‏گران فروش ترین بازیگر اقتصاد دولت است

‏گران فروش ترین بازیگر اقتصاد دولت است

علی مروی در پاسخ به اظهارات جبرايیلی نوشت: ‏گران‌فروش‌ترین بازیگر اقتصاد که اتفاقا انحصار طبیعی هم دارد، دولت است....
علی مروی در پاسخ به اظهارات جبرايیلی نوشت: ‏گران‌فروش‌ترین بازیگر اقتصاد که اتفاقا انحصار طبیعی هم دارد، دولت است....

آخرین اخبار بورس و اقتصاد