سود و زیان 3 ماهه نمادهای گروه شیمیایی | جهش 452 درصدی سود بوعلی

سود و زیان 3 ماهه نمادهای گروه شیمیایی | جهش 452 درصدی سود بوعلی

براساس این گزارش سود خالص شوینده 985 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است و سود خالص شکلر، شگل، شپارس و شپاکسا و شفارس افت داشتند.

به گزارش نبض بورس، در این گزارش به بررسی میزان سود خالص، سود عملیاتی و سود حالص هر سهم شرکت‌های شیمیایی در دوره 3 ماهه بهار 1400 و مقایسه این سود با دوره مشابه پرداخته ایم. براساس این گزارش سود خالص شوینده 985 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

بوعلی در بهار امسال سود خالص 9173 میلیارد ریال و سود عملیاتی 5260 میلیارد ریال شناسایی کرده است و سود خالص نیز با جهش 452 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برای هر سهم 2621 ریال محقق شده است.

پارس در بهار امسال سود خالص 27483 میلیارد ریال و سود عملیاتی 24388 میلیارد ریال شناسایی کرده است و سود خالص نیز با جهش 49 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برای هر سهم 4581 ریال محقق شده است.

پارسان در بهار امسال سود خالص 73989 میلیارد ریال و سود عملیاتی 75701 میلیارد ریال شناسایی کرده است و سود خالص نیز با جهش 161 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برای هر سهم 1827 ریال محقق شده است.

جم در بهار امسال سود خالص 21200 میلیارد ریال و سود عملیاتی 22016 میلیارد ریال شناسایی کرده است و سود خالص نیز با جهش 154 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برای هر سهم 1536 ریال محقق شده است.

جم پیلن در بهار امسال سود خالص 9592 میلیارد ریال و سود عملیاتی 9853 میلیارد ریال شناسایی کرده است و سود خالص نیز با جهش 257 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برای هر سهم 4796 ریال محقق شده است.

خراسان در بهار امسال سود خالص 5478 میلیارد ریال و سود عملیاتی 5498 میلیارد ریال شناسایی کرده است و سود خالص نیز با جهش 123 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برای هر سهم 3061 ریال محقق شده است.

شاملا در بهار امسال سود خالص 897 میلیارد ریال و سود عملیاتی 813 میلیارد ریال شناسایی کرده است و سود خالص نیز با جهش 61 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برای هر سهم 1069 ریال محقق شده است.

شکلر در بهار امسال سود خالص 293 میلیارد ریال و سود عملیاتی 313 میلیارد ریال شناسایی کرده است و سود خالص نیز با افت 30 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برای هر سهم 586 ریال محقق شده است.

شگل در بهار امسال سود خالص 469 میلیارد ریال و سود عملیاتی 751 میلیارد ریال شناسایی کرده است و سود خالص نیز با افت 47 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برای هر سهم 469 ریال محقق شده است.

شلعاب در بهار امسال سود خالص 7  میلیارد ریال و سود عملیاتی 8 میلیارد ریال شناسایی کرده است و سود خالص نیز با جهش 100 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برای هر سهم 14 ریال محقق شده است.

شیراز در بهار امسال سود خالص 6502 میلیارد ریال و سود عملیاتی 8694 میلیارد ریال شناسایی کرده است و سود خالص نیز با جهش 51 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برای هر سهم 1275 ریال محقق شده است.

شخارک در بهار امسال سود خالص 7851 میلیارد ریال و سود عملیاتی 7653 میلیارد ریال شناسایی کرده است و سود خالص نیز با جهش 124 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برای هر سهم 1309 ریال محقق شده است.

شدوص در بهار امسال سود خالص 345  میلیارد ریال و سود عملیاتی 448 میلیارد ریال شناسایی کرده است و سود خالص نیز با جهش 165 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برای هر سهم 728 ریال محقق شده است.

شسینا در بهار امسال سود خالص 55 میلیارد ریال و سود عملیاتی 59 میلیارد ریال شناسایی کرده است و سود خالص نیز با جهش 79 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برای هر سهم 360 ریال محقق شده است.

شغدیر در بهار امسال سود خالص 4390 میلیارد ریال و سود عملیاتی 4558 میلیارد ریال شناسایی کرده است و سود خالص نیز با جهش 433 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برای هر سهم 3377 ریال محقق شده است.

شپارس در 9 ماهه گذشته سود خالص 206 میلیارد ریال و سود عملیاتی 328 میلیارد ریال شناسایی کرده است و سود خالص نیز با افت 19 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برای هر سهم 267 ریال محقق شده است.

شرکت پاکسان با نماد شپاکسا در 6 ماه گذشته سود خالص 228 میلیارد ریال و سود عملیاتی 727 میلیارد ریال شناسایی کرده است و سود خالص نیز با افت 71 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برای هر سهم 211 ریال محقق شده است.

شرکت پتروشیمی پردیس با نماد شپدیس در بهار امسال سود خالص 85329 میلیارد ریال و سود عملیاتی 83296  میلیارد ریال شناسایی کرده است و سود خالص نیز با جهش 176 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برای هر سهم 14222 ریال محقق شده است.

شرکت صنایع شیمیایی فارس با نماد شفارس در بهار امسال سود خالص 19 میلیارد ریال و سود عملیاتی 52 میلیارد ریال شناسایی کرده است و سود خالص نیز با افت 50 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برای هر سهم 1 ریال محقق شده است.

شفن در بهار امسال سود خالص 11164 میلیارد ریال و سود عملیاتی 11547 میلیارد ریال شناسایی کرده است و سود خالص نیز با جهش 362 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برای هر سهم 11752 ریال محقق شده است.

شکربن در بهار امسال سود خالص 500 میلیارد ریال و سود عملیاتی 633 میلیارد ریال شناسایی کرده است و سود خالص نیز با جهش 485 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برای هر سهم 2001 ریال محقق شده است.

شوینده در بهار امسال سود خالص 856 میلیارد ریال و سود عملیاتی 858 میلیارد ریال شناسایی کرده است و سود خالص نیز با جهش 985 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برای هر سهم 857 ریال محقق شده است.

شیران در بهار امسال سود خالص 14028 میلیارد ریال و سود عملیاتی 14802 میلیارد ریال شناسایی کرده است و سود خالص نیز با جهش 59 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برای هر سهم 1455 ریال محقق شده است.

کرماشا در بهار امسال سود خالص 5253 میلیارد ریال و سود عملیاتی 5868 میلیارد ریال شناسایی کرده است و سود خالص نیز با جهش 92 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برای هر سهم 1489 ریال محقق شده است.

نوری در بهار امسال سود خالص 28496 میلیارد ریال و سود عملیاتی 24634 میلیارد ریال شناسایی کرده است و سود خالص نیز با جهش 273 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برای هر سهم 3166 ریال محقق شده است.

طوفان وپاسار در بهار امسال | سود خالص 153 درصد رشد کرد

طوفان وپاسار در بهار امسال | سود خالص 153 درصد رشد کرد

نماد وپاسار از جمله سهام وزین بازار سرمایه بوده که عملکردهای آن مهر تاییدی بر این موضوع می‌باشد. این بانک در بهار امسال عملکرد خیره‌کننده‌ای را به همراه داشته است. همچنین کارنامه این بانک در فصل بهار ...

NabzeBourse.ir/
عرضه اولیه ای که سود خالص آن 2 درصد کاهش یافت!

عرضه اولیه ای که سود خالص آن 2 درصد کاهش یافت!

فگستر اولین نمادی بود که در سال جاری عرضه اولیه شد. این نماد به تازگی گزارش عملکرد فصل بهار خود را منتشر کرده است و این گزارش نشان می دهد سود ناخالص شرکت با 214 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه به 175.6...

NabzeBourse.ir/
کارنامه عرضه اولیه لطیف در فصل بهار | سود خالص چقدر شد؟

کارنامه عرضه اولیه لطیف در فصل بهار | سود خالص چقدر شد؟

سهام لطیف برای اولین بار در تیرماه سال جاری در بازار سرمایه عرضه شد. این نماد تازه عرضه اولیه شده به تازگی گزارش فصل بهار خود را منتشر کرد. نکته قابل توجه در صورت مالی شرکت لطیف هزینه مالی صفر این شرک...

NabzeBourse.ir/
رشد 170 درصدی سود خالص نمادی که قفل صف فروش است!

رشد 170 درصدی سود خالص نمادی که قفل صف فروش است!

کترام یکی از نمادهایی است که از اسفندماه سال گذشته تا آخرین روز معاملاتی هفته جاری قفل صف فروش بوده و هیچ تلاشی برای جمع شدن صف فروش آن نشده است. این نماد در گزارش سه ماهه بهار خود خبر از رشد 170 درصد...

NabzeBourse.ir/
رشد 289 درصدی سود عملیاتی فولاد هرمزگان

رشد 289 درصدی سود عملیاتی فولاد هرمزگان

هرمز در چهارفصل اخیر 258 تومان سود داشته و در حال حاضر با قیمت 1.500 تومانی، نسبت قیمت به سود زیر 6 واحدی دارد.

BourseNews.ir/
تحلیل عملکرد بهاری یک پتروشیمی | سود خالص نوری در سال 99 چقدر رشد کرد؟

تحلیل عملکرد بهاری یک پتروشیمی | سود خالص نوری در سال 99 چقدر رشد ...

بر اساس گزارش ماهانه ارايه شده نوری، فروش ریالی شرکت در خرداد ماه 38.000 میلیارد ریال بوده است. در مجموع فروش فصل بهار شرکت در سال 1400 مبلغ 128.327 میلیارد ریال را به ثبت رساند که نسبت به فروش 32.624...

NabzeBourse.ir/
سود خالص هر سهم شرکت‌های بزرگ چقدر شد؟

سود خالص هر سهم شرکت‌های بزرگ چقدر شد؟

برخی نمادهای بورسی در مجامع خود سود تقسیمی میان سهامدارانشان را مشخص کردند.

NabzeBourse.ir/
آخرین وضعیت افزایش قیمت مواد شوینده

آخرین وضعیت افزایش قیمت مواد شوینده

ريیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی، در مورد وضعیت قیمت مواد شوینده گفت که نرخ مصوب آنها به دلیل افزایش هفتگی و ماهانه ارزش مواد اولیه پتروشیمی بالا رفته اما این تغییر هنوز اعمال نشده است و تا ز...

TejaratNews.com/
قیمت مصوب مواد شوینده افزایش یافت

قیمت مصوب مواد شوینده افزایش یافت

با وجود تاکید ريیس‌جمهور بر عدم افزایش قیمت کالاها در روزهای پایانی دولت، قطار گرانی‌ها همچنان پیش می‌رود و گرانی 20 و 25 درصدی قیمت مصوب مواد شوینده جدیدترین مسافر این قطار است.

TejaratNews.com/
ثبت 1726 میلیارد ریال سود عملیاتی "ونوین" در اردیبهشت 1400

ثبت 1726 میلیارد ریال سود عملیاتی "ونوین" در اردیبهشت 1400

بانک اقتصادنوین در اردیبهشت‌ماه 1400، گل کاشت و موفق به کسب یک هزار و 726 میلیارد ریال سود عملیاتی شد که این رقم نسبت به سود اردیبهشت‌ماه 1399، حدود 13 برابر شده است.

BourseNews.ir/
در مجمع شکلر چه گذشت؟ برنامه های آتی شکلر چیست؟ چقدر سود توزیع شد؟

در مجمع شکلر چه گذشت؟ برنامه های آتی شکلر چیست؟ چقدر سود توزیع شد؟

روز دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 مجمع عمومی عادی سالیانه شکلر برگزار شد. در انتها این مجمع به ازای هر سهم 60 درصد سود کل معادل 1.100 ریال سود تقسیم گردید. گزارش جامع و کامل نبض بورس از این مجمع را بخوانید.

NabzeBourse.ir/
آیا شوینده برنامه‌ای برای افزایش سرمایه دارد؟/ عرضه اولیه مروارید هامون و آلی شیمی قم به کجا رسید؟

آیا شوینده برنامه‌ای برای افزایش سرمایه دارد؟/ عرضه اولیه مروارید ...

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر با حضور 78.51 درصد سهامداران، نماینده سازمان بورس، نماینده موسسه حسابداری و بازرس قانونی و ناظرین به ریاست آقای ملکی، به صورت حضوری و ...

NabzeBourse.ir/
سودآوری "شوینده" 25 درصد رشد کرد

سودآوری "شوینده" 25 درصد رشد کرد

درآمد سود سهام عمدتا از محل سود سهام دریافتی شرکت‌های پاکسان و گلتاش به ترتیب با 943 و 944 میلیارد ریال بالغ می‌شود.

BourseNews.ir/
رشد 830 درصدی سود خالص شستا/ برنامه‌های آینده شستا چیست؟

رشد 830 درصدی سود خالص شستا/ برنامه‌های آینده شستا چیست؟

در 28 اسفندماه سال گذشته بود که صورت‌های مالی میاندوره‌ای شش ماهه منتهی به 30 آذر 99 شستا منتشر شد. این صورت‌های مالی حاوی نکات مهمی بود. آیا روند سودسازی شستا ادامه دار خواهد بود؟

NabzeBourse.ir/
سود "شوینده" از فروش 30 میلیون سهم "شپاکسا"

سود "شوینده" از فروش 30 میلیون سهم "شپاکسا"

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهام شرکت پاکسان را واگذار کرد.

BourseNews.ir/
خبر جدید از تمدید ثبت‌نام در سامانه اسکان و املاک زمان و جزيیات طرح جدید فروش فوری رانا پلاس با سقف پانوراما گران‌ترین تلویزیون بازار 212میلیون قیمت خورد اعلام نتایج قرعه‌کشی پیش‌فروش تارا موضع کانون سردفتران درباره بخشنامه جدید ثبت لزوم تدوین راهکارهایی برای افزایش عمق بازار سرمایه رکود در بازار خودرو / کاهش قیمت همه خودروها تخلیه هیجان روی الاکلنگ لنگ بورس قیمت انواع مرغ و تخم مرغ در 31 شهریور 1400 (فهرست قیمت) کدام صنایع بعد از برجام رشد می‌کنند؟ / به بورس اعتماد کنیم؟ دستور بررسی مجدد محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت قیمت گوشت در 31 شهریور 1400 (فهرست قیمت) دستور بررسی دوباره محدودیت کارت به کارت نیم تن گوشت اسب غیرمجاز در تهران معدوم شد کاهش 5 تا 10درصدی قیمت همه خودروها تلاطم بورس پایان ندارد! / خروج 3 هزار میلیارد تومانی از بورس طی 5 روز تورم ایران شش برابر تورم عراق! آخرین اخبار از مهلت ثبت‌نام وام ودیعه مسکن روز پرصعود و نزول برای بورس ادامه ابهام‌ها و اختلاف‌ها در مورد برگ سبز خودرو واریز وام ضروری بازنشستگان کشوری تا ظهر فردا " زشگزا " در مسیر پرداخت سود قرار می گیرد آغاز پرداخت سود "وتعاون" از مهرماه مخالفت قاطع وزیر اقتصاد با افزایش نرخ بهره " فاذر " مجددا به مجمع می رود 60 ثانیه 31 شهریور 1400 وضعیت سبد سهام عدالت در 31 شهریور ماه بازار دوباره قرمز پوش شد! مصوبه واردات خودرو به مجلس بازگشت احتمال شروع روند مثبت بازار از روزهای آینده انبارگردانی یک روزه شرکت زرین زعفران مشرق زمین نشست خبری شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر وضعیت اقتصادی موجود ادامه پیدا نخواهد کرد فشاری از سمت کارگزاری ها برای تسویه اعتبار مشتریان وجود ندارد/ کارگزاری ها 21 هزار میلیارد تومان اعت... مهلت ثبت‌نام وام ودیعه امشب به پایان می‌رسد؟ صف خرید پالایشی‌ها در روز افت شاخص کل بورس عجیب‌ترین آگهی جهان آیفکس در نیمه کانال 20 هزار واحدی متوقف شد "فلزات اساسی" در صدر نشست کاهش شاخص بورس در آخرین روز فصل تابستان جاماندگان یارانه معیشتی منتظر یارانه جدید باشند از پرونده سکه ثامن چه خبر؟ ادامه سقوط بورس | کاهش 4 هزار و 834 واحدی شاخص کل بورس دوباره به عقب برگشت/ بر بازار طلا و ارز در شهریور چه گذشت؟ کاهش 4834 واحدی شاخص بورس تهران/ ارزش معاملات دو بازار از 14 هزار میلیارد تومان فراتر رفت پایان بازار با افت 4 هزار واحدی شاخص فروش 115 هزار میلیارد ریالی اوراق سلف نفت خام وزارت امور اقتصادی و دارایی صندوق طلای کاریزما با نماد "کهربا" بزرگتر می‌شود توقف "ولساپا"،"غدام"/ "رمپنا " آماده انجام معامله شد امانی: رقم بدهی شهرداری واقعی نیست

در حال بارگیری...