سالانه حدود 9 میلیون تن ظرفیت صادرات و واردات دار...

سالانه حدود 9 میلیون تن ظرفیت صادرات و واردات دار...

نورالدین نور موسی معاون بندر پارسیان :سالانه حدود 9 میلیون تن ظرفیت صادرات و واردات داریم.
نورالدین نور موسی معاون بندر پارسیان :سالانه حدود 9 میلیون تن ظرفیت صادرات و واردات داریم.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد