تعیین تکلیف نهایی دولت برای یارانه نقدی آبان ماه | مبلغ یارانه با روش جدید محاسبه می شود

تعیین تکلیف نهایی دولت برای یارانه نقدی آبان ماه | مبلغ یارانه با روش جدید محاسبه می شود

قرار است فرمول پرداخت یارانه نقدی تغییر کند. بر این اساس، صدک جاگزین دهک و شمار یارانه‌بگیران بیشتر خواهد شد. هرچند...
قرار است فرمول پرداخت یارانه نقدی تغییر کند. بر این اساس، صدک جاگزین دهک و شمار یارانه‌بگیران بیشتر خواهد شد. هرچند...

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد