پزشکان بیشتر مالیات دادند یا کارمندان؟

پزشکان بیشتر مالیات دادند یا کارمندان؟

بازار مالیایسنا نوشت : آخرین اطلاعات حاکی از آن است که در دهه اخیر سهم مالیات بر درآمد مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی حدود شش درصد بوده است، در حالی که مشاغل سهم 20 درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور دارند. همچنین مجموع مالیات دریافتی از مشاغل نصف مالیات دریافتی از حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی است.
آخرین اطلاعات حاکی از آن است که در دهه اخیر سهم مالیات بر درآمد مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی حدود شش درصد بوده است، در حالی که مشاغل سهم 20 درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور دارند. همچنین مجموع مالیات دریافتی از مشاغل نصف مالیات دریافتی از حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی است.

طبق ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های قانون مذکور در ایران تحصیل کند، پس از کسر معافیت‌های مقرر مشمول مالیات بر درآمد مشاغل است. براساس ماده 94 قانون مذکور، درآمد مشمول مالیات مودیان مالیات بر درآمد مشاغل نیز عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات.

طبق ماده 101 قانون مالیات های مستقیم، درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان مالیات بر درآمد مشاغل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

جزيیات تبصره 100 قانون مالیات‌های مستقیم

مهمترین و پرکاربردترین حکم در حوزه مالیات بر درآمد مشاغل، تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم است. در این تبصره آمده است: سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارايه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌ صورت مقطوع تعیین و وصول کند. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد، مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم‌ شده در موعد مقرر نخواهد بود.

میزان مالیات مشاغل در ایران چقدر است؟

براساس آمارهای سازمان امور مالیاتی کشور، میزان درآمد ناشی از مالیات مشاغل در سال های اخیر به شرح زیر است:

درآمدهای مالیات مشاغل در سال های 1395 تا 1401 (هزار میلیارد تومان):

سال 1398 1399 1400 1401
میزان درآمد مالیاتی

11.5

12.4 17

26.9

در سال 1400، تعداد مودیان مالیاتی مشمول مالیات بر مشاغل که اقدام به تسلیم اظهارنامه یا فرم تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم کرده‌اند، حدود 2.9 میلیون نفر بوده است و این رقم در سال 1401 به حدود 4.4 میلیون نفر رسیده است. با توجه به ارقام مذکور، سرانه مالیات پرداختی توسط مشاغل در سال 1400، حدود 5.8 میلیون تومان و در سال 1401 حدود 6.1 میلیون تومان بوده است. بنابراین بخش اعظم مودیان مالیاتی در بخش مالیات مشاغل از مزایای تبصره ماده 100 ق. م.م. استفاده می‌کنند یعنی به دنبال این هستند که بدون تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مالیات مقطوعی را که در عموم موارد کمتر از مالیات حقه آنها برآورد شده را به صورت مقطوع پرداخت می‌کنند.

در سال 1401 تعداد مودیان مالیاتی که اظهارنامه داده بودند، افزایش حدود 10 درصدی یافت ولی تعداد مودیان استفاده کننده از تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم (یعنی متقاضیان پرداخت مالیات مقطوع) با توجه به همراهی‌های سازمان با مشمولین این تبصره، تقریبا 1.8 برابر شد و از حدود 1.7 میلیون نفر به حدود 3.1 میلیون نفر رسید.

تعداد مودیان، میزان درآمد حاصله و سرانه مالیات پرداختی در بخش اصناف:

عملکرد سال 98 تعداد مودی (هزار نفر) درآمد حاصله (میلیارد تومان) (قطعی)
اظهارنامه 1178 1598
تبصره ماده 100 1597 2311
مجموع 2775 3909
عملکرد سال 99 تعداد مودی (هزار نفر) درآمد حاصله (میلیارد تومان) (ابرازی)
اظهارنامه 1197 1496

تبصره- به ازای هر 10 درصدافزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام‌ شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

تبصره ماده 100 1720 2431
مجموع 2917 3927
عملکرد سال 1400 تعداد مودی (هزار نفر) درآمد حاصله (میلیارد تومان) (ابرازی)
اظهارنامه 1325 3405
تبصره ماده 100 3123 8246
مجموع 4448 11651
عملکرد سال 98

سرانه مالیات ابرازی

(میلیون تومان)

سرانه مالیات قطعی

(میلیون تومان)

اظهارنامه 1.4
تبصره 100 1.4 (قطعی) 1.4 (قطعی)
عملکرد سال 99

سرانه مالیات ابرازی

(میلیون تومان)

سرانه مالیات قطعی

(میلیون تومان)

اظهارنامه 1.2 9.7
تبصره 100 1.4 (قطعی) 1.4 (قطعی)
عملکرد سال 1400 سرانه مالیات ابرازی (میلیون تومان) سرانه مالیات قطعی (میلیون تومان)
اظهارنامه 2.6 نامشخص
تبصره 100 2.6 (قطعی) 2.6 (قطعی)

بررسی میزان مالیات مشاغل در ایران

در دهه اخیر سهم مالیات بر درآمد مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی حدود شش درصد بوده است، در حالی که مشاغل سهم 20 درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور دارند. همچنین مجموع مالیات دریافتی از مشاغل نصف مالیات دریافتی از حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی است.

مقایسه درآمدهای مالیاتی در سال های 98 تا 1401 (هزار میلیارد تومان)

1398 1399 1400 1401
مالیات مشاغل 11.5 12.4 17 26.9
مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی 7.3 12.6 20.2 22.9
مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی 8 11 16.7 29.4

برای عملکرد سال های 1398 و 1399، تعداد مودیان مالیاتی اصناف که از تبصره ماده 100 استفاده کرده بودند، حدود 60 درصد کل افراد بودند و این رقم برای عملکرد سال 1400 با توجه به افزایش مودیان مالیاتی و افزایش سقف استفاده از این تبصره (از 30 برابر به 100 برابر ) به بیش از 70 درصد رسیده است. سرانه وصول مالیات از اصناف استفاده کننده از تبصره ماده 100 برای عملکرد این سال ها، حدود 1.4 میلیون تومان بوده و برای عملکرد سال 1400 به حدود 2.6 میلیون تومان رسیده است.

سرانه مالیات پرداختی توسط مشاغل در سال 1400 حدود 5.8 میلیون تومان و در سال 1401 حدود 6.1 میلیون تومان بوده است. این در حالی است که با توجه به تعداد کارمندان دولت (2.3 میلیون نفر) و درآمد وصولی مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی، سرانه مالیات دریافتی از کارمندان در سال 1400، حدود 8.8 میلیون تومان و در سال 1401، حدود 10 میلیون تومان بوده است. به عبارت دیگر، کارمندان دولتی 1.5 برابر مشاغل، مالیات پرداخت می‌کنند.

براساس بررسی‌های سازمان امور مالیاتی، بخش اعظم شکاف مالیاتی کشور (مجموع فرار و اجتناب مالیاتی) در بخش مالیات مشاغل است. شکاف مالیاتی کشور در پایان سال 1398، حدود 97 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود که بیش از نیمی از آن (حدود 50 هزار میلیارد تومان) مربوط به مالیات درآمد مشاغل بوده است. رقم شکاف مالیاتی این بخش در سال 99 به حدود 54 هزار میلیارد تومان رسید. به عبارت دیگر، صرفا حدود 20 درصد از مالیات بالقوه مشاغل، وصول می شود یعنی مشاغل فقط یک پنجم مالیات واقعی خود را می پردازند.

ظرفیت بالقوه و شکاف مالیاتی برآوردی مالیات بر درآمد مشاغل (ارقام به میلیارد ریال و درصد)

سال 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399
مالیات وصولی 21.324 26.553 31.949 39.903 45.042 59.152 115.867 124.500
ظرفیت بالقوه 276.970 318.043 347.718 303.010 324.518 414.746 618.266 665.910
شکاف مالیاتی 255.646 291.490 315.769 263.107 279.476 355.594 502.399 541.410
نسبت شکاف به ظرفیت 0.92 0.92 0.91 0.87 0.86 0.86 0.81 0.81

منبع: خزانه‌داری کل کشور و برآوردی تحقیق

حدود 94 درصد مودیان مالیاتی استفاده کننده از تبصره ماده 100 بابت عملکرد سال 1400 مالیاتی پرداخت نمی کنند و یا کمتر از 10 میلیون تومان می پردازند. این در حالی است که سرانه مالیات دریافتی از کارمندان در سال 1401، حدود 10 میلیون تومان بوده است.

مودیان مالیاتی استفاده کننده از تبصره ماده 100 برای عملکرد سال 1400 به تفکیک

تعداد (هزار نفر) مالیات (میلیارد تومان) سرانه درصد از کل (تعداد)
معاف 1744 0 0 56.5
صفر تا 5 میلیون تومان 874 1598 1.8

28.3

5 تا 10 میلیون تومان 266 2292 8.6 8.6
10 تا 20 میلیون تومان 118 1710 14.5 3.8
20 تا 30 میلیون تومان 25 610 24.4 0.8
بالای 30 میلیون تومان 31 1919 61.9 1
مجموع 3100 8132 2.6 100

نگاهی به سرانه مالیاتی اصناف پردرآمد نشان می دهد که شکاف مالیاتی در این اصناف هم قابل توجه است. به عنوان مثال، سرانه مالیات ابرازی پزشکان در سال 1401 (عملکرد سال 1400) 22.3 میلیون تومان و این رقم برای دندانپزشکان 16.4 میلیون تومان بوده است. این رقم برای وکلا و بنگاه های املاک حدود 2 تا 3 میلیون تومان بوده است. براساس بررسی‌های سازمان امور مالیاتی، شکاف مالیاتی پزشکان برای عملکرد سال 1395، حدود 72 درصد بوده است.

وضعیت مالیات ابرازی و قطعی صنف پزشکان در سال های 98 تا 1400 (میلیون تومان)

عملکرد سال

تعداد مودی

(هزار نفر)

سرانه مالیات

ابرازی-اظهارنامه

سرانه مالیات

قطعی-اظهارنامه

سرانه مالیات قطعی-

تبصره 100

سرانه مالیات قطعی

(میانگین)

98 30 11 29.1 10.5 19.8
99 33.5 12.7 53.8 13.2 23.4
1400 44.5 22.3 نامشخص نامشخص نامشخص

وضعیت مالیات ابرازی و قطعی صنف دندانپزشکان در سال های 98 تا 1400 (میلیون تومان)

عملکرد سال

تعداد مودی

(هزار نفر)

سرانه مالیات

ابرازی-اظهارنامه

سرانه مالیات

قطعی-اظهارنامه

سرانه مالیات قطعی-

تبصره 100

سرانه مالیات قطعی

(میانگین)

98 15.7 6.5 19.5 8.3 13.9
99 17.5 7.7 25 10.1 17
1400 21.5 16.4 نامشخص نامشخص نامشخص

وضعیت مالیات ابرازی و قطعی صنف آهن فروشان در سال های 98 تا 1400 (میلیون‌تومان)

عملکرد سال

تعداد مودی

(هزار نفر)

سرانه مالیات

ابرازی-اظهارنامه

سرانه مالیات

قطعی-اظهارنامه

سرانه مالیات قطعی-

تبصره 100

سرانه مالیات قطعی

(میانگین)

98 10.2 7.9 19.4 2.4 10.7
99 11.7 5.6 20.9 2.2 12.2
1400 15.2 12.3 نامشخص نامشخص نامشخص

وضعیت مالیات ابرازی و قطعی صنف طلا و جواهر در سال های 98 تا 1400 (میلیون تومان)

عملکرد سال

تعداد مودی

(هزار نفر)

سرانه مالیات

ابرازی-اظهارنامه

سرانه مالیات

قطعی-اظهارنامه

سرانه مالیات قطعی-

تبصره 100

سرانه مالیات قطعی

(میانگین)

98 14.5 3.4 19.5 4.3 11.2
99 16.5 3.6 13.5 4.1 8.8
1400 20.2 6.7 نامشخص نامشخص نامشخص

وضعیت مالیات ابرازی و قطعی صنف وکلا در سال های 98 تا 1400 (میلیون تومان)

عملکرد سال

تعداد مودی

(هزار نفر)

سرانه مالیات

ابرازی-اظهارنامه

سرانه مالیات

قطعی-اظهارنامه

سرانه مالیات قطعی-

تبصره 100

سرانه مالیات قطعی

(میانگین)

98 52 1.2 3.9 1.9 2.8
99 61.8 1.1 4.1 1.7 2.9
1400 69.2 2.1 نامشخص نامشخص نامشخص

وضعیت مالیات ابرازی و قطعی صنف بنگاه های املاک در سال های 98 تا 1400 (میلیون‌ تومان)

عملکرد سال

تعداد مودی

(هزار نفر)

سرانه مالیات

ابرازی-اظهارنامه

سرانه مالیات

قطعی-اظهارنامه

سرانه مالیات قطعی-

تبصره 100

سرانه مالیات قطعی

(میانگین)

98 87.7 0.7 2.2 1.2 1.7
99 112 0.6 2.1 1 1.6
1400 142 1.3 نامشخص نامشخص نامشخص

در سال 1401 چه اتفاقی افتاد؟

اما تا سال 1400، مالیات مشاغل بر اساس چانه‌زنی بین مودی و مامور مالیاتی تعیین می‌شد و سالانه درصدی بر میزان مالیات سال قبل افزوده می‌شد. اما در سال 1401 سازمان امور مالیاتی تصمیم گرفت با توجه به اجرایی شدن مواد 10 و 11 قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» و همچنین حکم بند «م» تبصره 12 قانون بودجه 1400 اطلاعات فروش حساب فروشنده که در اختیار سازمان قرار گرفته بود را مبنای درآمدزایی مشاغل در نظر بگیرد و به سمت اخذ عادلانه مالیات حرکت کند. این اقدام موجب شد صاحبان مشاغلی که در سال‌های گذشته به مراتب کمتر از میزان قانونی مالیات پرداخت می‌کردند، مالیاتشان 10 تا 20 برابر سال گذشته تعیین شود و به همین دلیل (عادت کردن آن‌ها به عدم پرداخت مالیات قانونی)، شاهد اعتراضات برخی مشاغل در خرداد 1401 بودیم.

برای مدیریت اوضاع و کاهش فشار مالیاتی بر مشاغل، سازمان امور مالیاتی تلاش کرد تا تسهیلات و تخفیف‌هایی درنظر بگیرد. به عنوان مثال، امکان استفاده از تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم را از 30 برابر معافیت موضوع ماده 84 این قانون به 100 برابر این معافیت افزایش داد. همچنین برای مشاغل کوچک و متوسط که در طول سال کمتر از یک میلیارد تومان فروش داشتند، میزان مالیات پرداختی حداکثر 3 برابر میزان مالیات پرداختی سال گذشته در سقف 5 میلیون تومان تعیین شد.

35220

local_offerبرچسب‌ها:

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد