بهره برداری چوبی از جنگل ها ممنوع است

بهره برداری چوبی از جنگل ها ممنوع است

بنا بر ماده 152 برنامه هفتم توسعه هرگونه بهره برداری چوبی از جنگل ها ممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر، فصل 10 برنامه توسعه هفتم به تامین امنیت غذایی اختصاص دارد. این امر با دستورالعمل‌هایی خطاب به وزارت جهاد کشاورزی تبیین شده است.

در ماده 152 آمده؛ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ و احیا جنگل‌ها در چارچوب طرح‌های جنگلداری نوین است؛ هرگونه بهره برداری چوبی از جنگل‌ها ممنوع است.

تبصره 1 - برداشت درختان ریشه کن شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی خطرساز (طوفان و سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفت زده غیر قابل احیا جنگل‌ها (خارج از مدیریت شهرداری‌ها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جاده‌های جنگلی و پارک‌های جنگلی صرفا توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تایید ريیس سازمان پارک‌های جنگلی صرفا توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تایید ريیس سازمان انجام خواهد گرفت.

تبصره 2- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قراردادهای دوره‌ای و مدت دار اقتصادی بدون انتقال مالکیت، طرح‌های زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهره برداری از درختکاری‌ها و جنگل‌های دست کاشت سنواتی با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب را از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا کند.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد