کدام نماد‌ها افزایش سرمایه دارند؟ | زمان تشکیل جلسه هیيت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه دو نماد

کدام نماد‌ها افزایش سرمایه دارند؟ | زمان تشکیل جلسه هیيت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه دو نماد

افزایش سرمایه چند نماد معاملاتی بر روی سایت کدال منتشر گردید، در این میان افزایش سرمایه یک نماد بانکی نیز به چشم میخورد. میزان این افزایش سرمایه‌ها و جزییات آن را در مطلب زیر بخوانید.

به گزارش نبض بورس، امروزشرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزيیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است

ثبت افزایش سرمایه تایرا

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/02/06 افزایش سرمایە شرکت تراکتور سازی ایران از مبلغ 3,200,000 میلیون ریال به‌مبلغ 12,800,000 میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ 9600000 میلیون ریال) در تاریخ 1402/02/23 در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

پیشنهاد هیيت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ساذری

گزارش توجیهی هیيت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت آذریت از مبلغ 228,000,000,000 ریال به مبلغ 700,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور برون رفت از مشمولیت ماده 141 قانون تجارت وپرداخت بدهی‌ها وتکمیل نواقصات خط تولید وبهبود ساختار مالی که در تاریخ 1402/02/23 به تصویب هیيت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

زمان تشکیل جلسه هیيت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه صبا

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-024 مورخ 1402/02/23 و باستناد مصوبە مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1401/11/19، جلسە هیيت مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت گروه مالی صبا تامین از مبلغ 93,000,000 میلیون ریال به مبلغ 115,000,000 میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 22,000,000 میلیون ریال) در روز سه شنبه مورخ 1402/03/02 برگزار خواهد گردید.

پیشنهاد هیيت مدیره در خصوص افزایش سرمایه غویتا

گزارش توجیهی هیيت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت ویتانا از مبلغ 3,500,000,000,000 ریال به مبلغ 7,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و کاهش هزینه‌های مالی و افزایش سودآوری که در تاریخ 1402/02/23 به تصویب هیيت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه وپارس

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1401/12/23 هیيت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت بانک پارسیان از مبلغ 156,340,000,000,000 ریال به مبلغ 240,000,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور بهبود و اصلاح کفایت سرمایه ارايه گردید.

زمان تشکیل جلسه هیيت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرنگی

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-022 مورخ 1402/02/23 و باستناد مصوبە مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1401/05/23، جلسە هیيت مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین از مبلغ 500,000 میلیون ریال به مبلغ 1,000,000 میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ 500,000 میلیون ریال) در روز یکشنبه مورخ 1402/03/07 برگزار خواهد گردید.

ثبت افزایش سرمایه دشیمی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/07/10 افزایش سرمایە شرکت شیمی دارویی داروپخش از مبلغ 455,000 میلیون ریال به‌مبلغ 900,000 میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 445000 میلیون ریال) در تاریخ 1402/02/24 در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

پیشنهاد هیيت مدیره در خصوص افزایش سرمایه وتوسم

گزارش توجیهی هیيت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی از مبلغ 8,000,000,000,000 ریال به مبلغ 13,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور جبران سرمایه گذاری‌های انجام شده و اصلاح ساختار مالی و تقویت بنیه مالی و حفظ جایگاه شرکت در بازار سرمایه و افزایش نقد شوندگی سهام که در تاریخ 1402/02/18 به تصویب هیيت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیيت مدیره در خصوص افزایش سرمایه اپال

گزارش توجیهی هیيت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس از مبلغ 20,000,000,000,000 ریال به مبلغ 40,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته، سایر اندوخته‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ 1402/02/25 به تصویب هیيت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

ثبت افزایش سرمایه تاپیکو

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/05/30 افزایش سرمایە شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین از مبلغ 81,500,000 میلیون ریال به‌مبلغ 101,500,000 میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 20000000 میلیون ریال) در تاریخ 1402/02/25 در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام پخش

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/11/08 و صورتجلسه هیيت مدیره مورخ 1402/01/16 با توجه به افزایش سرمایه شرکت پخش البرز از مبلغ 2,400,000 میلیون ریال به‌مبلغ 3,800,000 میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 1,400,000 میلیون ریال)، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1402/02/27 لغایت تاریخ 1402/04/24 تعیین شده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه وپست

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1401/12/02 هیيت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت پست بانک ایران از مبلغ 16,390,836,000,000 ریال به مبلغ 36,000,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سایر اندوخته‌ها به منظور بهبود کفایت سرمایه و تقویت ساختار مالی ارايه گردید.

ثبت افزایش سرمایه خلنت

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/02/05 افزایش سرمایە شرکت تولیدی لنت ترمز ایراناز مبلغ 300,000 میلیون ریال به‌مبلغ 600,000 میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ 300000 میلیون ریال) در تاریخ 1402/02/24 در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.