گزارش بانک مرکزی از عملیات اجرایی سیاست پولی

گزارش بانک مرکزی از عملیات اجرایی سیاست پولی

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود.

به گزارش بورس نیوز، با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 900.0 هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (25 اردیبهشت ماه 1402) به شرح زیر است: