گزارش آخرین صورت سود و زیان منتشره صنعت سیمانی / سیمانی ها بر قله فروش!

گزارش آخرین صورت سود و زیان منتشره صنعت سیمانی / سیمانی ها بر قله فروش!

بررسی صورت های مالی منتشره شرکتهای سیمانی حاکی از آن است که رشد درآمدهای عملیاتی در اکثر شرکتها اتفاق افتاده و تنها دو...

اقتصادآنلاین – رجا ابوطالبی؛ صورت‌ سود و زیان، عملکرد مالی یک بنگاه را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. به‌ طور کلی، گزارش‌های سود و زیان شامل بخش‌های اصلی سود‌ (زیان)‌ ناخالص، سود‌ (زیان)‌ عملیاتی، سود‌ (زیان)‌ خالص قبل از کسر مالیات و سود‌ (زیان)‌ خالص شرکت می‌شود. به زبان ساده این گزارش تکمیل کننده ترازنامه (صورت وضعیت مالی) شرکت می باشد.

در یک تعریف کلی برای صورت سود و زیان می‌توان بگويیم که در این صورت مالی به گزارش جامعی از عملکرد مالی یک شرکت پرداخته می‌شود اما این گزارش صرفا برای یک دوره عملکرد مالی شرکت مورد نظر تعیین می‌شود. در واقع قرار است که به واسطه صورت سود و زیان یک سری اطلاعات در رابطه با هزینه‌های شرکت و درآمد‌های ناشی از فعالیت‌های مختلف برای شرکت دسترسی داشته باشیم که فعالیت مالی شرکت مشخص می‌کند که تا چه اندازه می‌توان به آینده آن امیدوار بود.

اهداف تهیه صورت سود و زیان
  • پی بردن به میزان سودآوری یک شرکت
  • دید جامع مدیران برای مقایسه کارایی مالی شرکت با شرکت‌های رقیب
  • هشداری برای ادامه روند فعالیت (طبیعتا یک صورت مالی که راضی کننده نباشد، می‌تواند تصمیماتی در رابطه با افزایش ظرفیت تولید، تغییر کارکرد برخی از خط‌های تولید و یا حتی افزایش کیفیت محصولات را به دنبال داشته باشد.)
  • تفهیم سرمایه گذار برای چرایی سرمایه گذاری در شرکت از طریق بررسی عملکرد

پس میتوان نتیجه گرفت که یکی از راه ها برای تشخیص روند شرکت و متعاقبا تصمیم جهت سرمایه گذاری، با بررسی دقیق صورتهای مالی امکان پذیر است. پس از پی بردن به اهمییت این گزارشات، برآن شدیم که نگاهی به عملکرد شرکتهای مختلف در دوره زمان مشخص داشته باشیم تا بتوانیم در کنار دیگر پارامترهای تحلیل بازار، تصمیمی منطقی برای سرمایه خود اتخاذ کنیم.

شرکت سیمان اصفهان (سصفها) طی دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 به ازای هرسهم 2230 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 61% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 41% درآمد عملیاتی و کاهش هزینه های فروش (18%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 3% و 5% افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 26 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 30 میلیارد تومان... سود هر سهم 537 ریال

شش ماهه: سود خالص 71 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 80 میلیارد تومان... سود هر سهم 1437 ریال

نه ماهه: سود خالص 111 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 133 میلیارد تومان... سود هر سهم 2230 ریال

شرکت سیمان تهران (ستران) طی دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 به ازای هرسهم 3151 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 194% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 91% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های فروش (74%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام 11% افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 96 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 128 میلیارد تومان... سود هر سهم 552 ریال

شش ماهه: سود خالص 320 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 355 میلیارد تومان... سود هر سهم 1831 ریال

نه ماهه: سود خالص 551 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 612 میلیارد تومان... سود هر سهم 3151 ریال

شرکت سیمان ساوه (ساوه) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 15838 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 102% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 86% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (70%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام 4% افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 169 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 171 میلیارد تومان... سود هر سهم 2608 ریال

شش ماهه: سود خالص 426 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 456 میلیارد تومان... سود هر سهم 6562 ریال

نه ماهه: سود خالص 713 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 777 میلیارد تومان... سود هر سهم 10981 ریال

سال مالی: سود خالص 1029 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 1086 میلیارد تومان... سود هر سهم 15838 ریال

شرکت سیمان خوزستان (سخوز) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 7190 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 92% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 56% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (52%) و هزینه های فروش (47%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام 10% افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 147 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 126 میلیارد تومان... سود هر سهم 1054 ریال

شش ماهه: سود خالص 321 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 299 میلیارد تومان... سود هر سهم 2296 ریال

نه ماهه: سود خالص 578 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 558 میلیارد تومان... سود هر سهم 4134 ریال

سال مالی: سود خالص 1006 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 965 میلیارد تومان... سود هر سهم 7190 ریال

شرکت سیمان ابیک (سآبیک) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 2508 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 50% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 50% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (36%) و هزینه های فروش (8%) همراه بود، حاشیه سود خالص تغییر نکرده اما حاشیه سود عملیاتی آن 4% افزایش یافت.

سه ماهه: سود خالص 157 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 188 میلیارد تومان... سود هر سهم 532 ریال

شش ماهه: سود خالص 369 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 445 میلیارد تومان... سود هر سهم 1247 ریال

نه ماهه: سود خالص 555 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 676 میلیارد تومان... سود هر سهم 1876 ریال

سال مالی: سود خالص 742 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 848 میلیارد تومان... سود هر سهم 2508 ریال

شرکت سیمان مازندران (سمازن) طی دوره 3 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 607 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 60% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 19% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (19%) همراه بود، حاشیه سود خالص 12% افزایش یافت اما حاشیه سود عملیاتی تغییری نداشت.

سه ماهه: سود خالص 149 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 136 میلیارد تومان... سود هر سهم 607 ریال

شرکت سیمان فارس نو (سفانو) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 11781 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 117% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 104% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (63%) و هزینه های فروش (311٪) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 3% و 9٪ افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 102 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 85 میلیارد تومان... سود هر سهم 2057 ریال

شش ماهه: سود خالص 214 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 182 میلیارد تومان... سود هر سهم 4317 ریال

نه ماهه: سود خالص 377 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 333 میلیارد تومان... سود هر سهم 7611 ریال

سال مالی: سود خالص 585 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 542 میلیارد تومان... سود هر سهم 11781 ریال

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سدشت) طی دوره 6 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 1187 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 56% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 68% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (77%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن تغییر چندانی را تجربه نکردند.

سه ماهه: سود خالص 58 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 62 میلیارد تومان... سود هر سهم 497 ریال

شش ماهه: سود خالص 140 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 167 میلیارد تومان... سود هر سهم 1187 ریال

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) طی دوره 3 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 942 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 958% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 103% درآمد عملیاتی که با افزایش اندک هزینه های تولید (13%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 33% و 31٪ افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 126 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 130 میلیارد تومان... سود هر سهم 942 ریال

شرکت سیمان هرمزگان (سهرمز) طی دوره 3 ماهه منتهی به 30/11/1401 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 1129 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 205 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 123% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 56% درآمد عملیاتی و کنترل نسبی هزینه های فروش، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 14٪ و 21% افزایش یافته است.

سه ماهه: سود خالص 205 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 239 میلیارد تومان... سود هر سهم 1129 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سدشت) طی دوره 6 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 1351 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 53% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم افت 3% درآمد عملیاتی که با کاهش هزینه های تولید (24%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 16٪ و 13٪ افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 184 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 145 میلیارد تومان... سود هر سهم 752 ریال

شش ماهه: سود خالص 330 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 278 میلیارد تومان... سود هر سهم 1351 ریال

شرکت سیمان ارومیه (ساروم) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 5543 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 554 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 23% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 36% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (42%) و هزینه های فروش (74%)، حاشیه سود خالص 6% کاهش داشته اما تغییری در حاشیه سود عملیاتی شاهد نبودیم.

سه ماهه: سود خالص 147 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 161 میلیارد تومان... سود هر سهم 2113 ریال

شش ماهه: سود خالص 292 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 318 میلیارد تومان... سود هر سهم 4176 ریال

نه ماهه: سود خالص 400 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 432 میلیارد تومان... سود هر سهم 4008 ریال

سال مالی: سود خالص 554 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 546 میلیارد تومان... سود هر سهم 5543 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت سیمان هگمتان (سهگمت) طی دوره 3 ماهه منتهی به 31/01/1402 به ازای هرسهم 2013 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 157% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 61% درآمد عملیاتی در کنار کاهش هزینه های فروش (25%)، حاشیه سود خالص وعملیاتی آن به ترتیب 15 و 14 درصد افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 146 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 152 میلیارد تومان... سود هر سهم 2013 ریال

شرکت سیمان داراب (ساراب) طی دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 به ازای هرسهم 2549 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 54% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 73% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (67%) و هزینه های فروش (270%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 8% و 3% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 87 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 42 میلیارد تومان... سود هر سهم 695 ریال

شش ماهه: سود خالص 191 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 127 میلیارد تومان... سود هر سهم 1517 ریال

نه ماهه: سود خالص 321 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 190 میلیارد تومان... سود هر سهم 2549 ریال

شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سکرما) طی دوره 3 ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 1310 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 196 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 105% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 64% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (79%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 25٪ و 10% افزایش یافته است.

سه ماهه: سود خالص 196 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 58 میلیارد تومان... سود هر سهم 1310 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سصوفی) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 3818 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 50% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 49% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (63%) و هزینه های فروش (71٪) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی تغییر چندانی را تجربه نکردند.

سه ماهه: سود خالص 122 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 131 میلیارد تومان... سود هر سهم 1117 ریال

شش ماهه: سود خالص 254 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 264 میلیارد تومان... سود هر سهم 2313 ریال

نه ماهه: سود خالص 349 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 373 میلیارد تومان... سود هر سهم 3176 ریال

سال مالی: سود خالص 420 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 422 میلیارد تومان... سود هر سهم 3818 ریال

شرکت سیمان شرق (سشرق) طی دوره 6 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 502 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 35% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (51%) و هزینه های فروش (78%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 2 و 15 درصد کاهش را تجربه کردند.

سه ماهه: سود خالص 60 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 58 میلیارد تومان... سود هر سهم 0 ریال

شش ماهه: سود خالص 133 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 93 میلیارد تومان... سود هر سهم 502 ریال

شرکت سیمان فارس (سفار) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 10395 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 126% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 71% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (39%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام 12% افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 48 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 38 میلیارد تومان... سود هر سهم 2062 ریال

شش ماهه: سود خالص 102 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 94 میلیارد تومان... سود هر سهم 4421 ریال

نه ماهه: سود خالص 160 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 146 میلیارد تومان... سود هر سهم 6887 ریال

سال مالی: سود خالص 242 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 224 میلیارد تومان... سود هر سهم 10395 ریال

شرکت سیمان شاهرود (سرود) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 4972 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 42% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 66% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (61%) و هزینه های فروش (197%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام 9% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 91 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 99 میلیارد تومان... سود هر سهم 1134 ریال

شش ماهه: سود خالص 187 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 203 میلیارد تومان... سود هر سهم 2310 ریال

نه ماهه: سود خالص 303 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 336 میلیارد تومان... سود هر سهم 3743 ریال

سال مالی: سود خالص 402 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 410 میلیارد تومان... سود هر سهم 4972 ریال

شرکت سیمان اردستان (اردستان) طی دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 به ازای هرسهم 2514 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 139% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 128% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (72%) و هزینه های فروش (441%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن تغییر چندانی را تجربه نکردند.

سه ماهه: سود خالص 59 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 54 میلیارد تومان... سود هر سهم 527 ریال

شش ماهه: سود خالص 160 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 150 میلیارد تومان... سود هر سهم 1410 ریال

نه ماهه: سود خالص 285 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 261 میلیارد تومان... سود هر سهم 2514 ریال

شرکت سیمان شمال (سشمال) طی دوره 3 ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 1023 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 173 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 229% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 37% درآمد عملیاتی، افزایش سایر درآمد های غیر عملیاتی (118%) و کنترل نسبی هزینه های تولید، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 51٪ و 4% افزایش یافته است.

سه ماهه: سود خالص 173 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 32 میلیارد تومان... سود هر سهم 1023 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر) (ساربیل) طی دوره 3 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 1399 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 130% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 83% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (55%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 9% و 7% افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 67 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 67 میلیارد تومان... سود هر سهم 1399 ریال

شرکت سیمان لار سبزوار (سبزوا) طی دوره 6 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 26 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 40% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (71%) و هزینه های فروش (44%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 5 و 16 درصد کاهش پیدا کردند.

سه ماهه: سود خالص 16 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 10 میلیارد تومان... سود هر سهم 44 ریال

شش ماهه: سود خالص 9.6 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 6.4 میلیارد تومان... سود هر سهم 24 ریال

شرکت سیمان ایلام (سیلام) طی دوره 3 ماهه منتهی به 31/01/1402 به ازای هرسهم 255 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 61% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 48% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (36%) و هزینه های فروش (27%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن تغییر چندانی را تجربه نکردند.

سه ماهه: سود خالص 30 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 34 میلیارد تومان... سود هر سهم 255 ریال

شرکت سیمان کردستان (سکرد) طی دوره 6 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 276 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 22% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم افت 10% درآمد عملیاتی، به علت کاهش هزینه های فروش (49%) و کنترل نسبی هزینه های تولید، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام 12 درصد افزایش را تجربه کردند.

سه ماهه: سود خالص 31 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 32 میلیارد تومان... سود هر سهم 143 ریال

شش ماهه: سود خالص 60 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 71 میلیارد تومان... سود هر سهم 276 ریال

شرکت سیمان بجنورد (سبجنو) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 5731 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 10% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (19%) وهزینه های مالیاتی (11٪)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 3% و 2٪ کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 71 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 80 میلیارد تومان... سود هر سهم 1821 ریال

شش ماهه: سود خالص 137 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 154 میلیارد تومان... سود هر سهم 3498 ریال

نه ماهه: سود خالص 198 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 222 میلیارد تومان... سود هر سهم 5056 ریال

سال مالی: سود خالص 224 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 252 میلیارد تومان... سود هر سهم 5731 ریال

شرکت سیمان خاش (سخاش) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 11611 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 232 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 45% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 45% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (48%) و هزینه های فروش (62%)، حاشیه سود عملیاتی 2% کاهش داشته اما تغییری در حاشیه سود خالص شاهد نبودیم.

سه ماهه: سود خالص 52 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 50 میلیارد تومان... سود هر سهم 2602 ریال

شش ماهه: سود خالص 100 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 105 میلیارد تومان... سود هر سهم 5012 ریال

نه ماهه: سود خالص 165 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 167 میلیارد تومان... سود هر سهم 8264 ریال

سال مالی: سود خالص 232 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 231 میلیارد تومان... سود هر سهم 11611 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت سیمان خزر (سخزر) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 3466 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 42% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 29% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (22%) وهزینه های فروش (92٪)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن رشد کمی را شاهد بودند که به ترتیب 2% و 3٪ بود.

سه ماهه: سود خالص 30 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 34 میلیارد تومان... سود هر سهم 617 ریال

شش ماهه: سود خالص 84 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 91 میلیارد تومان... سود هر سهم 1684 ریال

نه ماهه: سود خالص 134 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 152 میلیارد تومان... سود هر سهم 2694 ریال

سال مالی: سود خالص 173 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 185 میلیارد تومان... سود هر سهم 3466 ریال

شرکت صنایع سیمان غرب (سغرب) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 3895 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 84% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 62% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (72%) وهزینه های فروش (32٪)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن رشد کمی را شاهد بودند که به ترتیب 3% و 1٪ بود.

سه ماهه: سود خالص 59 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 44 میلیارد تومان... سود هر سهم 1197 ریال

شش ماهه: سود خالص 110 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 101 میلیارد تومان... سود هر سهم 2206 ریال

نه ماهه: سود خالص 130 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 125 میلیارد تومان... سود هر سهم 2616 ریال

سال مالی: سود خالص 194 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 192 میلیارد تومان... سود هر سهم 3895 ریال

شرکت سیمان قاین (سقاین) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 5953 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 36% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (55%)، حاشیه سود خالص وعملیاتی آن به ترتیب 5% و 4٪ کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 49 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 30 میلیارد تومان... سود هر سهم 1983 ریال

شش ماهه: سود خالص 74 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 59 میلیارد تومان... سود هر سهم 2986 ریال

نه ماهه: سود خالص 112 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 84 میلیارد تومان... سود هر سهم 4485 ریال

سال مالی: سود خالص 148 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 103 میلیارد تومان... سود هر سهم 5953 ریال

شرکت سیمان بهبهان (سبهان) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 7359 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 30% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 30% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (33%) و هزینه های فروش (36%)، حاشیه سود خالص وعملیاتی آن به ترتیب 2% و 4٪ کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 40 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 36 میلیارد تومان... سود هر سهم 2033 ریال

شش ماهه: سود خالص 34 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 35 میلیارد تومان... سود هر سهم 1722 ریال

نه ماهه: سود خالص 114 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 128 میلیارد تومان... سود هر سهم 5707 ریال

سال مالی: سود خالص 147 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 139 میلیارد تومان... سود هر سهم 7359 ریال

شرکت سیمان باقران (سباقر) طی دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 به ازای هرسهم 1128 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 17% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 47% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (65%) و هزینه های فروش (106%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 16 و 8 درصد کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 14 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 25 میلیارد تومان... سود هر سهم 247 ریال

شش ماهه: سود خالص 36 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 60 میلیارد تومان... سود هر سهم 608 ریال

نه ماهه: سود خالص 67 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 102 میلیارد تومان... سود هر سهم 1128 ریال

شرکت سیمان سفید نی ریز (سنیر) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 2868 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 114% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 40% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (21%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام 9% افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 8.3 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 8.7 میلیارد تومان... سود هر سهم 364 ریال

شش ماهه: سود خالص 23 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 24 میلیارد تومان... سود هر سهم 1003 ریال

نه ماهه: سود خالص 40 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 43 میلیارد تومان... سود هر سهم 1772 ریال

سال مالی: سود خالص 65 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 73 میلیارد تومان... سود هر سهم 2868 ریال

شرکت سیمان دورود (سدور) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 322 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 20% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 39% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (50%) و هزینه های فروش (58%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 4% و 8% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 4.1 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 5.2 میلیارد تومان... سود هر سهم 65 ریال

شش ماهه: سود خالص 15 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 15 میلیارد تومان... سود هر سهم 248 ریال

نه ماهه: سود خالص 18 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 27 میلیارد تومان... سود هر سهم 293 ریال

سال مالی: سود خالص 20 میلیارد تومان.... سود عملیاتی 14 میلیارد تومان... سود هر سهم 322 ریال

آخرین اخبار بورس و اقتصاد