معافیت مالیاتی برای واحدهای جدید در مناطق آزاد

معافیت مالیاتی برای واحدهای جدید در مناطق آزاد

در پیش نویس برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده شده سازمان امور مالیاتی موظف است در اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد برای واحدهای جدید اقدام کند

به گزارش خبرنگار مهر، براساس ماده 106 سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موظف است اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای واحدهای جدید را صرفا برای صادرات به خارج از کشور اعمال نماید.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد