افزایش سرمایه کدام نماد‌ها در کدال منتشر شد؟ | افزایش سرمایه سنگین 7400 درصدی یک نماد

افزایش سرمایه کدام نماد‌ها در کدال منتشر شد؟ | افزایش سرمایه سنگین 7400 درصدی یک نماد

امروز و روز گذشته شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزيیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است.

به گزارش نبض بورس، افزایش سرمایه یکی از راه‌های تامین مالی به منظور توسعه و گسترش و بهبود عملکرد مالی یک شرکت است. این فرآیند برای سهامداران نیز بسیار حايز اهمیت است. امروز نیز اطلاعیه‌های متعددی در خصوص هر یک از مراحل افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر شده است که در این گزارش به تشریح جزيیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته ایم.

آگهی ثبت افزایش سرمایه 198 درصدی شساخت

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/03/21 افزایش سرمایە شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت از مبلغ 2,519,042 میلیون ریال به‌مبلغ 7,519,042 میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 5000000 میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ 1403/03/07 در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

تصمیم هیيت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده لوتوس

پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/02/16 مبنی بر تصویب افزایش سرمایه شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان از مبلغ 24,000,000,000,000 ریال به مبلغ 50,000,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی، بهبود کفایت سرمایه وتوسعه فعالیت‌های مالی، هیيت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ 35,000,000,000,000 ریال به مبلغ 50,000,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی، بهبود کفایت سرمایه وتوسعه فعالیت‌های مالی اقدام نماید.

پیشنهاد هیيت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 88 درصدی سشرق

گزارش توجیهی هیيت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت سیمان شرق از مبلغ 2,653,560,000,000 ریال به مبلغ 5,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور جلوگیری از خروج وجه نقد و حفظ و تقویت سرمایه در گردش شرکت؛ که در تاریخ 1403/03/21 به تصویب هیيت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارايه گردید.

آگهی ثبت افزایش سرمایه 55 درصدی اتکام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/08/22 افزایش سرمایە شرکت بیمه اتکایی امین از مبلغ 8,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 12,400,000 میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 3200000 میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ 550000 میلیون ریال، از محل اندوخته مبلغ 650000 میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ 1403/03/21 در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

پیشنهاد هیيت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 34 درصدی دیران

گزارش توجیهی هیيت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت ایران دارو از مبلغ 1,330,000,000,000 ریال به مبلغ 1,780,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ 1403/03/21 به تصویب هیيت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارايه گردید.

آگهی ثبت افزایش سرمایه 57 درصدی وبهمن

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1403/01/29 افزایش سرمایە شرکت سرمایه گذاری بهمن از مبلغ 14,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 22,000,000 میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ 8000000 میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ 1403/03/22 در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 7400 درصدی وامیر

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1403/02/08 هیيت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر از مبلغ 84,000,000,000 ریال به مبلغ 6,300,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج سرمایه‌ای و اصلاح ساختار مالی ارايه گردید.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد