گزارش عملکرد 26 شرکت دارویی | کدام سهام دارویی سود بیشتری را محقق کرده است؟

گزارش عملکرد 26 شرکت دارویی | کدام سهام دارویی سود بیشتری را محقق کرده است؟

26 شرکت دارویی گزارش عملکرد 12 ماهه خود را در سایت کدال منتشر نمودند. در این گزارش عملکرد شرکت‌های تولیدی گروه «محصولات دارویی» را مورد بررسی قرار داده ایم. کدام سهام دارویی سود بیشتر و کدام سود کمتری را محقق کرده است؟

به گزارش نبض بورس، در این گزارش عملکرد 26 شرکت‌های تولیدی گروه «محصولات دارویی» در 12 ماهه منتهی به اسفند 1400 را مورد بررسی قرار داده ایم. بررسی گزارش صورت‌های مالی 12 ماه منتشر شده در سایت کدال نشان می‌دهد که اکثر شرکت‌های داروسازی فعال در بورس با سودآوری همراه بوده‌اند. در میان این 26 نماد دارویی، شرکت داروسازی اکسیر با نماد دلر با 718 تومان سود به ازای هر سهم بیشترین و شرکت داروسازی کوثر با نماد دکوثر با 17 ریال سود به ازای هر سهم کمترین سود را برای سهامداران خود محقق کرده اند.

 

«دفرا» و 875 میلیارد تومان درآمد فروش 

شرکت صنعتی آما مدت 12 ماهه منتهی به اسفند حدود 875 میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. درآمد فروش اسفند ماه 110 میلیارد تومان بود.

«دتولید» و 49 ریال سود هر سهم

شرکت داروسازی تولید دارو بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال در 12 ماهه برای هر سهم 49 ریال سود شناسایی کرده است؛ که نسبت به مدت مشابه قبل 92 درصد کاهش داشته است. مجموع سود خالص این شرکت به 4 میلیارد تومان رسید. این در حالیست که 58 میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل 52 درصد کاهش پیدا کرده است.

«دبالک» و 763 ریال سود هر سهم

شرکت تولید مواد اولیه دارويی البرز بالک بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال در 12 ماهه برای هر سهم سودی بالغ بر 763 ریال شناسایی کرده است؛ که نسبت به مدت مشابه قبل رشد 60 درصدی داشته است. مجموع سود خالص این شرکت به 40 میلیارد تومان رسید. این در حالیست که 79 میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل 76 درصد افزایش پیدا کرده است.

«دالبر» و 1482 ریال سود هر سهم

شرکت البرز دارو بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال در 12 ماهه برای هر سهم 1482 ریال سود شناسایی کرده است؛ که نسبت به مدت مشابه قبل 34 درصد افزایش داشته است. مجموع سود خالص این شرکت به 456 میلیارد تومان رسید. این در حالیست که 658 میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل 53 درصد افزایش پیدا کرده است.

«دامین» و 282 ریال سود هر سهم

شرکت داروسازی امین در 12 ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم 282 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش 7 درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش 5 درصدی به 211 میلیارد تومان و سود خالص به 111 میلیارد تومان رسید. گفتنی است حاشیه سود خالص این شرکت در دوره یاد شده به 20 درصد رسید.

«کاسپین» و 3103 ریال سود هر سهم

شرکت داروسازی کاسپین تامین در 12 ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم 3103 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد 44 درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش 54 درصدی به 385 میلیارد تومان و سود خالص به 217 میلیارد تومان رسید.

«دکوثر» و 17 ریال سود هر سهم

شرکت داروسازی کوثر در 12 ماهه منتهی به اسفند به سود خالص 3 میلیارد تومانی دست یافت که در مقایسه با مدت مشابه قبل با کاهش 92 درصدی همراه بود. این شرکت به ازای هر سهم نیز سود 17 ریالی ساخته است.

«دجابر» و 1117 ریال سود هر سهم

شرکت داروسازی جابر ابن حیان در 12 ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم 1117 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد 58 درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش 36 درصدی به 158 میلیارد تومان و سود خالص به 253 میلیارد تومان رسید.

گفتنی است حاشیه سود خالص این شرکت در دوره یاد شده به 50 درصد رسید.

«دپارس» و 3417 ریال سود هر سهم

شرکت پارس دارو در 12 ماهه منتهی به اسفند به سود خالص 325 میلیارد تومانی دست یافت که در مقایسه با مدت مشابه قبل با کاهش 7 درصدی همراه بود. این شرکت به ازای هر سهم نیز سود 3417 ریالی ساخته است.

«درازک» و 3482 ریال سود هر سهم

شرکت لابراتوار‌های رازک بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال 12 ماهه برای هر سهم 3482 ریال سود شناسایی کرده است؛ که نسبت به مدت مشابه قبل 10 درصد افزایش داشته است. مجموع سود خالص این شرکت به 310 میلیارد تومان رسید. این در حالیست که 437 میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل 14 درصد افزایش پیدا کرده است.

«دسینا» و 3067 ریال سود هر سهم

شرکت لابراتوار‌های سینادارو بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال 12 ماهه برای هر سهم 3067 ریال سود شناسایی کرده است؛ که نسبت به مدت مشابه قبل 107 درصد افزایش داشته است. مجموع سود خالص این شرکت به 245 میلیارد تومان رسید. این در حالیست که 336 میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل 49 درصد افزایش پیدا کرده است.

«داوه» و 102 میلیارد تومان درآمد فروش

شرکت داروسازی آوه سینا براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در مدت 12 ماهه نخست 1400 حدود 102 میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد؛ که از این مبلغ 8 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می‌باشد.

«دلر» و 7187 ریال سود هر سهم

شرکت داروسازی اکسیر در 12 ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم 7187 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد 103 درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش 109 درصدی به 1123 میلیارد تومان و سود خالص به 809 میلیارد تومان رسید.

«دلقما» و 30 ریال سود هر سهم

شرکت دارويی و بهداشتی لقمان در 12 ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم 30 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش 90 درصدی داشته است. سود ناخالص با کاهش 12 درصدی به 50 میلیارد تومان و سود خالص به 20 میلیارد تومان رسید.

«دتماد» و 5824 ریال سود هر سهم

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش در 12 ماهه منتهی به اسفند حسابرسی نشده برای هر سهم 5824 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل 16 درصد افزایش داشته است. درآمد‌های عملیاتی این شرکت با افزایش 31 درصدی به 957 میلیارد تومان و سود خالص به 416 میلیارد تومان رسید.

«هجرت» و 4198 ریال سود هر سهم

شرکت پخش هجرت در 12 ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم 4198 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد 118 درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش 74 درصدی به 898 میلیارد تومان و سود خالص به 420 میلیارد تومان رسید.

«دفارا» و 1384 ریال سود هر سهم

شرکت داروسازی فارابی بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال در 12 ماهه برای هر سهم 1384 ریال سود شناسایی کرده است؛ که نسبت به مدت مشابه قبل 30 درصد کاهش داشته است. مجموع سود خالص این شرکت به 221 میلیارد تومان رسید. این در حالیست که 169 میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل 28 درصد کاهش پیدا کرده است.

«دسبحان» و 743 ریال سود هر سهم

شرکت سبحان دارو در 12 ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم 743 ریال سود با سرمایه 243 میلیارد تومانی محقق کرد. این شرکت فروش 723 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده که رشد 22 درصدی نیز داشت و در نهایت سود ناخالص شرکت در بازه زمانی مورد اشاره به 302 میلیارد تومان بالغ گردید. گفتنی است حاشیه سود خالص این شرکت در دوره یاد شده به 25 درصد رسید.

«دزهراوی» و 231 ریال سود هر سهم 

شرکت داروسازی زهراوی بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال در 12 ماهه برای هر سهم سودی بالغ بر 231 ریال شناسایی کرده است؛ که نسبت به مدت مشابه قبل رشد 43 درصدی داشته است. مجموع سود خالص این شرکت به 74 میلیارد تومان رسید. این در حالیست که 226 میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل 23 درصد افزایش پیدا کرده است.

«دحاوی» و 387 ریال سود  هر سهم

شرکت الحاوی در 12 ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم 387 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش 23 درصدی داشته است. سود ناخالص با کاهش 16 درصدی به 128 میلیارد تومان و سود خالص به 42 میلیارد تومان رسید.

«دروز» و 786 ریال سود هر سهم 

دروز در 12 ماهه منتهی به اسفند حسابرسی نشده برای هر سهم 786 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل 422 درصد افزایش داشته است. درآمد‌های عملیاتی این شرکت با افزایش 34 درصدی به 214 میلیارد تومان و سود خالص به 55 میلیارد تومان رسید.

«دشیری» و 6055 ریال سود هر سهم 

شرکت شیرین دارو در 12 ماهه منتهی به اسفند حسابرسی نشده  برای هر سهم 6055 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل 13 درصد کاهش داشته است. درآمد‌های عملیاتی این شرکت با افزایش 56 درصدی به 85 میلیارد تومان  و سود خالص به 30 میلیارد تومان رسید.

«دشیمی» و 3335 ریال سود هر سهم

شرکت شیمی دارویی داروپخش در 12 ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم 3335 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد 89 درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش 75 درصدی به 217 میلیارد تومان و سود خالص به 152 میلیارد تومان رسید.

«دکیمی» و 2625 ریال سود هر سهم

شرکت صنعتی کیمیدارو در 12 ماهه منتهی به اسفند حسابرسی نشده برای هر سهم 2625 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل 118 درصد افزایش داشته است. درآمد‌های عملیاتی این شرکت به 469 میلیارد تومان و سود خالص به 151 میلیارد تومان رسید. گفتنی است حاشیه سود خالص این شرکت در دوره یاد شده به 32 درصد رسید. این در حالی است که این رقم در دوره قبل 29 درصد بود.

«درهآور» و 4946 ریال سود هر سهم 

شرکت دارويی ره آورد تامین در 12 ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم 4946 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد 90 درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش 64 درصدی به 148 میلیارد تومان و سود خالص به 99 میلیارد تومان رسید.

«دتوزیع» و 4571 ریال سود هر سهم 

شرکت توزیع داروپخش بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت توزیع داروپخش در 12 ماهه  برای هر سهم 4571 ریال سود شناسایی کرده است؛ که نسبت به مدت مشابه قبل 150 درصد افزایش داشته است. مجموع سود خالص این شرکت به 548 میلیارد تومان رسید. این در حالیست که 1155 میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل 91 درصد افزایش پیدا کرده است.

صرفه‌جویی 5 هزار مگاواتی با اعمال برنامه‌های مدیریت مصرف برق 5 درصد مشترکان تهرانی بدمصرف هستند قیمت سکه 5 تیر 1401 به 15 میلیون و 90 هزار تومان رسید درخواست فوری وزیر صمت از ريیس‌جمهوری؛ حقوق گمرکی را کاهش دهید توقف طلای جهانی بر روی پل ناکجاآباد تورم ژاپن رکورد جدیدی ثبت کرد محدودیت مصرف برق برای 92 درصد مشترکان صنعتی اعمال نمی‌شود تکذیب اظهارات میرکاظمی درباره بار سنگین یارانه 300هزارتومانی فقط 70 درصد تراکنش های کارتخوان کسبه تجاری است ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه‌ها یک ضرورت است بانک مرکزی چطور دلالان ارزی را به حاشیه برد خودداری بانک مسکن از ارسال پیامک به عموم متقاضیان مسکن مهر حسن رعیت از تاجری خرده‌پا تا همکاری با استاد اعظم شبکه بانکی بورسی‌ها خرداد را چگونه سپری کردند؟ نحوه ورود به بازار ارز دیجیتال، از کجا شروع کنیم؟ توقف 4 نماد جهت برگزاری مجمع | این مجامع چه زمانی برگزار می‌شوند؟ معرفی 10 شاخص برتر بورس‌های مطرح دنیا از دست‌دادن تنوع‌زیستی و آسیب به اقتصاد دستور وزیر صمت برای ثبات‌‌ قوانین صنعت پتروشیمی/ ا‌رزیابی عملکرد‌ وزارتخانه زمان لازم دارد زمستان رمزارزها بهار شد؟ هشدار مهم به متقاضیان یارانه چرا قیمت پرواز تهران -نجف 9 میلیون شد؟ آسیب‌پذیری بحرانی در بزرگ‌ترین فضای ذخیره‌‍‌سازی ابری تصمیم نهایی دولت برای حقوق بازنشستگان | حقوق این بازنشستگان افزایش می یابد افزایش 4 درصدی تولید فرآورده‌های نفتی تامین نهاده های دام و طیور تا پایان تیر ماه نگاهی تحلیلی به شرکت‌هایی که فردا به مجمع می‌روند این خودرو یک روزه 3میلیون تومان گران شد پیام تبریک مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان در پی کسب قهرمانی تیم بسکتبال فولاد هرمزگان افزایش 10 درصدی خرید تضمینی گندم در مازندران مخالفت تشکل صنفی با طرح ساماندهی نیروهای شرکتی/ دولت حجیم می‌شود پیش‌بینی افزایش 68 هزار مگاواتی مصرف برق/ دو هفته سخت پیش‌رو داریم آثار تورمی گذراست و ماندگار نخواهد بود تراز تجاری ایران 600 میلیون دلار مثبت شد گوشت گوسفندی ارزان شد نمایشگاه در و پنجره چهارده ساله شد به هوای یارانه حسابتان خالی نشود! 10 تدبیر دولت برای مهار بازار ارز/ بانک مرکزی چطور دلالان ارزی را به حاشیه برد‌ نه از انرژی ارزان خبری است نه اهداف اقلیمی بازدید محمد غرضی از موسسه صمت اجاره ماشین عروس اقدامی لاکچری شد/ اجاره مازراتی نصف قیمت پراید 1397 صرفه‌جویی 5700 مگاواتی صنعت برق با اعمال برنامه‌های مدیریت مصرف تسهیلات ویژه گمرک ایران برای صادرکنندگان کالا به روسیه به هوای یارانه حسابتان خالی نشود! نوبت به ارزانی میوه های تابستانی رسید افزایش رضایت نسبت به سرمایه‌گذاری در بورس با پرداخت سودهای رسوبی سهامداران صف خرید و فروش سهام در پنجم تیر تاریخ انقضای اعتبار گواهی سپرده برنج اعلام شد استخدام کارکنان دولت ساماندهی می‌شود موافقت ريیس جمهور برای تسویه بدهی دولت به بانک ملی