افت فروش شدید در این نماد دارویی | غول های دارویی چقدر فروختند؟

افت فروش شدید در این نماد دارویی | غول های دارویی چقدر فروختند؟

در این مطلب قصد داریم تا گزارش فروش ماهانه گروه دارو که شامل 34 نماد می‌باشد را مورد بررسی قرار دهیم. نکته حايز اهمیت در فروش دلقما بود که در دی ماه به شدت با افت مواجه شد. باقی نمادهای دارویی چه کردند و بهترین عملکرد فروش را کدام نماد به ثبت رساند؟

به گزارش نبض بورس، در این مطلب قصد داریم تا گزارش فروش ماهانه گروه دارو که شامل 34 نماد می‌باشد را مورد بررسی قرار دهیم.

بیشترین و کمترین میزان فروش در دی ماه؟

نماد دتوزیع با فروش 1722 میلیارد تومان بیشترین میزان و داوه با میزان فروش 24.8 میلیارد تومان کمترین میزان فروش را در دی ماه به خود اختصاص دادند.

بیشترین و کمترین رشد فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته

داوه در دی ماه رشد فروش 110 درصدی را در مقایسه با دی ماه سال گذشته تجربه کرد و بنابراین بیشترین رشد فروش به این نماد تعلق گرفت. در این گروه، دلقما با افت 92 درصد بدترین عملکرد را بدین لحاظ به خود اختصاص داد.

بیشترین رشد و افت در مقایسه با میانگین 12 ماهه

درازک با رشد 66 درصدی فروش در مقایسه با میانگین 12 ماهه بهترین نماد بدین لحاظ لقب گرفت. همچنین فروش دلقما در دی ماه در مقایسه با میانگین فروش 12 ماهه، افت 54 درصدی را تجربه کرد و بنابراین بدترین عملکرد را بدین لحاظ داشت.

فروش زمستان نسبت به زمستان

در دی ماه، کی بی سی توانست 73 درصد از کل فروش زمستان سال گذشته را پوشش دهد و بهترین عملکرد را بدین لحاظ داشت و دلقما با پوشش 7 درصد کل فروش زمستان سال گذشته بدترین عملکرد را داشت.

چند نکته دیگر:
  • بدترین عملکرد فروش در این گروه متعلق به دلقما بود.
  • داوه بهترین عملکرد فروش را داشت.
  • ده نماد در دی ماه سال جاری در مقایسه با دی ماه سال گذشته کمتر فروختند.
  • شش نماد درازک، دیران، دفارا، کاسپین، دتماد و دکپسول رکورد فروش را شکستند.
  • دابور افت فروش شدیدی را در مقایسه با آذرماه تجربه کرد.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد