نماد سرمایه‌گذاری‌های استانی سهام عدالت در بورس چرا و تا چه تاریخی تعلیق شدند؟

نماد سرمایه‌گذاری‌های استانی سهام عدالت در بورس چرا و تا چه تاریخی تعلیق شدند؟

شرکت بورس اوراق بهادار تهران با صدور اطلاعیه‌ای از تداوم تعلیق نماد معاملاتی شرکتهای سرمایه‌گذای استانی سهام عدالت در بورس خبر داد. این نمادها تا چه تاریخی تعلیق شدند؟

به گزارش نبض بورس، مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: علی رغم پیگیری‌های انجام شده از ناشر ابهامات موجود در اطلاعات ناشر برطرف نشده است، لذا تعلیق نماد معاملاتی شرکت‌های سرمایه گذاری عدالت استان گیلان (وسگیلا)، سرمایه گذاری استان گلستان (وسگلستا)، سرمایه گذاری استان همدان (وسهمدا)، سرمایه گذاری استان هرمزگان (وسهرمز)، سرمایه گذاری استان مازندران (وسمازن)، سرمایه گذاری استان کرمان (وسکرمان)، سرمایه گذاری عدالت استان ایلام (وسیلام)، سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی (وسخراج)، سرمایه گذاری استان خراسان رضوی (وسرضوی)، سرمایه گذاری استان سیستان وبلوچستان (وسیستا)، سرمایه گذاری استان قم (وسقم)، سرمایه گذاری استان کرمانشاه (وسکرشا)، سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه وبویراحمد (وسکهبو)، سرمایه گذاری استان کردستان (وسکرد)، سرمایه گذاری استان یزد (وسیزد)، سرمایه گذاری استان لرستان (وسلرستا)، سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی (وساشرقی)، سرمایه گذاری استان مرکزی (وسمرکز) حداکثر تا تاریخ 31 مرداد 1401 تداوم می‌یابد.

تعلیق نماد معاملاتی «وساربیل»

شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل اعلام نمود علی رغم پیگیری‌های انجام شده ابهامات موجود در وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است؛ لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت 3 ماهه دیگر (تا تاریخ 1401.05.31) تمدید می‌گردد.

"وسخوز" و تداوم تعلیق نماد معاملاتی

شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان اعلام نمود علی رغم پیگیری‌های انجام شده ابهامات موجود در وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است؛ لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت 3 ماهه دیگر (تا تاریخ 1401.05.31) تمدید می‌گردد.

«وسخراش» و ادامه تعلیق نماد

شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی بیان کرد علی رغم پیگیری‌های انجام شده ابهامات موجود در وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است؛ لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت 3 ماهه دیگر (تا تاریخ 1401.05.31) تمدید می‌گردد.

تداوم تعلیق نماد معاملاتی «وسصفا»

شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان بیان کرد علی رغم پیگیری‌های انجام شده ابهامات موجود در وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است؛ لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت 3 ماهه دیگر (تا تاریخ 1401.05.31) تمدید می‌گردد.

تعلیق نماد معاملاتی «وسزنجان»

شرکت سرمایه گذاری استان زنجان پیرو انتشار اطلاعیه ادامه تعلیق نماد معاملاتی ناشر در تاریخ 1400.12.18 به استحضار می‌رساند علی رغم پیگیری‌های انجام شده ابهامات موجود در وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است؛ لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت 3 ماهه دیگر (تا تاریخ 1401.05.31) تمدید می‌گردد.

تعلیق نماد معاملاتی وسبوشهر

شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر اعلام کرد علی رغم پیگیری‌های انجام شده ابهامات موجوددر وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است؛ لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت 3 ماهه دیگر (تا تاریخ 1401.05.31) تمدید می‌گردد.

تداوم تعلیق نماد وسکهبو

 شرکت سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام نمود علی رغم پیگیری‌های انجام شده  ابهامات موجوددر وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است؛ لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت 3 ماهه دیگر (تا تاریخ 1401.05.31) تمدید می‌گردد.

تعلیق نماد معاملاتی «وسکرد»

شرکت سرمایه گذاری استان کردستان بیان کرد علی رغم پیگیری‌های انجام شده ابهامات موجود در وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است؛ لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت 3 ماهه دیگر (تا تاریخ 1401.05.31) تمدید می‌گردد.

تعلیق نماد معاملاتی «وسلرستا»

شرکت سرمایه گذاری استان لرستان بیان داشت علی رغم پیگیری‌های انجام شده ابهامات موجود در وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است؛ لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت 3 ماهه دیگر (تا تاریخ 1401.05.31) تمدید می‌گردد.

تعلیق نماد معاملاتی «وسمرکز»

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی اعلام نمود علی رغم پیگیری‌های انجام شده ابهامات موجود در وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است؛ لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت 3 ماهه دیگر (تا تاریخ 1401.05.31) تمدید می‌گردد.

تعلیق نماد معاملاتی «وسیزد»

شرکت سرمایه گذاری استان یزد اعلام نمود علی رغم پیگیری‌های انجام شده ابهامات موجود در وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است؛ لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت 3 ماهه دیگر (تا تاریخ 1401.05.31) تمدید می‌گردد.

«وساشرقی» و تداوم تعلیق نماد

شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی اعلام نمود علی رغم پیگیری‌های انجام شده ابهامات موجوددر وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است؛ لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت 3 ماهه دیگر (تا تاریخ 1401.05.31) تمدید می‌گردد.

"وسخراج" و تداوم تعلیق نماد

شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی بیان داشت علی رغم پیگیری‌های انجام شده ابهامات موجود در وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است؛ لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت 3 ماهه دیگر (تا تاریخ 1401.05.31) تمدید می‌گردد.

«وسرضوی» و تعلیق نماد معاملاتی

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی بیان کرد علی رغم پیگیری‌های انجام شده ابهامات موجود در وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است؛ لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت 3 ماهه دیگر (تا تاریخ 1401.05.31) تمدید می‌گردد.

 «وسیلام» و ادامه تعلیق نماد معاملاتی

شرکت سرمایه گذاری استان ایلام بیان داشت علی رغم پیگیری‌های انجام شده ابهامات موجود در وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است؛ لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت 3 ماهه دیگر (تا تاریخ 1401.05.31) تمدید می‌گردد.

تعلیق نماد معاملاتی وسیستا

شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان پیرو انتشار اطلاعیه ادامه تعلیق نماد معاملاتی ناشر در تاریخ 1400.12.28 به استحضار می‌رساند علی رغم پیگیری‌های انجام شده ابهامات موجوددر وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است؛ لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت 3 ماهه دیگر (تا تاریخ 1401.05.31) تمدید می‌گردد.

تداوم تعلیق نماد وسقم

شرکت سرمایه گذاری استان قم اعلام نمود علی رغم پیگیری‌های انجام شده ابهامات موجود در وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است؛ لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت 3 ماهه دیگر (تا تاریخ 1401.05.31) تمدید می‌گردد.

تعلیق نماد معاملاتی وسکرشا

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه بیان نمود علی رغم پیگیری‌های انجام شده ابهامات موجوددر وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است؛ لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت 3 ماهه دیگر (تا تاریخ 1401.05.31) تمدید می‌گردد.

تعلیق نماد معاملاتی وسگیلا

شرکت سرمایه گذاری استان گیلان پیرو انتشار اطلاعیه ادامه تعلیق نماد معاملاتی ناشر در تاریخ 1400.12.18 به استحضار می‌رساند علی رغم پیگیری‌های انجام شده  ابهامات موجود در وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است؛ لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت 3 ماهه دیگر (تا تاریخ 1401.05.31) تمدید می‌گردد.

تداوم تعلیق نماد وسمازن

شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران بیان کرد علی رغم پیگیری‌های انجام شده  ابهامات موجود در وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است؛ لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت 3 ماهه دیگر (تا تاریخ 1401.05.31) تمدید می‌گردد.

تداوم تعلیق نماد وسهرمز

شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان اعلام نمود علی رغم پیگیری‌های انجام شده ابهامات موجوددر وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است؛ لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت 3 ماهه دیگر (تا تاریخ 1401.05.31) تمدید می‌گردد.

ادامه تعلیق وسهمدا

شرکت سرمایه گذاری استان همدان اعلام نمود علی رغم پیگیری‌های انجام شده ابهامات موجوددر وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است؛ لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت 3 ماهه دیگر (تا تاریخ 1401.05.31) تمدید می‌گردد.

ادامه تعلیق وسکرمان

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان اعلام نمود علی رغم پیگیری‌های انجام شده  ابهامات موجوددر وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است؛ لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت 3 ماهه دیگر (تا تاریخ 1401.05.31) تمدید می‌گردد.

 

این رمزارزها بازار را منفجر کردند گزیده آمارهای اقتصادی فروردین ماه 1401 منتشر شد پارک علم و فناوری تخصصی خودرو ساخته می شود؟ پرداخت مطالبات گندم‌کاران از فردا آغاز می‌شود بانک مرکزی: رشد نقدینگی منفی شد وضعیت سبد سهام عدالت در 12 تیر گازرسانی به جزیره قشم با روشی منحصر به فرد در دنیا خرید 37 هزار تن گوشت مرغ و تخم‌مرغ مازاد از تولیدکنندگان مستاجران بخوانند/ یک بسته جدید برای ساماندهی بازار... ساماندهی جاماندگان سهام عدالت تا پایان شهریور انجام می‌شود هشدار وزیر اقتصاد آلمان درباره تداوم توقف گاز از روسیه امحای فنی خودروهای لوکس قاچاق احتمال افزایش قیمت‌های فروش نفت‌ عربستان به آسیا در ماه اوت بورس در دومین روز کاری هفته به روند مثبت بازگشت احتمال کاهش 8 درصدی تولید نفت نروژ در پی اعتصاب کارکنان 590 هزار هکتار مبارزه با بیماری‌های گندم انجام شد دستورالعمل وام‌‌ ازدواج و فرزندآوری تکمیل شود/ راه دور زدن دستور ريیس‌جمهور همچنان باز است وعده‌های دولت سیزدهم و تبعات رویگردانی از علم اقتصاد مطالبات گندم‌کاران از فردا پرداخت می‌شود بدترین ماه برای بازار رمزارز ثبت شد/ سقوط آزاد قیمت‌ها... اخبار مهم کدال یکشنبه 12 تیر 1401 |فخوز شفاف سازی می کند! پیشرفت صنعت و تجارت تاثیر چشمگیری در اشتغال‌زایی و درآمد سرانه دارد ظرفیت انتقال روزانه گاز کشور به بیش از 880 میلیون مترمکعب می‌رسد تکه تکه کردن خودروهای لوکس قاچاق! تخلیه 5.7 میلیون تنی کالای اساسی در بنادر کشور تا پایان خرداد 20 درصد از امتیاز پتروشیمی خمین متعلق به سهامداران شرکت توسعه عمران درآمد نفتی ایران در سال 2022 معادل 36 میلیارد دلار خواهد بود ابلاغ آیین‌نامه‌ تسهیل پرداخت وام ازدواج از سوی دولت نشست ارايه فرصت‌های سرمایه‌پذیری و نحوه مشارکت‌ بانک‌ها در طرح‌های بالادست نفت برگزار شد هوشمندسازی تجارت با کمک دیتا ماینینگ‌ها/ اتصال پلتفرم های تجاری داخلی به پلتفرم های بین المللی قانون سهام عدالت در 16 سال گذشته به درستی اجرا نشد نقطه‌زنی دولت برای مهار تورم/ رشد ترازنامه بانک‌ها بین 1.5 تا 2.5 درصد محدود شد آب 9 مشترک پرمصرف در تهران قطع شد/ 5 شهر در محدوده قرمز آبی وضعیت عجیب قیمت گذاری در صنعت داروسازی اعطای سهام عدالت به 4 میلیون بازمانده/ شناسایی 185 هزار میلیارد تومان منابع دولت ارزانترین و گرانترین مناطق تهران کدامند؟ بحران غذایی، کشورهای عربی را به دردسر انداخت عقد قرارداد 200 هزار نفردر طرح برق رایگان با شرکت توانیر متقاضیان دریافت وام فرزندآوری و ازدواج بخوانند نرخ مصوب انواع میوه و سبزی اعلام شد/ گیلاس کیلویی 56... حمایت قاطع سازمان برنامه و بودجه از گندمکاران/15 هزار میلیارد تومان دیگر تضمین شد 50 درصد ظرفیت سدهای کشور خالی است دومین پرژوه رمزارزی فیس بوک متوقف شد واردات گوشی‌های بالای 600دلار متوقف شد؟ 3 دلیل کاهش 0.2 درصدی حجم نقدینگی در فروردین‌ 1401 + جدول آخرین موضع همتی درباره روش تامین مالی دولت درخواست شرکت برق از مشترکان تجاری پایتخت بارندگی در 50 سال اخیر به 236 میلیمتر کاهش پیدا کرده است/ پنج شهر اکنون در وضعیت قرمز آبی هستند فارس من| رایزنی ایران خودرو با سازمان استاندارد برای رفع مشکل شماره‌گذاری سمند چرا باید به بیت کوین امیدوار بود؟