ادعای عجیب و غریب درباره فعالیت اقتصادی ريیسی

ادعای عجیب و غریب درباره فعالیت اقتصادی ريیسی

متوسط رشد اقتصادی دولت سیزدهم در 7 فصل اخیر از پاییز 1400 تا بهار 1402 بیش از 4.7 درصد بوده است.

متوسط رشد اقتصادی دولت سیزدهم در 7 فصل اخیر از پاییز 1400 تا بهار 1402 بیش از 4.7 درصد بوده است.

همچنین در فصل تابستان 1400 که دولت سیزدهم شروع به کار کرد، رشد اقتصادی کشور فقط 1 درصد بود.

در 8 سال (معادل 32 فصل) دولت‌های یازدهم و دوازدهم متوسط رشد اقتصادی کشور 1.5 درصد بود. ضمن اینکه در دولت گذشته رشد اقتصادی کشور روند بسیار پرنوسانی را طی کرد.

در 32 فصل عمر دولت‌های یازدهم و دوازدهم، رشد اقتصادی کشور در 12 فصل منفی شده بود. این در حالی است که در دولت سیزدهم تاکنون همواره رشد اقتصادی کشور مثبت بوده و هیچ‌گاه منفی نشده است.

بر این اساس، متوسط رشد اقتصادی در دولت سیزدهم تاکنون بیش از 3 برابر رشد اقتصادی در 8 سال دولت گذشته بوده است.

ضمن اینکه در 4 سال پایانی دولت روحانی یعنی در دولت دوازدهم متوسط رشد اقتصادی کشور فقط 0.3 درصد (نزدیک به صفر) بود. همانطور که ذکر شد متوسط رشد اقتصادی در دولت سیزدهم تاکنون 4.7 درصد بوده که 16 برابر دولت دوازدهم است.

نکته مهم دیگر در روند رشد اقتصادی کشور در دولت سیزدهم، افزایش آهنگ رشد طی 4 فصل متوالی است. یعنی پس از آن که رشد اقتصادی در بهار سال گذشته به 1.9 درصد رسید از تابستان 1401 تا بهار 1402 طی 4 فصل متوالی رشد اقتصادی کشور نسبت به فصل ماقبل، بیشتر شده است. این اتفاقی است که حتی پس از برجام هم رخ نداده بود. یعنی پس از اجرای برجام هم اقتصاد کشور نتوانست 4 فصل متوالی با افزایش رشد اقتصادی مواجه شود.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد