تورم 3رقمی برای مردم / مرکز آمار تورم را 51.1درصد اعلام کرد، مردم 116.7درصد حس کردند!

تورم 3رقمی برای مردم / مرکز آمار تورم را 51.1درصد اعلام کرد، مردم 116.7درصد حس کردند!

بر اساس داده های اعلام شده، نرخ تورم احساس شده توسط افراد تفاوت قابل توجهی با نرخ تورم اعلامی توسط نهادهای آماری در...

به گزارش اقتصادآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس از پاییز سال 1400 با هدف برآورد انتظارات تورمی به صورت پیوسته افکارسنجی از خانوارهای شهری انجام می‌دهد.

یک سوال مهم این افکارسنجی به برآورد افراد از نرخ تورم یک سال گذشته اختصاص دارد.

در جدول زیر میانه و میانگین نرخ تورم بیان شده توسط مردم از پاییز 1400 تا تابستان 1401 نشان داده شده است.

بر اساس این جدول نرخ تورم احساس شده توسط افراد تفاوت قابل توجهی با نرخ تورم اعلامی توسط نهادهای آماری در ماه انجام افکارسنجی دارد.

بر این اساس در تابستان 1401 میانه تورم احساس شده توسط مردم برابر 85 و میانگین آن برابر 116.7درصد بوده است.

این در حالی است که تورم مرکز آمار برابر 51.1 و بانک مرکزی برابر 45.8درصد بوده است.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد