کدال نگر 99/12/4

کدال نگر 99/12/4

این گزارش به بررسی اطلاعیه‌های منتشرشده در سامانه کدال پرداخته و برخی از آن‌ها را تحلیل می‌کند.

اقتصادآنلاین - هانا پاکمند؛ کدال‌نگر 4 اسفند 1399 به بررسی برخی از اطلاعیه‌های منتشرشده در کدال پرداخته است.

افزایش سرمایه

«وهور»: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور، اطلاعیه‌ای در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها  منتشر کرده‌است. افزایش سرمایە شرکت از مبلغ 4,000,000میلیون ریال به‌مبلغ 66,176,283میلیون ریال در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

اطلاعیه‌ها

«وپارس»: بانک پارسیان، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در نظر دارد نسبت به فروش سهام خود در شرکت سرمایه گذاری پارسیان از طریق مزایده اقدام نماید.

صورت‌های مالی

«پتایر»: شرکت تولیدی ایران تایر، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش پتایردر بهمن ماه بیش از 127میلیارد تومان فروش داشته است.

«ساینا»:شرکت صنایع بهداشتی ساینا، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش ساینا در بهمن ماه بیش از 36میلیارد تومان فروش داشته است.

«خلنت»: شرکت تولیدی لنت ترمز ایران، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش خلنت در بهمن ماه بیش از 10میلیارد تومان فروش داشته است.

«فروس»: شرکت فروسیلیس ایران، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش فروس در بهمن ماه بیش از 60میلیارد تومان فروش داشته است.

«دشیمی»: شرکت شیمی دارویی داروپخش، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش دشیمی در بهمن ماه بیش از 17میلیارد تومان فروش داشته است.

«غسالم»: شرکت سالمین، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش غسالم در بهمن ماه بیش از 42میلیارد تومان فروش داشته است.

«فخاس»: شرکت مجتمع فولاد خراسان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش فخاس در بهمن ماه بیش از 594میلیارد تومان فروش داشته است.

«فگستر»: شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش فگستر در بهمن ماه بیش از 48میلیارد تومان فروش داشته است.

«غشاذر»: شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش غشاذر در بهمن ماه بیش از 39میلیارد تومان فروش داشته است.

«کخاک»: شرکت صنایع خاک چینی ایران، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش کخاک در بهمن ماه بیش از 46میلیارد تومان فروش داشته است.

«کلوند»: شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش کخاک در بهمن ماه بیش از 35میلیارد تومان فروش داشته است.

«قاسم»: شرکت قاسم ایران، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش قاسم در بهمن ماه بیش از 415میلیارد تومان فروش داشته است.

«شکربن»: شرکت کربن ایران، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش شکربن در بهمن ماه بیش از 72میلیارد تومان فروش داشته است.

«سرود»: شرکت سیمان شاهرود، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش سرود در بهمن ماه بیش از 56میلیارد تومان فروش داشته است.

«سبهان»: شرکت سیمان بهبهان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش سبهان در بهمن ماه بیش از 40میلیارد تومان فروش داشته است.

«خنصیر»: شرکت مهندسی نصیر ماشین، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش خنصیر در بهمن ماه بیش از هشت میلیارد تومان فروش داشته است.

«سصوفی»: شرکت کارخانجات سیمان صوفیان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش سصوفی در بهمن ماه بیش از 29میلیارد تومان فروش داشته است.

«هجرت»: شرکت پخش هجرت، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش هجرت در بهمن ماه بیش از 365میلیارد تومان فروش داشته است.

«دفرا»: شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش دفرا در بهمن ماه بیش از 20میلیارد تومان فروش داشته است.

«زگلدشت»: شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش زگلدشت در بهمن ماه بیش از 21میلیارد تومان فروش داشته است.

«فخوز»: شرکت فولاد خوزستان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش فخوز در بهمن ماه بیش از دو هزار و 626میلیارد تومان فروش داشته است.

«ولشرق»: شرکت لیزینگ ایران و شرق، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش ولشرق در بهمن ماه بیش از چهار میلیارد تومان فروش داشته است.

«زبینا»: شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش زبینا در بهمن ماه بیش از 18میلیارد تومان فروش داشته است.

«بپیوند»: شرکت شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش بپیوند در بهمن ماه بیش از 10میلیارد تومان فروش داشته است.

«سدشت»: شرکت صنایع سیمان دشتستان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش سدشت در بهمن ماه بیش از 31میلیارد تومان فروش داشته است.

«لابسا»: شرکت آبسال، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش لابسا در بهمن ماه بیش از 78میلیارد تومان فروش داشته است.

«ارفع»: شرکت آهن و فولاد ارفع، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش ارفع در بهمن ماه بیش از 490میلیارد تومان فروش داشته است.

«کاوه»: شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش کاوه در بهمن ماه بیش از هزار و 845میلیارد تومان فروش داشته است.

«بالبر»: شرکت کابل البرز، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش بالبر در بهمن ماه بیش از هزار میلیارد تومان فروش داشته است.

«فولاد»: شرکت فولاد مبارکه اصفهان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش فولاد در بهمن ماه بیش از هشت هزار و 365میلیارد تومان فروش داشته است.

«آریا»: شرکت پلیمر اریا ساسول، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش آریا در بهمن ماه بیش از هزار و 850میلیارد تومان فروش داشته است.

«زمگسا»: شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش زمگسا در بهمن ماه بیش از 19میلیارد تومان فروش داشته است.

«تکمبا»: شرکت کمباین سازی ایران، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش تکمبا در بهمن ماه بیش از 42میلیارد تومان فروش داشته است.

«دکیمی»: شرکت صنعتی کیمی‌دارو، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش دکیمی در بهمن ماه بیش از 20میلیارد تومان فروش داشته است.

«کساپا»: شرکت سایپا شیشه، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش کساپا در بهمن ماه بیش از 14میلیارد تومان فروش داشته است.

«لخزر»: شرکت صنعتی پارس خزر، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش لخزر در بهمن ماه بیش از 134میلیارد تومان فروش داشته است.

«لسرما»: شرکت صنایع سرما آفرین ایران، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش لسرما در بهمن ماه بیش از 26میلیارد تومان فروش داشته است.

«ساراب»: شرکت سیمان داراب، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش ساراب در بهمن ماه بیش از 32میلیارد تومان فروش داشته است.

«سغرب»: شرکت صنایع سیمان غرب، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش سغرب در بهمن ماه بیش از 25میلیارد تومان فروش داشته است.

«بموتو»: شرکت موتوژن، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش بموتو در بهمن ماه بیش از 184میلیارد تومان فروش داشته است.

«گکوثر»: شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش گکوثر در بهمن ماه بیش از چهار میلیارد تومان فروش داشته است.

«سفار»: شرکت سیمان فارس، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش  سفار در بهمن ماه بیش از 14میلیارد تومان فروش داشته است.

«سکرد»: شرکت سیمان کردستان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1399/11/30را منتشر کرد. طبق این گزارش  سفار در بهمن ماه بیش از 11میلیارد تومان فروش داشته است.

پیش‌بینی بورس امروز 10 اسفند 99

پیش‌بینی بورس امروز 10 اسفند 99

شاخص بازار سهام هفته را نزولی آغاز کرد اما آیا در ادامه هفته می‌توان به بهبود شاخص بورس امیدوار بود؟ آیا شاخص به 1٫2 میلیون واحد بازمی‌گردد؟

TejaratNews.com/
نمای بورس امروز در پایان نیمه اول معاملات/ خون است که از بازار می‌چکد!

نمای بورس امروز در پایان نیمه اول معاملات/ خون است که از بازار می‌چکد!

شاخص کل بورس امروز در نخستین ساعت بازار 0.6درصد کاهش داشت، شاخص هم‌وزن نیز 0.2درصد افت کرد.

EghtesadOnline.com/
افت 3 هزار واحدی شاخص کل بورس امروز 10 اسفندماه

افت 3 هزار واحدی شاخص کل بورس امروز 10 اسفندماه

شاخص کل بورس در معاملات صبح امروز با بیش از 3 هزار واحد افت به عدد یک میلیون و 190 هزار واحدی رسید.

Borna.news/
نبود تقاضا؛ مشکل فعلی بورس امروز/ به جای تحریک تقاضا، آن را کاهش هم دادند

نبود تقاضا؛ مشکل فعلی بورس امروز/ به جای تحریک تقاضا، آن را کاهش هم دادند

آردم، تحلیلگر بازار سرمایه، با اشاره به مشکلات پیش‌بینی از بازار سرمایه در سال آینده اعلام کرد که پیش بینی روند بازار در سال آینده به مراتب سخت تر از سال‌های گذشته...

EghtesadOnline.com/
نمای پایانی بورس امروز/ رکورد ریزش بورس با دامنه نوسان نامتقارن هم شکسته شد

نمای پایانی بورس امروز/ رکورد ریزش بورس با دامنه نوسان نامتقارن هم شکسته شد

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز 0.9درصد افت داشت، شاخص هم‌وزن نیز 0.2درصد افت کرد.

EghtesadOnline.com/
پیش‌بینی بورس امروز 9 اسفند 99

پیش‌بینی بورس امروز 9 اسفند 99

در پایان معاملات روز چهارشنبه بازار سهام، شاخص کل بورس با افتی 0٫5 درصدی به سطح یک میلیون و 205 هزار واحدی رسید. بازار امروز چگونه پیش می‌رود؟

TejaratNews.com/
نمای پایانی بورس امروز/ پایداری شاخص در روند نزولی همزمان با بازگشایی شپنا

نمای پایانی بورس امروز/ پایداری شاخص در روند نزولی همزمان با بازگشایی شپنا

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز 0.2درصد افت داشت، شاخص هم‌وزن نیز 0.2درصد افت کرد.

EghtesadOnline.com/
پیش‌بینی بورس امروز 6 اسفند 99

پیش‌بینی بورس امروز 6 اسفند 99

پس از افت چهار هزار واحدی شاخص کل بورس در روز گذشته، برای امروز پیش‌بینی می‌شود چه روندی در انتظار بازار سهام باشد؟

TejaratNews.com/
نمای پایانی بورس امروز/ مسیر نزولی شاخص کل کند شد

نمای پایانی بورس امروز/ مسیر نزولی شاخص کل کند شد

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز 0.2درصد افت داشت، شاخص هم‌وزن نیز 0.2درصد افت کرد.

EghtesadOnline.com/
پیش‌بینی بورس امروز 5 اسفند / شاخص چه زمانی احیا می‌شود؟

پیش‌بینی بورس امروز 5 اسفند / شاخص چه زمانی احیا می‌شود؟

شاخص کل بورس دیروز نیز 0٫5 درصد افت کرد. اما برای امروز امروز اوضاع بازار سهام چطور پیش‌بینی می‌شود؟

TejaratNews.com/

نمای پایانی بورس امروز/ ادامه روند فرسایشی اصلاح شاخص با افت 8هزار واحدی

سنگین‌ترین صف‌های خرید و فروش بورس امروز/ سنگینی صفوف فروش در سومین روز هفته نیز ادامه یافت

سنگین‌ترین صف‌های خرید و فروش بورس امروز/ سنگینی صفوف فروش در سومین روز هفته نیز ادامه یافت

خالص سفارشات فروش سهام از رقم پنج هزار و 740میلیارد تومان رسید برتری سمت تقاضا در سرمایه‌گذاری‌ها بیش از سایرین بود و همچنین حجم صف تولید خاک نسوز استقلال (کباده)...

EghtesadOnline.com/
پیش‌بینی بورس امروز 4 اسفند 99

پیش‌بینی بورس امروز 4 اسفند 99

پس از کاهش شاخص 10 هزار واحدی روز گذشته بازار سهام، امروز وضعیت بورس چطور پیش‌بینی می‌شود؟

TejaratNews.com/
کدال نگر 99/12/3

کدال نگر 99/12/3

این گزارش به بررسی اطلاعیه‌های منتشرشده در سامانه کدال پرداخته و برخی از آن‌ها را تحلیل می‌کند.

EghtesadOnline.com/
کمبود بنزین چقدر جدی است؟ کاهش 80هزار تومانی قیمت سکه افشای اطلاعات بانک ایران زمین / فروش املاک مازاد استاندار قزوین: شرکت نیرو محرکه باعث رونق قطعه سازان شده است وام اجاره تا پایان اسفند تمدید شد کتاب «نقش مالی رفتاری در بهبود مدیریت سرمایه‌گذاری» به کتابخانه سازمان بورس رفت تلاش دولت برای کاستن عوارض غیراقتصادی موثر بر بازارسرمایه کاهش 30درصدی قیمت لوازم خانگی برداشت یک درصدی فولاد مبارکه از زاینده رود جشنواره کارشناسی خودرو "اتوشناس" پرداخت خسارت بیمه خودرو به صورت آنلاین با "بیمیتو" چطور یک سرور مناسب برای استارت آپ انتخاب کنیم؟ ادامه روند نزولی در بورس تهران ایران، پرواز از مبدا و مقصد 32کشور را ممنوع کرد تاثیر افزایش نرخ بهره اوراق قرضه آمریکا بر انتشار صکوک خیار رکورد افزایش قیمت در بهمن را شکست آشنایی با نقشه راه استارت‌آپ قیمت بلیت اتوبوس برای عید گران می‌شود؟ تنظیم قیمت‌ها باید طبق عرضه و تقاضا باشد نه شیوه دستوری حاشیه‌های بورس 10 اسفند 99 / رکورد کمترین ارزش معاملات نیمه دوم سال شکسته شد استخدام 20 هزار فرزند شهید و ایثارگر جزيیات اعطای تسهیلات در قالب طرح "نسخ الکترونیکی پزشکان" اطلاعیه دفتر روحانی درباره اظهارات واعظی پیرامون گران کردن ارز بانک رفاه کارگران وجه التزام اقساط غیر جاری تسهیلات کادر درمان را می بخشد اولین واکنش بازار ارز به وعده ارزانی روحانی / دلار چقدر شد؟ ارزش سهام عدالت امروز 10 اسفند 99 رشد 1100 درصدی فروش اوراق بدهی در بهمن ماه/ صندوق‌ها به جای خرید سهام فقط اوراق بدهی می‌خرند ایران در همایش «بورس 1400» نرخ دلار در صرافی ملی برای پنجمین بار کاهش یافت / دلار وارد کانال 24 هزار تومانی شد امیدواریم شاهد روند کاهشی نرخ ارز باشیم وعده جدید روحانی درباره نرخ ارز ارزش پالایشی یکم 10 اسفند 99 سقف درآمد‌های دولت در لایحه بودجه مشخص شد تداوم افت شاخص بورس در معاملات امروز بازار کاهش 8601 واحدی شاخص بورس تهران / ارزش معاملات 9.6 هزار میلیارد تومان شد مصوبه‌ای که فرصت سوبسید فروشی را از صنایع مادر گرفت! قیمت دلار وارد کانال 24 هزار تومانی شد / چهارمین نرخ ارز در صرافی ملی 99/12/10 ارزش سهام عدالت 171 هزار تومان کاهش یافت افت شاخص با ریزش 8 هزار واحدی ارزش دارایکم و پالایشی یکم امروز 10 اسفند 99 قالیباف: دولت باید برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری از مجلس مجوز می‌گرفت قصد ما این نیست که سقف حقو... تعرفه 86درصدی برای واردات خودرو در سال آینده قیمت دلار به 25047 تومان رسید / سومین نرخ ارز در صرافی ملی 99/12/10 پروپیلن پالایش نفت شازند مهمان امروز بورس انرژی معامله بیش از 44 هزار قرارداد توسط شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا ثبت نخستین معامله مناقصه‌گذار در بورس کالا مجلس به دنبال کاهش حقوق بازنشستگان نیست رشد 140 درصدی صف‌های فروش بورس/ منفی 2 درصد راهی برای ضرر کمتر چند نکته مثبت و منفی درباره اپال! قیمت دلار و یورو کاهش یافت / دومین نرخ ارز در صرافی ملی 99/12/10

در حال بارگیری...