تعیین «تولید بهینه الگوی کشت» در هر سال لازم است

تعیین «تولید بهینه الگوی کشت» در هر سال لازم است

ماده 146 برنامه هفتم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده برنامه «تولید بهینه الگوی کشت محصولات اساسی و منتخب» را هر سال یک ماه پیش از فصل کشت در هر دشت تعیین کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فصل 10 برنامه هفتم توسعه به امنیت غذایی اختصاص دارد که به تشریح جزيیات برنامه‌ها پرداخته است. به این ترتیب وزارت جهاد کشاورزی موظف است این برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

در ماده 146 وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر نهادهای اجرایی ذی ربط بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، بهره برداری بهینه از منابع و عوامل تولید به ویژه منابع و مصارف آب، متناسب با استعدادها و قابلیت‌های منطقه‌ای و مزیت‌های اقتصادی با رعایت ملاحظات محیط زیستی، خوداتکایی؛

الف. برنامه تولید بهینه الگوی کشت محصولات اساسی و منتخب را هر سال تهیه و تا یک ماه قبل از فصل کشت در هر دشت تعیین کند.

ب. حمایت از بهره برداران متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) تعیین شده و صورت می‌گیرد در غیر این صورت هرگونه حمایت به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

ج. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان برنامه و به صورت تدریجی، حمایت‌های فنی و مالی بخش کشاورزی را به انتهای زنجیره تولید و متناسب با میزان محصول نهایی منتقل کند.