جزییات افزایش سرمایه چند شرکت بورسی | صدور مجوز افزایش سرمایه 5 نماد

جزییات افزایش سرمایه چند شرکت بورسی | صدور مجوز افزایش سرمایه 5 نماد

بر اساس آخرین اطلاعیه‌های منتشر شده در سایت کدال، چند شرکت بورسی اقدام به انتشار آگهی‌های ثبت افزایش سرمایه‌های خود کردند. در این مطلب به جزییات این افزایش سرمایه ها می پردازیم.

به گزارش نبض بورس، امروز و روز گذشته برخی شرکت‌های بورسی و فرابورسی در ارتباط با اینکه در کدام مرحله از روند افزایش سرمایه خود قرار گرفته اند، اطلاع رسانی کردند. در مطلب زیر به جزییات این افزایش سرمایه‌ها خواهیم پرداخت.

اعلامیه پذیره نویسی عمومی تکنو

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/07 با توجه به افزایش سرمایه شرکت تکنو تار از مبلغ 245,549 میلیون ریال به‌مبلغ 840,000 میلیون ریال، تعداد 504,154,720 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 90,296,280 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1402/06/28 لغایت تاریخ 1402/07/11 تعیین شده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه افرا

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1402/05/22 هیيت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت افرانت از مبلغ 625,000,000,000 ریال به مبلغ 1,100,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج سرمایه گذاری‌های انجام شده و اصلاح ساختار مالی ارايه گردید.

پیشنهاد هیيت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ثفارس

گزارش توجیهی هیيت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت عمران و توسعه فارس از مبلغ 1,800,000,000,000 ریال به مبلغ 4,050,000,000,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ 1402/05/17 به تصویب هیيت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

ثبت افزایش سرمایه دسبحان

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/06/01 افزایش سرمایە شرکت سبحان دارو از مبلغ 3,630,000 میلیون ریال به‌مبلغ 5,330,000 میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ 1700000 میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در تاریخ 1402/06/26 در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

صدور مجوز افزایش سرمایه وسرمد

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بیمه سرمد (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: 6,761,553,062,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 3,238,446,938 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 3,238,446,938,000 ریال
منبع تامین افزایش سرمایه: 3,238,446,938,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی، توسعه فعالیت‌های بیمه‌ای و رعایت قانونی بیمه مرکزی

صدور مجوز افزایش سرمایه حخزر

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: 1,080,000,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 2,520,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 2,520,000,000,000 ریال
منبع تامین افزایش سرمایه: 2,520,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده و حفظ سرمایه درگردش بابت تامین منابع مالی لازم جهت تعمیرات ادواری شناور‌های شرکت

صدور مجوز افزایش سرمایه شاروم

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت پتروشیمی ارومیه (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: 700,000,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 1,300,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 1,300,000,000,000 ریال
منبع تامین افزایش سرمایه: 1,300,000,000,000 ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش

صدور مجوز افزایش سرمایه فجهان

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: 75,000,000,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 35,000,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 35,000,000,000,000 ریال
منبع تامین افزایش سرمایه: 35,000,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.
موضوع افزایش سرمایه: تامین بخشی از مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های احداث احیای مستقیم شمارە 2 و احداث احیای مستقیم مگامدول و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز

صدور مجوز افزایش سرمایه غشهد

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت شهد ایران (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: 819,175,360,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 1,080,824,640 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 1,080,824,640,000 ریال
منبع تامین افزایش سرمایه: 1,080,824,640,000 ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی

اعلامیه پذیره نویسی عمومی وپاسار

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1400/10/19 و صورتجلسه هیيت مدیره مورخ 1402/03/17 با توجه به افزایش سرمایه شرکت بانک پاسارگاد از مبلغ 272,969,000 میلیون ریال به‌مبلغ 322,969,000 میلیون ریال، تعداد 49,181,982,695 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 818,017,305 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1402/06/28 لغایت تاریخ 1402/07/26 تعیین شده است.

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام میدکو

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/03/08 و صورتجلسه هیيت مدیره مورخ 1402/04/24 با توجه به افزایش سرمایه شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه از مبلغ 140,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 200,000,000 میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 60,000,000 میلیون ریال) مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1402/07/01 لغایت تاریخ 1402/07/10 تعیین شده ست.

ثبت افزایش سرمایه نمرینو

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/11/20 افزایش سرمایە شرکت کارخانجات ایران مرینوس از مبلغ 127,000 میلیون ریال به‌مبلغ 400,000 میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 123000 میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ 150000 میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در تاریخ 1402/06/22 در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه وخارزم

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1402/06/18 هیيت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از مبلغ 18,700,000,000,000 ریال به مبلغ 60,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته، سایر اندوخته‌ها به منظور جبران مخارج سرمایه گذاری‌های انجام شده، سرمایه گذاری در بازار سرمایه با هدف سودآوری، اصلاح ساختار مالی ارايه گردید.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه فمراد

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1402/06/19 هیيت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت آلومراد از مبلغ 350,000,000,000 ریال به مبلغ 500,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور رعایت الزام بورس، اصلاح ساختار سرمایه، بهبود نسبت‌های مالی و حفظ نقدینگی در شرکت به منظور تامین سرمایه در گردش لازم برای تولید محصولات بیشتر و استفاده از معافیت مالیاتی ارايه گردید.

ثبت افزایش سرمایه غکورش

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/04/31 افزایش سرمایە شرکت صنعت غذایی کورشاز مبلغ 12,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 20,000,000 میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ 8000000 میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در تاریخ 1402/06/26 در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

پیشنهاد هیيت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ونیرو

گزارش توجیهی هیيت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری نیرو از مبلغ 10,500,000,000,000 ریال به مبلغ 15,750,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای شرکت می‌باشد. لازم به ذکر است گزارش توجیهی مذکور به محض آماده شدن متعاقبا اطلاع رسانی می‌گردد؛ که در تاریخ 1402/06/26 به تصویب هیيت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اعلامیه پذیره نویسی عمومی وسپهر

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1401/11/17 با توجه به افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات از مبلغ 30,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 75,000,000 میلیون ریال، تعداد 43,343,735,481 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 1,656,264,519 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1402/06/20 لغایت تاریخ 1402/07/08 تعیین شده است.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد