولت احتمال...

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد