خبر خوش مجلس برای قوه قضايیه

خبر خوش مجلس برای قوه قضايیه

در جلسه علنی نوبت دوم شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بندالحاقی 2 ماده 113...

در جلسه علنی نوبت دوم شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه نمایندگان با بندالحاقی 2 ماده 113 موافقت کردند.

دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضاییه از محل درآمدهای عمومی کشور به میزان سی درصد (%30) علاوه بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سال های بعدی برنامه به عنوان عدد پایه بودجه قوه در افزایش های سال های بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد