"کگهر" در مسیر صادرات

"کگهر" در مسیر صادرات

بیشترین تقاضای مشتریان شرکت سنگ‌آهن گهر زمین برای «گندله صادراتی» است.