نرخ دلار نیمایی امروز 25 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 25 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز بیست و پنجم اسفند ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 281 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 24 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 24 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز بیست و چهارم اسفند ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 182 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 23 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 23 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز بیست و سوم اسفند ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 203 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 20 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 20 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز بیستم اسفند ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 217 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 19 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 19 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز نوزدهم اسفند ماه اعلام شد و رقم 22 هزار و 744 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 18 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 18 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز هجدهم اسفند ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 801 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 17 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 17 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز هفدهم اسفند ماه اعلام شد و رقم 24 هزار و 91 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 16 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 16 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز شانزدهم اسفند ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 951 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 13 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 13 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز سیزدهم اسفند ماه اعلام شد و رقم 24 هزار و 101 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 12 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 12 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز دوازدهم اسفند ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 907 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 11 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 11 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز یازدهم اسفند ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 592 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 10 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 10 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز دهم اسفند ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 621 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 9 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 9 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز نهم اسفند ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 855 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 6 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 6 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز ششم اسفند ماه اعلام شد و رقم 24 هزار و 66 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 5 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 5 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز پنجم اسفند ماه اعلام شد و رقم 24 هزار و 72 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 3 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 3 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز سوم اسفند ماه اعلام شد و رقم 24 هزار و 290 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 2 اسفند ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 2 اسفند ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز دوم اسفند ماه اعلام شد و رقم 24 هزار و 392 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 29 بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 29 بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز بیست و نهم بهمن ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 277 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 28 بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 28 بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز بیست و هشتم بهمن ماه اعلام شد و رقم 24 هزار و 800 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 27 بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 27 بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز بیست و هفتم بهمن ماه اعلام شد و رقم 25 هزار و 67 تومان برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 26 بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 26 بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز بیست و ششم بهمن ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 442 برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 25 بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 25 بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز بیست و پنجم بهمن ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 223 برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 21 بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 21 بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز بیست و یکم بهمن ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 798 برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 20 بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 20 بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز بیستم بهمن ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 603 برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 18 بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 18 بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز نوزدهم بهمن ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 431 برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 18 بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 18 بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز هجدهم بهمن ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 823 برای فروش دلار تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 15 بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 15 بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز پانزدهم بهمن ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 488 برای فروش دلار تعیین نشد.

نرخ دلار نیمایی امروز 13 بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 13 بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز سیزدهم بهمن ماه اعلام شد اما رقمی برای فروش دلار تعیین نشد.

نرخ دلار نیمایی امروز 12 بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 12 بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز دوازدهم بهمن ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 82 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 11 بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 11 بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز یازدهم بهمن ماه اعلام شد و رقم 22 هزار و 835 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 8 بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 8 بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز هشتم بهمن ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 77 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 6 بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 6 بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز ششم بهمن ماه اعلام شد و رقم 22 هزار و 913 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 5 بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 5 بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز پنجم بهمن ماه اعلام شد و رقم 22 هزار و 622 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز اول بهمن ماه

نرخ دلار نیمایی امروز اول بهمن ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز اول بهمن ماه اعلام شد و رقم 22 هزار و 923 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 30 دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 30 دی ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز 30 دی ماه اعلام شد و رقم 23 هزار و 817 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 29 دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 29 دی ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز 29 دی ماه اعلام شد و رقم 24 هزار و 984 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 27 دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 27 دی ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز 27 دی ماه اعلام شد و رقم 25 هزار و 33 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 24 دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 24 دی ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز 24 دی ماه اعلام شد و رقم 25 هزار و 57 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 22 دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 22 دی ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز 22 دی ماه اعلام شد و رقم 25 هزار و 423 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 21 دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 21 دی ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز 21 دی ماه اعلام شد و رقم 25 هزار و 481 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 20 دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 20 دی ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز بیستم دی ماه اعلام شد و رقم 25 هزار و 617 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 17 دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 17 دی ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز هفدهم دی ماه اعلام شد و رقم 25 هزار و 456 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 16 دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 16 دی ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز شانزدهم دی ماه اعلام شد و رقم 25 هزار و 631 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 15 دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 15 دی ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز پانزدهم دی ماه اعلام شد و رقم 25 هزار و 559 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 14 دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 14 دی ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز چهاردهم دی ماه اعلام شد و رقم 25 هزار و 583 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 13 دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 13 دی ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز سیزدهم دی ماه اعلام شد و رقم 25 هزار و 594 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 8 دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 8 دی ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز هشتم دی ماه اعلام شد و رقم 25 هزار و 585 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.

نرخ دلار نیمایی امروز 7 دی ماه

نرخ دلار نیمایی امروز 7 دی ماه

بهای ارز در سامانه نیما امروز هفتم دی ماه اعلام شد و رقم 25 هزار و 507 تومان برای فروش دلار در این سامانه تعیین شد.


قیمت دلار نیمایی سه‌شنبه یازدهم شهریور چقدر است؟/ دلار نیمایی از 2...

آخرین قیمت خودرو؛ راناپلاس 270میلیون تومان شد امروز 171 میلیون دلار در سامانه نیما معامله شد زمان ثبت‌نام خانه اولی‌ها در طرح جهش مسکن / قیمت هر واحد چقدر تمام می‌شود؟ ثبت‌نام خانه اولی‌ها در طرح جهش مسکن عرضه میعانات گازی در بورس انرژی تغییر کرد؟ توان خیره‌کننده‌ی قدرتمندترین آفرود جهان میزان تسهیلات طرح جهش تولید مسکن چقدر است؟ معامله 171 میلیون دلار در سامانه نیما آخرین خبر ازعرضه خودرو در بورس ترانزیت بیش از 4 میلیون تن کالا از مرز‌های زمینی بازار اجاره مسکن باز هم رکورد زد / سوءاستفاده موجران از سیاست تسهیلات ودیعه مسکن ريیس سازمان خصوصی‌سازی منصوب شد تالار اختصاصی سیمان مانع رشد عجیب قیمت می شود برنج ایرانی 40 درصد گران شد / شکر رکورددار تورم افزایش 30 درصدی قیمت حبوبات در تابستان عرضه هایی که نان که نداشت هیچ؛ هسته را هم به باد داد! رشد 26 درصدی اشتغال صنعتی آلمانی‌ها هم به دنبال خرید خانه در ترکیه هستند! سیگنال‌های موثر بر روند بازار سرمایه / چرا بورس رشد نمی‌کند؟ بانک مرکزی منابع ارزی خارج از کشور را به داخل بازگرداند ارزش سهام عدالت افزایش یافت فرایند افزایش سرمایه شرکت‌ها کوتاه می‌شود وام 2 میلیارد تومانی خرید خودرو خارجی بدون ضامن! پرداخت سود " غپینو" از هفته آینده " غدام " از اواخر مهرماه سود می دهد زنگ مجمع " شتران " به صدا درآمد افزایش 182 درصدی «صکوک» منتشر شده آغاز معاملات قراردادهای اختیار معامله «شپنا» تشریح قانون ابلاغی جهش تولید مسکن افت کمتر صندوق‌های سرمایه گذاری نسبت به شاخص بورس یک نماد در سامانه پس از معاملات درج شد وام مسکن از محل اوراق افزایش یافت + جزيیات تالار حراج باز بورس کالای ایران میزبان عرضه 50 هزار تن سنگ آهن دانه بندی خانه روی خاک نخرید / پیش‌فروش اقساطی خانه قابل اعتماد است؟ حسین قربان زاده، ريیس سازمان خصوصی سازی شد افزایش 43 درصدی قیمت برنج داخلی شاخص کل بر خلاف شاخص هم وزن لباس سبز بر تن کرد افزایش وام مسکن از محل اوراق رشد 2601 واحدی شاخص بورس تهران/ ارزش معاملات دو بازار به 35 هزار میلیارد تومان رسید هر کیسه سیمان تیپ دو حدود 25 هزار تومان معامله شد؛ آرامش بازار سیمان در آغوش بورس کالا تداوم روند صعودی شاخص بورس انتصاب ريیس کل سازمان خصوصی سازی قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد افشای جزيیات زمین و ساختمان «شستا» سیاست یک بام و دوهوا در تنظیم بازار برنج سقف وام مسکن به فرابورس ابلاغ شد طرح مسکن رایگان کلید خورد / چه کسانی مسکن رایگان می‌گیرند؟ شاخص مثبت اما شاخص‌سازان منفی / دور منفی عرضه‌ اولیه‌ها در بازار 2 میلیارد اوراق بهادار دست‌به‌دست شدند افزایش 63 درصدی معاملات بورس خراسان جنوبی در شهریور

در حال بارگیری...