فرصت تاریخی ایران برای تصاحب بازار صنایع اروپا

فرصت تاریخی ایران برای تصاحب بازار صنایع اروپا

مدیریت مطلوب تامین انرژی برق در فصل تابستان زمینه رشد تولید 6.7 درصد صنایع کشور را مهیا کرده است و از سوی دیگر سقوط...