بخشنامه جذاب سازمان امور مالیاتی | پاداش ویژه در...

بخشنامه جذاب سازمان امور مالیاتی | پاداش ویژه در...

سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص جایزه خوش حسابی بخشنامه 6 بندی خطاب به ادارات کل سازمان امور مالیاتی صادر کرد.

سازمان امور مالیاتی کشور، بخشنامه 6 در خصوص جایزه خوش حسابی موضوع ماده 189 قانون مالیات‌های مستقیم صادر شد.

در این بخشنامه آمده است: به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات ماده 189 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد:

1. شرط لازم برای برخورداری از مزایای ماده مذکور ارايه دفاتر ترازنامه حساب سود و زبان و مدارک طی سه سال متوالی توسط مودیانی است که به موجب قانون مکلف به نگهداری دفاتر ترازنامه و حساب سود و زبان هستند یا در اجرای بخشنامه شماره 200٫97٫51 مورخ 1397٫3٫28 اقدام به انجام تکالیف صاحبان مشاغل گروه اول موضوع بند (الف) ماده 2 آيین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394٫4٫31 می نمایند.

2. عدم پذیرش برخی از هزینه‌ها و یا رسیدگی مجدد در اجرای مقررات ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم مانع برخورداری از مزایای ماده 189 قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.

3. منظور از مالیات در ماده 189 قانون مذکور، حسب مورد اصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا صاحبان مشاغل است که طی سه سال متوالی در سال تسلیم اظهارنامه و بدون مراجعه به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت شده باشد. بنابراین محروم نمودن مودی از جایزه خوش حسابی موضوع این ماده به دلیل عدم پرداخت جرایم مالیاتی مالیات سایر پرونده‌های مالیاتی مودی مالیات سایر سنوات یا سایر منابع مالیاتی، موضوعیت ندارد.

4. کتمان درآمد در هر یک از سالهای مذکور در ماده 189 قانون مالیات‌های مستقیم مانع بهره مندی از جایزه خوش حسابی موضوع این ماده خواهد شد.

5. در مواردی که پس از اعطای جایزه خوش حسابی کتمان درآمد مودی مشخص شود علاوه بر مطالبه مالیات کتمان شده جایزه اعطا شده نیز به موجب برگ تشخیص متمم با برگ قطعی اصلاحی حسب مورد مطالبه خواهد شد.

6. در خصوص مودیانی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد مالیات هر سال باید در سال مالی تسلیم اظهارنامه پرداخت شود.

چندی پیش سازمان امور مالیاتی و گمرک ایران، فهرستی شامل 17 جزء مختلف از اقلام معاف از مالیات ارزش افزوده را برای اجرا و اعمال در سال جاری ابلاغ کرده است.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد