افزایش سرمایه 6 شرکت بورسی | افزایش سرمایه 568 درصدی قدیمی‌ترین نماد بورس

افزایش سرمایه 6 شرکت بورسی | افزایش سرمایه 568 درصدی قدیمی‌ترین نماد بورس

قدیمی‌ترین شرکت بورس و پنج سهم دیگر، مجوز افزایش سرمایه 885، 593، 568، 100 و 30 و 976 درصدی را از دو محل سود انباشته و تجدید ارزیابی گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

به گزارش نبض بورس، شش شرکت گروه صنعتی سپاهان،  نفت پارس،  بیمه اتکایی ایرانیان، قند هکمتان و کشت و دام قیام اصفهان و بیمه ملت مجوز افزایش سرمایه  را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

 افزایش سرمایه 100 درصدی فسپا

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: 650,000,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 650,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 650,000,000,000 ریال
منبع تامین افزایش سرمایه: 650,000,000,000 ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه گذاری‌های گذشته

 
 
 افزایش سرمایه 568 درصدی شنفت

"شنفت" قدیمی‌ترین شرکت حاضر در بورس ایران است که از 15 بهمن سال 1346 در بازار سهام حضور دارد

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت نفت پارس (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: 2,500,000,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 14,191,134,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 14,191,134,000,000 ریال
منبع تامین افزایش سرمایه: 14,191,134,000,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد مادە 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب 15/02/98 مجلس شورای اسلامی).

 
افزایش سرمایه 30 درصدی اتکای

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: 4,000,000,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 1,200,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 1,200,000,000,000 ریال
منبع تامین افزایش سرمایه: 1,200,000,000,000 ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و بهبود ظرفیت پذیرش ریسک و ظرفیت نگهداری

همچنین مجمع عمومی فوق العاده می‌تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ 5,200,000,000,000 ریال به مبلغ 8,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته (2,200,000,000,000 ریال)، سایر اندوخته‌ها (600,000,000,000 ریال) موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدت 2 سال به هیيت مدیره تفویض نماید تا هیيت مدیره شرکت پس از اخذ مجوز از سازمان و بیمه مرکزی ج. ا. ا نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.

 
افزایش سرمایه 593 درصدی قهکمت

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت قند هکمتان (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: 410,400,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 2,434,943,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 2,434,943,000,000 ریال
منبع تامین افزایش سرمایه: 51,964,000,000 ریال از محل سود انباشته، 2,382,979,000,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی

 
افزایش سرمایه 885 درصدی زقیام

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت کشت و دام قیام اصفهان (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: 700,000,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 6,197,079,260 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 6,197,079,260,000 ریال
منبع تامین افزایش سرمایه: 6,197,079,260,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی

 

افزایش سرمایه 976 درصدی ملت

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه  مورخ 1400/02/13 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه ملت مورخ 1400/03/03 افزایش سرمایە شرکت از مبلغ 2,850,000 میلیون ریال به‌مبلغ 30,657,213 میلیون ریال (از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها مبلغ 27807213 میلیون ریال و) در تاریخ 1400/05/16 در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

 
 

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد