اخبار مهم کدال جمعه 30 تیر 1402 | عملکرد نمادهای شاخص ساز در فصل بهار

اخبار مهم کدال جمعه 30 تیر 1402 | عملکرد نمادهای شاخص ساز در فصل بهار

امروز جمعه 30 تیر 1402 اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.

به گزارش نبض بورس، امروز جمعه 30 تیر 1402 اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.

عملکرد 3 ماهه وبصادر

شرکت وبصادر در 3 ماه منتهی به 31/3/1402؛ سود خالص هر سهم 21 ریال است. جمع درآمد‌های عملیاتی با افزایش 46 درصدی 61,752,735 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 3,733,989 میلیون ریال رسید.

عملکرد 3 ماهه سمگا

شرکت سمگا در 3 ماه منتهی به 31/3/1402؛ سود خالص هر سهم 159 ریال که نسبت به مدت مشابه 2171 درصد افزایش داشته است. جمع درآمد‌های عملیاتی با افزایش 327 درصدی 1,093,549 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 1,588,708 میلیون ریال رسید.

عملکرد 3 ماهه ومعادن

شرکت ومعادن در 3 ماه منتهی به 31/3/1402؛ سود خالص هر سهم 6 ریال که نسبت به مدت مشابه 20 درصد افزایش داشته است. جمع درآمد‌های عملیاتی با افزایش 151 درصدی 1,367,854 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 1,224,145 میلیون ریال رسید.

عملکرد 3 ماهه نوری

شرکت نوری در 3 ماه منتهی به 31/3/1402؛ سود خالص هر سهم 3,378 ریال که نسبت به مدت مشابه 11 درصد کاهش داشته است. سود ناخالص با کاهش 4 درصدی 44,305,037 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 30,403,545 میلیون ریال رسید.

عملکرد 3 ماهه وتجارت

شرکت وتجارت در 3 ماه منتهی به 31/3/1402؛ سود خالص هر سهم 41 ریال است. جمع درآمد‌های عملیاتی با افزایش 88 درصدی 89,115,460 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 9,159,527 میلیون ریال رسید.

عملکرد 9 ماهه شپدیس

شرکت شپدیس در 9 ماه منتهی به 31/3/1402؛ سود خالص هر سهم 26,470 ریال که نسبت به مدت مشابه 13 درصد کاهش داشته است. سود ناخالص با کاهش 17 درصدی 148,910,153 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 158,819,063 میلیون ریال رسید.

عملکرد 3 ماهه بورس

شرکت بورس در 3 ماه منتهی به 31/3/1402؛ سود خالص هر سهم 124 ریال که نسبت به مدت مشابه 182 درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش 106 درصدی 2,898,418 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 2,253,549 میلیون ریال رسید.

عملکرد 3 ماهه شگویا

شرکت شگویا در 3 ماه منتهی به 31/3/1402؛ سود خالص هر سهم 1,157 ریال که نسبت به مدت مشابه 164 درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش 175 درصدی 34,169,746 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 27,717,685 میلیون ریال رسید.

عملکرد 3 ماهه شبندر

شرکت شبندر در 3 ماه منتهی به 31/3/1402؛ سود خالص هر سهم 229 ریال که نسبت به مدت مشابه 73 درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با کاهش 74 درصدی 37,384,571 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 30,709,445 میلیون ریال رسید.

عملکرد 3 ماهه فرابورس

شرکت فرابورس در 3 ماه منتهی به 31/3/1402؛ سود خالص هر سهم 151 ریال که نسبت به مدت مشابه 144 درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش 150 درصدی 1,623,931 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 1,268,828 میلیون ریال رسید.

عملکرد 3 ماهه فملی

شرکت فملی در 3 ماه منتهی به 31/3/1402؛ سود خالص هر سهم 252 ریال که نسبت به مدت مشابه 18 درصد کاهش داشته است. سود ناخالص با افزایش 18 درصدی 165,212,185 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 151,460,737 میلیون ریال رسید.

عملکرد 3 ماهه کچاد

شرکت کچاد در 3 ماه منتهی به 31/3/1402؛ سود خالص هر سهم 303 ریال که نسبت به مدت مشابه 15 درصد کاهش داشته است. سود ناخالص با کاهش 24 درصدی 54,605,278 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 58,383,884 میلیون ریال رسید.

عملکرد 3 ماهه شپنا

شرکت شپنا در 3 ماه منتهی به 31/3/1402؛ سود خالص هر سهم 335 ریال که نسبت به مدت مشابه 42 درصد کاهش داشته است. سود ناخالص با کاهش 48 درصدی 93,207,525 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 75,947,853 میلیون ریال رسید.

عملکرد 3 ماهه غصینو

شرکت غصینو در 3 ماه منتهی به 31/3/1402؛ سود خالص هر سهم 407 ریال که نسبت به مدت مشابه 96 درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش 45 درصدی 4,083,719 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 4,074,491 میلیون ریال رسید.

  • اخبار مهم کدال هر روز راس ساعت 18 منتشر خواهد شد.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد