ابلاغ شیوه‌نامه جذب سرمایه‌گذار به‌منظور افزایش پایداری تامین گاز

ابلاغ شیوه‌نامه جذب سرمایه‌گذار به‌منظور افزایش پایداری تامین گاز

وزیر نفت شیوه‌نامه جذب سرمایه‌گذار به‌منظور افزایش پایداری تامین گاز طبیعی با اولویت مشترکان عمده و نیروگاه‌ها را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، جواد اوجی، وزیر نفت شیوه‌نامه جذب سرمایه‌گذار به‌منظور افزایش پایداری تامین گاز طبیعی با اولویت مشترکان عمده و نیروگاه‌ها از طریق احداث تاسیسات مقیاس کوچک مایع‌سازی گاز طبیعی (MiniLNG)، ذخیره‌سازی و تبدیل LNG به گاز طبیعی، تاسیسات فشرده‌سازی گاز طبیعی (CNG)، ذخیره‌سازی و تبدیل CNG به گاز طبیعی، تاسیسات ذخیره‌سازی گاز مایع و تبدیل آن به SNG (گاز مایع مخلوط با هوا قابل جایگزینی با گاز طبیعی)، تاسیسات دریافت و تبدیل LNG وارداتی به گاز طبیعی و تاسیسات ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی را به‌منظور ایجاد توازن در شبکه تولید و مصرف گاز طبیعی و افزایش پایداری و امنیت عرضه گاز طبیعی در کشور به‌ویژه در دوره‌های اوج مصرف از طریق افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی و گاز مایع، به استناد جز (5) بند (الف) ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 را برای اجرا، ابلاغ کرد.

متن این ابلاغیه به شرح زیر است:

الف- تعاریف و اصطلاحات:

1- تاسیسات MiniLNG: عبارت است از مجموعه تاسیسات مقیاس کوچک مایع‌سازی گاز طبیعی به همراه مخازن ذخیره‌سازی LNG و تاسیسات تبدیل LNG به گاز طبیعی، تاسیسات جانبی مورد نیاز و خطوط لوله اتصال به شبکه انتقال و توزیع گاز یا هر شبکه اختصاصی.

2- تاسیسات CNG: عبارت است از مجموعه تاسیسات فشرده‌سازی گاز طبیعی به همراه مخازن ذخیره‌سازی CNG و تاسیسات تبدیل CNG به گاز طبیعی، تاسیسات جانبی مورد نیاز و خطوط لوله اتصال به شبکه انتقال و توزیع گاز یا هر شبکه اختصاصی.

3- تاسیسات ذخیره‌سازی گاز مایع: عبارت است از مجموعه تاسیسات ذخیره‌سازی گاز مایع و در صورت نیاز تبدیل گاز مایع به SNG (گاز مایع مخلوط‌شده با هوا که قابلیت جایگزینی با گاز طبیعی را دارد) و تزریق آن به شبکه انتقال و توزیع گاز یا هر شبکه اختصاصی به نحوی که بتواند به‌عنوان جایگزین گاز طبیعی به مصرف مشترکان گاز برسد.

4- تاسیسات مرتبط با LNG وارداتی: عبارت است از مجموعه تاسیسات بندری دریافت محموله‌های LNG وارداتی و تبدیل آن به گاز طبیعی برای تزریق به شبکه انتقال و توزیع گاز یا هر شبکه اختصاصی و سایر تاسیسات جانبی مربوطه.

5- گواهی: منظور گواهی سپرده کالایی گاز و عبارت است از ورقه بهاداری که نشان‌دهنده مالکیت اشخاص بر مقدار مشخصی از گاز طبیعی / گاز مایع است که می‌تواند قابل معامله در بازار ثانویه بورس انرژی باشد و دارنده آن مطابق شرایط اعلامی در بورس انرژی، امکان دریافت گاز طبیعی / گاز مایع مندرج در ورقه و مصرف آن توسط خود یا غیر را خواهد داشت.

6- متقاضی سرمایه‌گذاری: عبارت است از اشخاص حقوقی از جمله مشترکان عمده گاز طبیعی که متقاضی طرح‌های احداث تاسیسات MiniLNG، تاسیسات CNG، «تاسیسات ذخیره‌سازی گاز مایع» و «تاسیسات مرتبط با LNG وارداتی» است که پس از احداث و بهره‌برداری از طرح‌های مذکور، «سرمایه‌گذار» محسوب می‌شوند.

7- شبکه انتقال و توزیع گاز: کلیه خطوط لوله انتقال و توزیع گاز طبیعی کشور به همراه تمامی تاسیسات و تجهیزات مربوطه که در مالکیت شرکت ملی گاز ایران است.

8- شبکه اختصاصی: خطوط انتقال و توزیع گاز طبیعی است که توسط سرمایه‌گذار با لحاظ تمامی مقررات حاکم بر احداث و بهره‌برداری از خطوط لوله گاز طبیعی و اخذ مجوزهای لازم از شرکت ملی گاز ایران احداث می‌شود و به بهره‌برداری می‌رسد.

9- مجوز سرمایه‌گذاری: موافقت اصولی است که پس از بررسی فنی و اقتصادی طرح‌های درخواستی موضوع این شیوه‌نامه و تایید طرح توسط شرکت ملی گاز ایران، از سوی معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت صادر می‌شود و دارنده آن در طول دوره اعتبار مجوز، مجاز به احداث طرح و پس از بهره‌برداری مستحق دریافت گاز طبیعی/ گاز مایع از شرکت‌های تابع ذی‌ربط وزارت نفت یا واردات LNG مطابق ضوابط این شیوه‌نامه است.

10- شرکت ملی پخش: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران.

11- دوره اوج مصرف: منظور دوره زمانی از 16 آذرماه هر سال تا 16 اسفند ماه همان سال است.

ب- طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری:

1- طرح‌های احداث تاسیساتMiniLNG ، تاسیسات CNG و «تاسیسات ذخیره‌سازی گاز مایع»:

1-1- سرمایه‌گذاری برای طرح‌های احداث تاسیسات MiniLNG، تاسیسات CNG و «تاسیسات ذخیره‌سازی گاز مایع» که با اولویت تامین خوراک یا سوخت برای صنایع انرژی‌بر، شهرک‌های صنعتی و سایر مناطق مورد نظر شرکت ملی گاز ایران انجام می‌شود.

2-1- در صورتی که سرمایه‌گذار، مستندات مربوط به نیاز مصرفی خود در دوره اوج مصرف گاز طبیعی، یا قرارداد مستقیم فروش گاز طبیعی / گاز مایع به مشترکان گاز در دوره اوج مصرف یا گواهی‌های منتشره توسط شرکت ملی گاز ایران / سرمایه‌گذار را حسب مورد ارايه کند، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پخش مکلف به عرضه گاز طبیعی / گاز مایع به سرمایه‌گذار به میزان گاز طبیعی / گاز مایع مندرج در مستندات مذکور است. تعهد شرکت ملی گاز به عرضه گاز طبیعی صرفا محدود به دوره‌های غیر اوج مصرف و در چارچوب موافقت اصولی اولیه و قرارداد فروش منعقده بین آن شرکت و سرمایه‌گذار است، اما در خصوص عرضه گاز مایع محدودیت عرضه در دوره‌های غیر اوج مصرف برقرار نیست.

تبصره- مشترکان شرکت ملی گاز ایران که نسبت به خرید گواهی یا خرید مستقیم گاز طبیعی / گاز مایع از سرمایه‌گذاران موضوع این شیوه‌نامه اقدام کنند، گاز طبیعی / گاز مایع مورد نیاز خود را در دوره زمانی و به میزان تعیین شده در قرارداد / گواهی، از سرمایه‌گذار طرف قرارداد تحویل خواهند گرفت. شرکت ملی گاز ایران مجاز به برداشت و استفاده از گاز طبیعی دریافتی از سرمایه‌گذاران جز برای تحویل به مشتریان آنها نیستند.

3-1- مناطق پیشنهادی متقاضیان سرمایه‌گذاری برای طرح‌های احداث تاسیسات MiniLNG، تاسیسات CNG و «تاسیسات ذخیره‌سازی گاز مایع» باید به تایید شرکت ملی گاز ایران برسد.

4-1- هزینه اتصال تاسیسات MiniLNG، تاسیسات CNG و «تاسیسات ذخیره‌سازی گاز مایع» به شبکه انتقال و توزیع گاز به‌عهده متقاضی سرمایه‌گذاری است. در خصوص گاز مایع، مبادی تامین، انبارهای شرکت ملی پخش/ شرکت ملی گاز ایران است و هزینه حمل از مبادی تامین به‌عهده سرمایه‌گذار است.

تبصره 1- سرمایه‌گذاران مجازند گاز طبیعی / SNG را از طریق شبکه انتقال و توزیع گاز یا هر شبکه اختصاصی که به‌صورت مجزا تاسیس می‌کنند، به مشتریان خود تحویل دهند. شرکت ملی گاز ایران مکلف به انتقال گاز طبیعی / SNGموضوع این تبصره تا مقاصد مورد تقاضای سرمایه‌گذاران در صورت وجود زیرساخت و شرایط فنی لازم بدون دریافت هزینه انتقال است.

تبصره 2- برداشت از مخازنLNG ، CNG و گاز مایع توسط سرمایه‌گذاران برای تامین مصرف مشترکان طرف قرارداد آنها، صرفا در دوره اوج مصرف و با تایید شرکت ملی گاز ایران مجاز است. در صورتی که برداشت از مخازن مذکور در دوره اوج مصرف، به هر دلیل صورت نپذیرد، برداشت از مخازن مربوطه در دوره غیر اوج مصرف، صرفا با تایید شرکت ملی گاز ایران مجاز خواهد بود.

5-1- قیمت عرضه گاز طبیعی به سرمایه‌گذارانی که به‌منظور تامین خوراک یا سوخت گاز طبیعی خود در دوره اوج مصرف، اقدام به احداث طرح‌های موضوع این بند کرده‌اند، معادل تعرفه مصوب گاز طبیعی برای مصارف معمول آنها تعیین می‌شود، همچنین قیمت عرضه گاز طبیعی به سایر سرمایه‌گذاران، معادل تعرفه مصوب گاز طبیعی برای مشترکان گاز خریدار گواهی یا طرف قرارداد مستقیم سرمایه‌گذاران است. تعرفه پایه عرضه هر کیلوگرم گاز مایع، معادل 3 برابر تعرفه پایه عرضه هر مترمکعب گاز طبیعی معادل در هر مورد تعیین می‌شود. در صورت وجود مشترکان گاز با تعرفه‌های متفاوت، تعرفه پایه به نسبت سهم هر یک از مشترکان محاسبه و اعمال می‌شود.

تبصره 1- هر نوع تغییر مقاصد مصرف گاز طبیعی/ گاز مایع/ SNG توسط سرمایه‌گذاران، صرفا با تایید شرکت ملی گاز ایران مجاز است و تعرفه گاز طبیعی عرضه‌شده به سرمایه‌گذاران متناسب با نوع مصرف نهایی تعیین می‌شود.

تبصره 2- سوخت تاسیسات موضوع این شیوه‌نامه، به‌عنوان «سوخت سایر صنایع» محسوب می‌شود.

2- طرح‌های احداث «تاسیسات مرتبط با LNG وارداتی»:

1-2- سرمایه‌گذاری برای طرح‌های احداث «تاسیسات مرتبط با LNG وارداتی» با اولویت برای تامین خوراک و سوخت صنایع انرژی‌بر، شهرک‌های صنعتی، یا سایر مناطق مورد نظر شرکت ملی گاز ایران انجام می‌شود.

تبصره- محل پیشنهادی توسط متقاضیان سرمایه‌گذاری برای احداث طرح‌های موضوع این بند باید به تایید شرکت ملی گاز ایران برسد.

2-2- سرمایه‌گذاران موضوع این بند، مجاز به فروش داخلی گاز طبیعی به مشترکان شرکت ملی گاز ایران یا سایر متقاضیان از طریق قرارداد مستقیم فروش یا از طریق انتشار گواهی هستند. صادرات گاز طبیعی موضوع این بند نیز پس از کسب مجوز صادرات از معاونت برنامه‌ریزی و با رعایت الزام‌های صادراتی شرکت ملی گاز ایران مجاز است، همچنین مفاد تبصره جز (1-2) بند (ب) در خصوص مصادیق این بند نیز معتبر است.

3-2- شرکت ملی گاز ایران مکلف به انتقال گاز طبیعی موضوع این بند تا مقاصد مورد تقاضای سرمایه‌گذاران در صورت وجود زیرساخت و شرایط فنی لازم است. تعرفه انتقال گاز طبیعی حاصل از واردات LNG برای مصارف داخل کشور، معادل 1.3 سنت / مترمکعب است و برای مصارف صادراتی، در چارچوب مجوز صادراتی تعیین می‌شود.

ج- موارد عمومی:

1- شرکت ملی گاز ایران مجاز است همسو با تامین گاز طبیعی یا گاز مایع مورد نیاز برای ایفای حداکثری تعهدات صادراتی گاز طبیعی به‌ویژه در دوره اوج مصرف با استفاده از روش‌های BOO و BOT نسبت به جذب سرمایه‌گذار غیردولتی برای احداث طرح‌های موضوع این شیوه‌نامه اقدام کند. سقف قیمت خرید گاز طبیعی/ SNG از سرمایه‌گذاران، معادل 70 درصد قیمت صادراتی گاز طبیعی تعیین می‌شود.

تبصره 1- شرکت ملی گاز ایران مجاز است نسبت به خرید گاز طبیعی / SNG از سایر سرمایه‌گذاران که راسا نسبت به احداث طرح‌های موضوع این شیوه‌نامه اقدام کرده‌اند، به‌صورت مستقیم یا از طریق خرید گواهی از بورس انرژی اقدام کند. قیمت خرید گاز طبیعی / SNGدر خارج از بورس از سرمایه‌گذارانی که خوراک خود را از شرکت‌های تابع وزارت نفت تامین کرده‌اند، معادل 70 درصد قیمت صادراتی گاز طبیعی تعیین می‌شود.

تبصره 2- در مواردی که سرمایه‌گذاران طرح‌های موضوع این شیوه‌نامه، متقاضی فروش گاز طبیعی / SNG تولیدی خود در دوره اوج مصرف به شرکت ملی گاز ایران هستند، قیمت عرضه گاز طبیعی به آنها، معادل 30 درصد قیمت صادراتی گاز طبیعی و قیمت عرضه هر کیلوگرم گاز مایع، معادل 3 برابر قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی معادل تعیین می‌شود.

تبصره 3- شرکت ملی گاز ایران مجاز به خرید گاز طبیعی از سرمایه‌گذاران «تاسیسات مرتبط با وارداتLNG » بر اساس فرمول زیر و در سقف قیمت صادراتی گاز طبیعی هستند:

1.15 * P=(PLNG-JKM-F)

P : قیمت ماهانه خرید گاز طبیعی از «تاسیسات مرتبط با واردات LNG» (دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو)

PLNG-JKM: میانگین ماهانه قیمت محموله‌های اسپات LNG در ژاپن منتشره در نشریات بین‌المللی (دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو)

F: میانگین ماهانه هزینه حمل محموله‌های LNG از خلیج فارس به شرق آسیا منتشره در نشریات بین‌المللی (دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو)

تبصره 4- سرمایه‌گذاری برای طرح‌های ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی، در چارچوب «شیوه‌نامه توسعه و نگهداشت مخازن زیرزمینی گاز طبیعی» به شماره 22-2/20 مورخ 1402/01/16 انجام شود.

تبصره 5- شرکت ملی گاز ایران مکلف است تمامی گاز طبیعی خریداری‌شده از سرمایه‌گذاران موضوع این شیوه‌نامه را به ایفای تعهدات صادراتی اختصاص دهد و درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی را پس از کسر هزینه‌های واردات / خرید گاز طبیعی از سرمایه‌گذاران طرح‌های موضوع این شیوه‌نامه، به حساب‌معرفی‌شده بانک مرکزی واریز و به‌عنوان منابع حاصل از خالص صادرات گاز طبیعی ثبت و با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه کند.

2- آن دسته از مشترکان گاز که حداقل معادل مصرف 15 روز متوالی گاز طبیعی خود را در دوره اوج مصرف گاز طبیعی به تشخیص شرکت ملی گاز ایران از طریق هریک از تاسیسات فوق‌الذکر تامین کنند، به‌منظور جبران بخشی از هزینه‌های تامین گاز، مشمول دریافت مقدار مشخصی حواله رایگان تحویل گاز از شرکت ملی گاز ایران صرفا برای مصرف در دوره غیر اوج می‌شوند و آن دسته از مشترکان با مصرف بین صد هزار تا 500 هزار مترمکعب گاز در روز که در جهت تامین سوخت مورد نیاز خود در دوره اوج مصرف برای حداقل 10 روز متوالی و در خصوص مشترکان با مصرف بالاتر از 500 هزار مترمکعب در روز، حداقل 30 روز متوالی از طریق تاسیسات فوق‌الذکر اقدام کنند، در اولویت اعمال محدودیت‌های ناشی از مدیریت ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی و سوخت مایع قرار خواهند گرفت و تعرفه گاز طبیعی مصارف آنها در دوره اوج مصرف افزایش خواهد یافت. ضوابط مربوط به این بند مطابق قوانین و مقررات، متعاقبا اعلام می‌شود.

تبصره- آن دسته از مشترکان گاز که مشمول این بند می‌شوند و تقاضای آنها برای احداث واحدهای موضوع این شیوه‌نامه به دلایل وجود نداشتن زیرساخت و شرایط فنی لازم توسط شرکت ملی گاز ایران مورد تایید قرار نمی‌گیرد، مشمول افزایش تعرفه گاز طبیعی در دوره اوج مصرف نمی‌شوند.

3- شرکت ملی گاز ایران مکلف است با همکاری مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران و با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی حداکثر ظرف مدت 2 ماه، نسبت به طراحی، اخذ مجوزهای لازم، پذیرش انبار نزد بورس و فراهم کردن سایر مقدمات لازم برای انتشار انواع گواهی‌ها در بورس انرژی اقدام کند، همچنین شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پخش مکلف هستند الگوی قراردادهای فروش گاز طبیعی/ گاز مایع به سرمایه‌گذاران، خرید گاز طبیعی / SNGاز سرمایه‌گذاران و فروش گاز طبیعی/ گاز مایع / SNG توسط سرمایه‌گذاران به مشترکان گاز را حداکثر ظرف دو ماه تهیه کنند و پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی، ملاک عمل قرار دهند.

4- شرکت ملی گاز ایران مکلف است مفاد این شیوه‌نامه را به قید فوریت به اطلاع مشترکان عمده گاز و سایر متقاضیان سرمایه‌گذاری برساند.

5- کلیه متقاضیان سرمایه‌گذاری موضوع این شیوه‌نامه به‌منظور اخذ مجوز سرمایه‌گذاری مکلف هستند ضمن مراجعه به «درگاه ملی مجوزها (G4B.ir)» تقاضای خود را به همراه مستندات مورد نیاز در سامانه مذکور ثبت کنند تا نسبت به طی فرآیند صدور مجوز اقدام شود.

قیمت خودرو در سراشیبی سقوط قرار گرفت قیمت بلیت پرواز عتبات اوج گرفت دست مستاجران به وام 200 میلیونی می‌رسد؟ حل چالش بنزین با توسعه صنعت CNG قیمت روز انواع مگان + جدول قیمت گوشی های پرطرفدار بازار چند؟ +جدول فراخوان عمومی برای این سهامداران بورسی مدیرعامل جدید بانک ملی ایران منصوب شد پیش‌پروانه 9 شهرک مسکونی به‌نام سازمان ملی زمین و مسکن صادر شد حمایت بانک رفاه کارگران از افزایش تولید تجهیزات پزشکی از سوی جمعیت هلال احمر با کمتر از 8 میلیون تومان این جاروبرقی ها را بخرید ترمز قیمت مرغ کشیده شد | قیمت مرغ گرم در بازار امروز چند؟ رهن آپارتمان 90 متری در کرج چقدر پول می خواهد؟ قیمت گوشت اشک همه را درآورد | قیمت گوشت گوساله و گوسفندی کیلویی چند؟ افزایش تورم در ایران تا اطلاع ثانوی ادامه دارد! جزییات مهم عرضه اولیه شهر | میزان نقدینگی مورد نیاز عرضه اولیه شهر آشوب میان فولادی‌ها و معدنی‌ها یک ابزار جدید در بورس تهران هفته آینده معرفی می‌شود «شهر» به بورس تهران می‌آید پیش‌پروانه 9 شهرک مسکونی به‌نام سازمان ملی زمین و مسکن صادر شد قطب‌های تولید و حفاری نفت ایران توافقنامه همکاری امضا کردند ناترازی گاز مدیریت می‌شود/ وزارت نفت چه مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته است؟ صدور اسناد کشاورزی به کجا رسید؟ پیش بینی قیمت سکه 11 خرداد 1402 | عقبگرد قیمت سکه با سطوح حمایتی طلای جهانی پیش‌بینی مهم از قیمت کاردانو مقاومت مالیاتی پولدارها! جزيیات مهم درباره عرضه اولیه «نیان» خرید خودرو بدون قرعه کشی و ثبت نام در سامانه بانک رفاه کارگران خود را متعهد به حمایت از حوزه سلامت کشور می‌داند تقویت دوطرفه شدن بورس با راه‌اندازی «آتی تک سهم» بازدهی روزانه حیرت انگیز صندوق درآمد ثابت ثبات ویستا کنایه سنگین به ريیسی درباره سفره مردم ایران دجله و فرات تا 17 سال دیگر خشک می شوند چشم امید پاکستان به نفت ارزان روسیه شرکت نفتی بزرگ روس: مبادله به روبل و ارزهای ملی با کشورها در اولویت است همتی: با حجم پولی که چاپ می‌کنید، امسال هم سفره مردم 30 تا 40 درصد کوچکتر می‌شود! خبر جدید وزیر کار درباره تغییر حقوق کارگران گلایه مسافران از تاخیر 2 ساعته پرواز تهران - عسلویه هواپیمایی پارس ایر شاهکار تازه دولت ريیسی در رکوردشکنی گرانی! نیازمند تدوین قانون با نگاه مثبت در حوزه رمزارز و بلاکچین هستیم دلارهای ایران آزاد می‌شود؟ "ومهان" در یک سال چقدر سود ساخت؟ برنامه‌ریزی برای عبور موفق از پیک تابستان امسال با همراهی مردم گزارش بازار بدهی 10 خرداد ماه/ معامله عجیب در اوراق گام بانک شهر با 68 درصد بازدهی سرمایه بانک مشترک ایران-ونزويلا210 درصد افزایش یافت تاکید دبیرکل اوپک بر نقش مثبت توافقنامه همکاری در ثبات بازار نفت افزایش 8 درصدی میزان بارش‌ها نسبت به سال آبی گذشته ‌ارزش لیر در برابر دلار کاهش یافت افزایش بیش از 80 درصدی "فخوز" جزيیات افزایش 20 درصدی یارانه کالابرگ سه دهک کم درآمد