شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در 12 ماهه چقدر سود ساخت؟

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در 12 ماهه چقدر سود ساخت؟

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان توانسته است در پایان سال مالی 1401، بالغ بر 3 هزار و 470 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کند که در مقایسه با سال گذشته حدود 6 درصد افزایش داشته است.
شرکت پتروشیمی شهید تندگویان توانسته است در پایان سال مالی 1401، بالغ بر 3 هزار و 470 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کند که در مقایسه با سال گذشته حدود 6 درصد افزایش داشته است.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد