فهرست مودیان مهم دارای ریسک بالا در سازمان مالیاتی احصا شد

فهرست مودیان مهم دارای ریسک بالا در سازمان مالیاتی احصا شد

طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی، با توجه به احصا فهرست مودیان مهم دارای ریسک بالا در این سازمان، ادارات کل باید ظرف 180 روز و تا پایان بهمن ماه نسبت به صدور برگ قطعی مالیات 1401 اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد، پیرو رونوشت نامه شماره 5/230/26153 مورخ 1402/04/24 با موضوع ارسال فهرست برخی از مودیان صاحبان مشاغل دارای اظهار نامه در موعد مقرر عملکرد سال 1401 عنوان معاونت فناوری‌های مالیاتی و با عنایت به مصوبات جلسه مورخ 1402/03/29 شورای معاونان سازمان متبوع مبنی بر ضرورت تسریع در رسیدگی به اظهار نامه‌های مالیاتی مودیان با اهمیت اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل، بدینوسیله و در اجرای مفاد ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم فهرست مودیان آن اداره کل که بر اساس اطلاعات راستی‌آزمایی شده موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان و با توجه به معیارها و شاخص‌های تعیین شده برای انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی انتخاب شده‌اند در مسیر FTP آن اداره کل قرار گرفته است.

ضروری است پس از قرارگیری مودیان مذکور در انباره حسابرسی توسط اداره کل فناوری اطلاعات اظهارنامه مالیات بر درآمد سال 1401 این دسته از مودیان با قید آنی و حداکثر تا تاریخ 1402/07/30، رسیدگی برگ تشخیص مالیات برای آنها صادر و اوراق مذکور به مودیان ذی ربط ابلاغ شده و به گونه‌ای برنامه ریزی شود تا پرونده‌های یاد شده حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری به قطعیت برسند.

شایان ذکر است، گزارش مربوط به پیشرفت اقدامات ادارات کل در رسیدگی به پرونده‌های این دسته از مودیان پس از قرارگیری مودیان در انباره حسابرسی به صورت مجزا تحت عنوان مودیان مهم دارای ریسک بالا برای عملکرد سال 1401 در داشبورد مدیریتی سامانه عملیاتی سازمان تعبیه خواهد شد و مراتب اقدامات ادارات کل بر اساس گزارش مذکور به صورت ماهانه استخراج و به استحضار ريیس کل سازمان خواهد رسید.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد