اخبار مهم کدال سه شنبه 30 آبان 1402 | گزارش سود و زیان این 11 نماد مهم

اخبار مهم کدال سه شنبه 30 آبان 1402 | گزارش سود و زیان این 11 نماد مهم

امروز سه شنبه 30 آبان 1402 اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.

به گزارش نبض بورس، امروز سه شنبه 30 آبان 1402 اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.

عملکرد 6 ماهه شفارس

شرکت شفارس در 6 ماه منتهی به 31/6/1402؛ سود خالص هر سهم 42 ریال که نسبت به مدت مشابه 250 درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش 94 درصدی 932,605 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 497,422 میلیون ریال رسید.

عملکرد 6 ماهه گدنا

شرکت گدنا در 6 ماه منتهی به 31/6/1402؛ سود خالص هر سهم 236 ریال که نسبت به مدت مشابه 73 درصد کاهش داشته است. سود ناخالص با افزایش 52 درصدی 661,659 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 353,751 میلیون ریال رسید.

عملکرد 6 ماهه خاذین

شرکت خاذین در 6 ماه منتهی به 31/6/1402؛ سود خالص هر سهم 78 ریال که نسبت به مدت مشابه 70 درصد کاهش داشته است. سود ناخالص برابر با 363,456 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 348,580 میلیون ریال رسید.

عملکرد 12 ماهه غچین

شرکت غچین در 12 ماه منتهی به 31/3/1402؛ سود خالص هر سهم 467 ریال که نسبت به مدت مشابه 58 درصد کاهش داشته است. سود ناخالص با افزایش 5 درصدی 700,380 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 1,000,070 میلیون ریال رسید.

پیشنهاد هیيت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه عالیس

گزارش توجیهی هیيت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه عالیس از مبلغ 3,000,120,000,000 ریال به مبلغ 9,000,360,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد که در تاریخ 1402/08/27 به تصویب هیيت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارايه گردید. انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.

عملکرد 6 ماهه غمهرا

شرکت غمهرا در 6 ماه منتهی به 31/6/1402؛ سود خالص هر سهم 437 ریال که نسبت به مدت مشابه 17 درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش 23 درصدی 2,624,549 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 829,613 میلیون ریال رسید.

عملکرد 6 ماهه بفجر

شرکت بفجر در 6 ماه منتهی به 31/6/1402؛ سود خالص هر سهم 549 ریال که نسبت به مدت مشابه 65 درصد کاهش داشته است. سود ناخالص با کاهش 78 درصدی 7,629,225 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 11,592,266 میلیون ریال رسید.

عملکرد 6 ماهه رمپنا

شرکت رمپنا در 6 ماه منتهی به 30/7/1402؛ سود ناخالص با افزایش 7 درصدی 28,120,740 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 37,982,423 میلیون ریال رسید.

عملکرد 6 ماهه ارفع

شرکت ارفع در 6 ماه منتهی به 31/6/1402؛ سود خالص هر سهم 3092 ریال که نسبت به مدت مشابه 101 درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش 143 درصدی 38,473,162 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 37,103,411 میلیون ریال رسید.

عملکرد 6 ماهه کسعدی

شرکت کسعدی در 6 ماه منتهی به 31/6/1402؛ سود خالص هر سهم 881 ریال که نسبت به مدت مشابه 89 درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش 96 درصدی 660,529 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 440,726 میلیون ریال رسید.

عملکرد 12 ماهه وکغدیر

شرکت وکغدیر در 12 ماه منتهی به 31/6/1402؛ سود خالص هر سهم 1,313 ریال که نسبت به مدت مشابه 2 درصد کاهش داشته است. جمع درآمد‌های عملیاتی با افزایش 7 درصدی 54,915,139 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 50,376,810 میلیون ریال رسید.

عملکرد 6 ماهه شگویا

شرکت شگویا در 6 ماه منتهی به 31/6/1402؛ سود خالص هر سهم 1806 ریال که نسبت به مدت مشابه 116 درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش 116 درصدی 51,924,206 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 43,272,819 میلیون ریال رسید.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد