تورم سالانه برق در بخش تولید چقدر است؟

تورم سالانه برق در بخش تولید چقدر است؟

سال 1402 تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق نسبت به سال قبل به 49.8 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در سال 1401 (16.9 درصد) 32.9 واحد درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال 1402، شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه 1395، به عدد 316.8 رسید که نسبت به سال قبل 49.8 درصد افزایش داشته است. در سال مورد بررسی، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار به ترتیب 318.8، 323.6 و 302.9 است.

افزایش تورم سالانه

در سال 1402، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه 1395، نسبت به سال قبل به 49.8 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در سال قبل (16.9 درصد)، 32.9 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در سال 1402 نسبت به سال قبل از آن، 49.8 درصد افزایش دارد.

در سال مورد بررسی، تورم سالانه در ساعات اوج بار، میان‌بار و کم‌بار به ترتیب 52.1 درصد، .050 درصد و .048 درصد بوده است.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد