مجامع هفته آتی/ دتماد و دتوزیع و دسبحا به مجمع می‌روند

مجامع هفته آتی/ دتماد و دتوزیع و دسبحا به مجمع می‌روند

در هفته سوم خرداد ماه در تاریخ‌های 16 و 17 خرداد ماه مجامع زیادی برگزار خواهد شد

به گزارش اقتصاد آنلاین، بیشترین دستور جلسه در بین مجامع این هفته نیز مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هیيت مدیره و تصویب صورت‌های مالی می‌باشد.

دربین صنایع بازار سهام صنعت دارویی در این هفته مجامع زیادی شرکت‌هایش برگزار خواهند کرد.

از نمادهای مهم گروه دارویی که این هفته مجمع برگزار می‌کنند؛ می‌توان به نمادهای دتماد، دسبحا، دتوزیع و درازک اشاره کرد.

شنبه 13/02/1402

یکشنبه14/02/1402

دوشنبه15/03/1402

سه شنبه16/03/1402

چهارشنبه17/003/1402

پنجشنبه

18/03/1402

غشصفا –مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

استقلال– مجمع عادی فوق العاده انتخاب اعضای هییت مدیره

فسازان –مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

درازک – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

البرز – مجمع عادی فوق العاده انتخاب اعضای هییت مدیره

کصدف - مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

غشان– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

خوساز - مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

دشیمی – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

کدما- مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

خمحرکه– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

خدیزل- مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

دسینا - مجمع عادی فوق العاده انتخاب اعضای هییت مدیره

وتوس – مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

غاذر - مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تشتاد- مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

فجوش – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

پرسپولیس - مجمع عادی فوق العاده انتخاب اعضای هییت مدیره

فجهان – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

نخریس - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

دتوزیع – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

دسبحا– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

دتماد– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

بکام - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

شکربن - مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

خشرق - مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

آخرین اخبار بورس و اقتصاد