تضمینی وجود ندارد که قیمت کالا‌ها سر به فلک نکشد!

تضمینی وجود ندارد که قیمت کالا‌ها سر به فلک نکشد!