نرخ دلار نیمایی امروز 25 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 25 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز بیست و پنجم اسفند ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 281 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 24 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 24 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز بیست و چهارم اسفند ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 182 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 23 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 23 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز بیست و سوم اسفند ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 203 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 20 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 20 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز بیستم اسفند ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 217 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 19 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 19 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز نوزدهم اسفند ماه اعلام شد و رقم 22 هزار و 744 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 18 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 18 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز هجدهم اسفند ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 801 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 17 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 17 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز هفدهم اسفند ماه اعلام شد و رقم 24 هزار و 91 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 16 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 16 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز شانزدهم اسفند ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 951 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 13 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 13 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز سیزدهم اسفند ماه اعلام شد و رقم 24 هزار و 101 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 12 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 12 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز دوازدهم اسفند ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 907 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 11 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 11 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز یازدهم اسفند ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 592 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 10 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 10 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز دهم اسفند ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 621 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 9 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 9 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز نهم اسفند ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 855 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 6 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 6 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز ششم اسفند ماه اعلام شد و رقم 24 هزار و 66 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 5 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 5 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز پنجم اسفند ماه اعلام شد و رقم 24 هزار و 72 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 3 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 3 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز سوم اسفند ماه اعلام شد و رقم 24 هزار و 290 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 2 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 2 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز دوم اسفند ماه اعلام شد و رقم 24 هزار و 392 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 29 بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 29 بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز بیست و نهم بهمن ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 277 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 28 بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 28 بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز بیست و هشتم بهمن ماه اعلام شد و رقم 24 هزار و 800 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 27 بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 27 بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز بیست و هفتم بهمن ماه اعلام شد و رقم 25 هزار و 67 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 26 بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 26 بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز بیست و ششم بهمن ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 442 برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 25 بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 25 بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز بیست و پنجم بهمن ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 223 برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 21 بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 21 بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز بیست و یکم بهمن ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 798 برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 20 بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 20 بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز بیستم بهمن ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 603 برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 18 بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 18 بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز نوزدهم بهمن ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 431 برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 18 بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 18 بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز هجدهم بهمن ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 823 برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 15 بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 15 بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز پانزدهم بهمن ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 488 برای فروش دلار تعیین نشد.

نرخ دلار نیمایی امروز 13 بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 13 بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز سیزدهم بهمن ماه اعلام شد اما رقمی برای فروش دلار تعیین نشد.

نرخ دلار نیمایی امروز 12 بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 12 بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز دوازدهم بهمن ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 82 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 11 بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 11 بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز یازدهم بهمن ماه اعلام شد و رقم 22 هزار و 835 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 8 بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 8 بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز هشتم بهمن ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 77 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 6 بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 6 بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز ششم بهمن ماه اعلام شد و رقم 22 هزار و 913 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 5 بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 5 بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز پنجم بهمن ماه اعلام شد و رقم 22 هزار و 622 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز اول بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز اول بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز اول بهمن ماه اعلام شد و رقم 22 هزار و 923 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 30 دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 30 دی ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز 30 دی ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 817 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 29 دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 29 دی ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز 29 دی ماه اعلام شد و رقم 24 هزار و 984 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 27 دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 27 دی ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز 27 دی ماه اعلام شد و رقم 25 هزار و 33 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 24 دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 24 دی ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز 24 دی ماه اعلام شد و رقم 25 هزار و 57 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 22 دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 22 دی ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز 22 دی ماه اعلام شد و رقم 25 هزار و 423 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 21 دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 21 دی ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز 21 دی ماه اعلام شد و رقم 25 هزار و 481 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 20 دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 20 دی ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز بیستم دی ماه اعلام شد و رقم 25 هزار و 617 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 17 دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 17 دی ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز هفدهم دی ماه اعلام شد و رقم 25 هزار و 456 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 16 دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 16 دی ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز شانزدهم دی ماه اعلام شد و رقم 25 هزار و 631 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 15 دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 15 دی ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز پانزدهم دی ماه اعلام شد و رقم 25 هزار و 559 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 14 دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 14 دی ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز چهاردهم دی ماه اعلام شد و رقم 25 هزار و 583 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 13 دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 13 دی ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز سیزدهم دی ماه اعلام شد و رقم 25 هزار و 594 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 8 دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 8 دی ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز هشتم دی ماه اعلام شد و رقم 25 هزار و 585 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 7 دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 7 دی ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز هفتم دی ماه اعلام شد و رقم 25 هزار و 507 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.


قیمت دلار نیمایی سه‌شنبه یازدهم شهریور چقدر است؟/ دلار نیمایی از 2...

مرتفع‌ترین هتل لوکس جهان گشایش یافت پیش‌بینی بورس هفته دوم تیر / اعتماد به بازار چگونه برمی‌گردد؟ دلیل تجمع کارگران صنعت نفت چیست؟ / وزارت نفت چه می‌گوید؟ قیمت لحظه‌ای دلار و یورو در بازار + قیمت انواع سکه | رشد نسبی اسکناس آمریکایی در آخرین روز هفته خبری برای سهامداران «خاهن» / مجمع این شرکت کی برگزار می‌شود؟ روند هفتگی سهام عدالت در پایان هفته اول تیر ماه حمایت قوه قضايیه از واحد‌های صنعتی و تولیدی مقصر جدید گرانی ارز / چه چیزی مردم را به صف خرید دلار کشاند؟ خبرنگاران نقش مهمی در توسعه و اعتلای کشور دارند در مجمع عمومی "ساراب" چه گذشت؟ افتتاح واحد شیرین‌سازی پتروشیمی بوعلی سینا بازدهی هفتگی بورس بیشتر از 5 درصد شد / آیا روند صعودی بورس ادامه دارد؟ ورق بورس در هفته پایانی خردادماه برگشت فصل نوین "ذوب‌" و "ونوین" در تامین سرمایه پروژه‌های توسعه پیش‌فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو با حذف دو محدودیت دیدار سهامداران "فلوله" در چهاردهم ماه جاری "های وب" در مجمع 90 ریال تقسیم کرد آینده قیمت بیت کوین | ارزش ارز‌های دیجیتال امروز پنجشنبه 3 تیر1400 قیمت دلار و یورو اعلام شد/ نرخ ارز صرافی ملی امروز 1400/4/3 یورو دیجیتالی در راه است؟ تحلیل گزارش ماهانه یک نماد عرضه اولیه | عملکرد چخزر در بهار 1400 چگونه بود؟ جهش 65 درصدی ارزش معاملات بورس در مازندران بالاخره بورس سبز شد / دلار چند برابر سکه و ارز رشد کرد؟ محبوب‌ترین ارز‌های دیجیتال در ژوين 2021 ضرورت اصلاح نظام قیمت گذاری خودرو "خبازرس" در مناقصه با موضوع خدمات بازرسی شرکت کرد "دهدشت" و ترکیب جدیدی از هیات مدیره طرح نذر آب چیست؟ ارزش بازار مایکروسافت به 2تریلیون دلار رسید 10 درصد از سهام "وسینا" روی میز مزایده داچیا داستر 2022 معرفی شد تقسیم سود 450 ریالی در مجمع "هرمز" "حرهشا" قرارداد حمل و توزیع منعقد کرد قیمت امروز سورن پلاس چقدر است؟ آیا بیت‌کوین می‌تواند پول ملی شود؟ با 100 میلیون صاحب خودرو ملی شوید! قیمت مسکن در غرب و مرکز تهران "غالبر" صورت سودوزیان شرکت آرپی نصر خمین را منتشر کرد رمز‌ارز، کپسول قرمز یا کپسول آبی فروش طلا برای تامین اجاره خانه! چرا بورس این روزها سبز است؟ درآمد بورس از اجاره تالار حافظ چقدر است؟ انتشار اوراق حقوقی‌ ها برای خرید سهام به 4 هزار میلیارد تومان رسید تحلیل بیت کوین برای روزهای آینده/ مردم گول رشد امروز را نخورند سیمان مشمول قیمت گذاری و نظام سهمیه بندی نیست واردات خودروهای خارجی با سوخت الکل! افزایش قیمت شیرخام هنوز ابلاغ نشده است فولاد در خرداد ماه 12هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد چرا ایران خودرو زیان‌ده است؟ سهام عدالت امروز 2 تیر چقدر شد؟ / سبد سهام عدالت به محدوده یازده میلیون تومان رسید

در حال بارگیری...