مردان از زنان عقب افتادند!

مردان از زنان عقب افتادند!

در سال 1401 نرخ مشارکت زنان افزایش یافته و به 13.6 درصد رسیده درحالیکه نرخ مشارکت مردان نسبت به سال 1400 کاهشی نیم...

اقتصاد نیوز: در سال 1401 نرخ مشارکت مردان نسبت به سال 1400 حدود 0.5 درصد کاهش یافته و به 68.2 درصد است درحالیکه در نرخ مشارکت زنان افزایشی 0.3 درصدی تجربه شده و این نرخ به 13.6 درصد در سال گذشته رسیده است.

افزایش جمعیت فعال در بازار کار

همچنین در مجموع نرخ مشارکت کل تغییری نکرده است. به عبارت دیگر جمعیت فعال در بازار کار( چه مرد و چه زن) متناسب با جمعیت در سن کار(15 تا 65 ساله) رشد کرده است و بنابراین نرخ مشارکت کل در سال 1401 حدود 40.9 درصد ثابت مانده است و نسبت به سال 1400 تغییری نکرده است.

در سال گذشته حدود 26 میلیون نفر نیروی فعال در بازار کار وجود داشته است که 21.7 میلیون نفر آنان مردان و 4.3 میلیون نفر آنان زنان بوده اند.

در سال گذشته تعداد افراد فعال در بازار نیروی کار حدود 242 هزار نفر افزایش یافته است ولی نرخ مشارکت کل تغییری نداشته و در نرخ 40.9 درصد باقی مانده است. دلیل این اتفاق افزایش جمعیت در سن کار در سال 1401 بود. به عبارت دیگر در سال گذشته تعداد افراد فعال در بازار کار متناسب با افزایش جمعیت در سن کار افزایش یافته است.

سهم زنان از جدیدالورودهای بازار کار

از 242 هزار نفر افراد جدید الورود به بازار کار حدود 152 هزار نفر از آنان را زنان تشکیل داده اند. بنابراین با توجه به اینکه عمده افراد جدید الورود به بازار کار زنان بوده اند، نرخ مشارکت آنها از 13.3 درصد در سال 1400 به نرخ 13.6 درصد در سال 1401 افزایش یافته است. بنابراین تعداد کل زنان فعال در بازار کار در سال گذشته به 4 میلیون و 337 هزار نفر رسید.

باقی این 242 هزار نفر را نیز مردان تشکیل داده اند که تعداد آنها حدود 90 هزار نفر تخمین زده می شود. اما تعداد مردانی که در سال گذشته وارد بازار کار شده اند در برابر افزایش تعداد مردان در سن کار که بیش از 355 هزار نفر بوده اند، بسیار کوچک بوده است.

به همین علت نرخ مشارکت اقتصادی مردان حدود 0.5 درصد کاهش یافته و در سال گذشته به 68.2 درصد رسیده است. همچنین تعداد مردان فعال در بازار کار 21 میلیون و 727 هزار نفر در سال گذشته برآورد شده است.

پ

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد